Ogólne zasady i warunki

Strona 1 | 7
B-COMMAND GmbH AGB – Ogólne warunki sprzedaży i dostawy dla umów z
Przedsiębiorcy, osoby prawne prawa publicznego i szczególne aktywa prawa publicznego
W dalszej części B-COMMAND GmbH określana jest jako “B-COMMAND”, a strona, która dokonuje zakupu od BC-COMMAND lub pozostaje z B-COMMAND w stosunku przedumownym dotyczącym zakupu B-COMMAND, jako “B-COMMAND”.
zwana jest dalej “KUPUJĄCYM”.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy zwane są dalej “WARUNKAMI”.
1. Zakres stosowania
Niniejsze WARUNKI mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjęcia ofert, sprzedaży, dostaw i usług. Oni
obowiązuje również dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Stosuje się je
przedsiębiorcom w rozumieniu § 14 BGB, 310 BGB (niemiecki kodeks cywilny), osobom prawnym w ramach publicznego
prawo i fundusze specjalne prawa publicznego; do innych osób stosuje się je w zakresie dozwolonym przez prawo. Każdy
Odmienne warunki KUPUJĄCEGO powinny zostać odrzucone; takie warunki stają się skuteczne tylko wtedy, gdy B-COMMAND wyraźnie zgodzi się na nie na piśmie.
2. Oferty, zawarcie umowy i stan towarów, dalszy wywóz
(1) Wszystkie oferty podlegają potwierdzeniu i są uzależnione od dostępności, terminowego otrzymania materiałów i
udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego B-COMMAND. Katalogi i inne dokumenty sprzedażowe oraz prezentacje B-COMMAND – również w formie elektronicznej – stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.
zamówienie.
(2) Zamówienie złożone przez KUPUJĄCEGO stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Rozkazy
KUPUJĄCY będzie uważany za przyjętego przez B-COMMAND tylko wtedy, gdy zostaną one potwierdzone przez B-COMMAND w ciągu
30 dni w formie pisemnej lub mailowej poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia o ich przyjęciu lub jeśli są realizowane
niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, w którym to przypadku faktura jest traktowana jako potwierdzenie zamówienia.
(3) Ustnych deklaracji lub zapewnień pracowników sprzedaży lub przedstawicieli handlowych B-COMMAND.
które wykraczają poza pisemne potwierdzenie umowy lub zamówienia, obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez BCOMMAND. Nie dotyczy to oświadczeń składanych przez osoby, które są upoważnione do reprezentowania BCOMMAND bez ograniczeń lub do nieograniczonej reprezentacji na zewnątrz.
(4) Ilość, jakość i opis, jak również wszelkie specyfikacje wyrobów opierają się na ofercie B-COMMAND, jeżeli została ona przyjęta przez KUPUJĄCEGO, lub na obowiązującym katalogu B-COMMAND w związku z potwierdzeniem zamówienia przez B-COMMAND w przypadku zamówienia KUPUJĄCEGO. Oferty i cenniki są traktowane
poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody B-COMMAND.
(5) B-COMMAND może poprawiać oczywiste lub błędne błędy w katalogach, cennikach, dokumentach ofertowych lub
innej dokumentacji, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony KUPUJĄCEGO.
(6) B-COMMAND zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia wyrobów bez powiadamiania KUPUJĄCEGO, pod warunkiem, że
że należy uwzględnić wymogi prawne i/lub pod warunkiem, że nie prowadzi to do żadnych
trwałego pogorszenia jakości, funkcjonalności lub użyteczności. KUPUJĄCEMU nie przysługują żadne roszczenia dotyczące
uwzględniać takie zmiany.
(7) Dalszy eksport dostarczonego towaru wymaga wyraźnej zgody B-COMMAND. To nie znaczy, że
dotyczy odsprzedaży w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach porozumienia EOG.
3. Rezygnacja i zwrot towarów
Odstąpienie od ważnie zawartej umowy, ewentualnie w związku ze zwrotem towarów już
dostarczenie wymaga wyraźnego porozumienia pomiędzy B-COMMAND a KUPUJĄCYM. W przypadku towarów specjalnie wyprodukowanych lub zamówionych dla KUPUJĄCEGO, unieważnienie umowy i zwrot towarów już
dostarczenie towaru wolnego od wad jest zasadniczo wykluczone. W przypadku anulowania przez KUPUJĄCEGO zamówień już
zarejestrowanych przez B-COMMAND, należy uiścić opłatę za anulowanie. W przypadku produkcji, które mają być zrealizowane
na zlecenie klienta, wynosi ona 50% wartości zamówienia, w przeciwnym razie naliczana jest opłata w wysokości 15% wartości zamówienia.
wartość zamówienia. Na KUPUJĄCYM spoczywa ciężar dowodu w celu uzasadnienia niższych opłat za anulowanie. Jeżeli KUPUJĄCY zwróci
Strona 2 | 7
niezamówionego towaru do B-COMMAND, przyjęcie towaru nie oznacza zgody na jego sprzedaż.
Wniosek KUPUJĄCEGO o odstąpienie od umowy. B-COMMAND stwierdza to na piśmie.
4. Cena Zakupu i Warunki Płatności, Opóźnienie Płatności
(1) Cena kupna wynika z oferty lub potwierdzenia zlecenia przez B-COMMAND lub, w przypadku
brak ekspresowej oferty cenowej, na cenniku obowiązującym KUPUJĄCEGO w dniu zawarcia umowy. Strona
uzgodniona cena będzie podana w EURO. Wszystkie ceny podane w dokumentach sprzedaży mogą ulec zmianie bez
plus ustawowy podatek VAT i koszty opakowania oraz ex works (z zastrzeżeniem “INCOTERMS
2010”), o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Potrącenie rabatu pieniężnego wymaga specjalnej pisemnej
umowa.
(2) W przypadku, gdy pomiędzy zawarciem umowy a dostawą upłynie więcej niż dwa miesiące, B-COMMAND zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, powiadamiając o tym KUPUJĄCEGO przed dostawą towaru w następujący sposób
w celu przerzucenia na B-COMMAND wzrostów kosztów, na które nie ma ona wpływu, takich jak w szczególności zmiany kursów walutowych lub stawek celnych, lub ponad 10% wzrost kosztów materiałowych lub produkcyjnych.
(3) Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym. Weksle, czeki i inne płatności nie stanowią
stanowi wykonanie zobowiązania płatniczego, dopóki B-COMMAND nie dokona nieodwołalnego i ostatecznego
uzyskane zadysponowanie kwotą płatności. Koszty upustów ponosi KUPUJĄCY.
(4) W przypadku, gdy uzgodnione zostanie otwarcie akredytywy dokumentowej przez KUPUJĄCEGO, należy tego dokonać
zgodnie z Ogólnymi wytycznymi i zwyczajami dla akredytyw dokumentowych, Rewizja
1993, publikacja ICC nr 500. Wszelkie koszty poniesione w związku z akredytywą dokumentową są
ponosi KUPUJĄCY.
(5) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, KUPUJĄCY powinien zapłacić pełną cenę zakupu niezwłocznie po dacie wystawienia faktury.
W tym względzie niewykonanie zobowiązania następuje bez przypomnienia. Jeżeli B-COMMAND dowie się, po zakończeniu
umowy, o faktach, które zgodnie z jego rzetelną oceną handlową wskazują na znaczne pogorszenie
aktywów lub kredytu, w szczególności opóźnień w płatnościach wobec innych dostawców, B-COMMAND ma prawo żądać
zaliczki lub zabezpieczenia, a w przypadku odmowy – do odstąpienia od umowy, przy czym płatności za już wykonane świadczenia częściowe stają się natychmiast wymagalne.
(6) Jeżeli KUPUJĄCY nie wywiązuje się ze swojego obowiązku zapłaty, wszystkie inne roszczenia stają się natychmiast wymagalne z tytułu
bez konieczności wysyłania osobnego zawiadomienia o niedotrzymaniu warunków. Ponadto B-COMMAND jest uprawniony – bez uszczerbku dla innych roszczeń lub praw według własnego uznania – do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy.
od niego, do żądania odszkodowania za niewykonanie i/lub do zawieszenia dalszych dostaw do KUPUJĄCEGO lub
żądania zaliczki lub odsetek w wysokości ustawowej (podstawowa stopa procentowa powiększona o
8%) od dnia wymagalności do dnia całkowitego uregulowania należności oraz do wstrzymania dalszych dostaw do KUPUJĄCEGO.
KUPUJĄCY jest uprawniony do udowodnienia, że opóźnienie nie spowodowało żadnej szkody lub spowodowało mniejszą szkodę.
(7) B-COMMAND jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania, jeżeli KUPUJĄCY ostatecznie
odmówił przyjęcia towaru lub nie przyjął towaru po wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej pięć dni.
dni.
(8) Jeżeli KUPUJĄCY opóźnia się z płatnością lub weksel nie zostanie zamieniony na płatność w terminie,
B-COMMAND ma prawo do odebrania towaru. KUPUJĄCY już w tym momencie wyraża zgodę na to, aby BCOMMAND, jeśli ma to zastosowanie, mógł wejść na jego teren w celu odebrania produktów. B-COMMAND może ponadto,
zakazać dalszej sprzedaży i utylizacji produktów. Pobieranie produktów nie stanowi
odstąpienie od umowy. Jeżeli natomiast produkty zostały dostarczone w trakcie
zamówienia indywidualnego poza stosunkiem służbowym, B-COMMAND jest zobowiązany do odstąpienia od umowy
z wyprzedzeniem. KUPUJĄCY może jednak uchylić się od skutków prawnych poprzez wpłacenie zabezpieczenia w wysokości
zagrożonego wniosku o płatność.
(9) Wyraźnie uzgadnia się, że wszelkie koszty działań prawnych B-COMMAND w przypadku zwłoki w płatności przez
KUPUJĄCY, zarówno sądowe jak i pozasądowe, np. dla firmy windykacyjnej, są zwracane przez
KUPUJĄCY.
(10) KUPUJĄCY może potrącać jedynie bezsporne lub prawnie stwierdzone roszczenia; wszelkie dalsze potrącenia dokonywane przez
KUPUJĄCY jest wykluczony. Odmowa usług i prawa zatrzymania KUPUJĄCEGO są wyłączone w zakresie, w jakim te
opierają się na innym stosunku umownym, w szczególności na innej umowie kupna lub nie opierają się na
na podstawie bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń lub z powodu rażącego zaniedbania ze strony B-COMMAND. W przypadku niewielkich wad w stosunku do ceny zakupu odmowa zapłaty ceny zakupu
jest wykluczony.
Strona 3 | 7
5. Dostawa towarów
(1) Towary dostarczane są loco fabryka zgodnie z “INCOTERMS 2010”.
(2) Dostawy częściowe, do których B-COMMAND jest zasadniczo uprawniony bez wcześniejszego powiadomienia KUPUJĄCEGO,
są traktowane jako dostawy jako takie, które mogą być również fakturowane oddzielnie.
(3) O ile pisemne przyrzeczenie pracownika sprzedaży B-COMMAND nie zostanie wyraźnie określone jako wiążące lub nie zostanie złożone w formie pisemnej.
W przypadku złożenia ustnej obietnicy przez osoby upoważnione do reprezentowania B-COMMAND bez ograniczeń lub do reprezentowania BCOMMAND w sposób jawnie nieograniczony, terminy i okresy dostaw nie są wiążące.
uważa się za uzgodnione jako wiążące.
(4) Terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przedłużeniu – również w ramach umowy – w przypadku wystąpienia siły wyższej,
strajki, lokauty, interwencje władz krajowych lub międzynarodowych, jak również wszystkie nieprzewidywalne przeszkody występujące po zawarciu umowy, za które B-COMMAND nie ponosi odpowiedzialności, o ile takie
przeszkody mają wyraźny wpływ na przebieg dostawy. Ma to również zastosowanie, jeżeli te
okoliczności występujące u dostawców B-COMMAND lub ich poddostawców. Przepisy odnoszące się do takich
szczególne okoliczności będą miały odpowiednie zastosowanie do KUPUJĄCEGO. Roszczenia o odszkodowanie są wykluczone w
takie przypadki.
(5) Dotrzymanie terminu dostawy zakłada terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań KUPUJĄCEGO. Jeżeli KUPUJĄCY nie wywiązuje się z odbioru lub narusza inne zobowiązania do współpracy, B-COMMAND
będzie uprawniony do żądania odszkodowania. W przypadku braku odbioru, ryzyko przypadkowego pogorszenia lub
zniszczenie przechodzi na KUPUJĄCEGO.
(6) Jeżeli towary są przekazywane przez przewoźnika uszkodzone w jakikolwiek sposób lub jeżeli brakuje towarów, KUPUJĄCY powinien
natychmiast zażądać od niego odpowiedniego pisemnego potwierdzenia. Potwierdzenie kompletnego i prawidłowego przekazania towaru przez przewoźnika liczy się na niekorzyść KUPUJĄCEGO. W przypadku wysyłki kolejowej i pocztowej,
należy przeprowadzić oficjalną ocenę szkód.
6. Wysyłka, przeniesienie ryzyka
(1) Sposób i droga wysyłki, jak również opakowanie pozostają w gestii B-COMMAND.
(2) KUPUJĄCY ponosi koszty wysyłki, chyba że uzgodniono inaczej.
(3) Ryzyko pogorszenia, zniszczenia lub utraty towarów przechodzi na KUPUJĄCEGO w następujący sposób:
a. W przypadku dostawy ex works (“INCOTERMS 2010”), w momencie poinformowania przez B-COMMAND
KUPUJĄCEGO, że wyroby są gotowe do odbioru.
b. W przypadku wysyłki przez B-COMMAND do innej lokalizacji, w momencie przekazania przez B-COMMAND
przekazuje towar przewoźnikowi lub sygnalizuje gotowość do jego przekazania.
c. W przypadku umowy, zgodnie z którą B-COMMAND wyjątkowo dostarcza towar w swoim
na własne ryzyko do miejsca innego niż jego siedziba, w momencie dostawy lub, jeżeli KUPUJĄCY nie wywiązuje się z umowy
odbioru, w momencie, gdy B-COMMAND oferuje towar. W tym przypadku B-COMMAND
składować wyroby na koszt i ryzyko KUPUJĄCEGO.
7. Zachowanie tytułu prawnego
(1) Prawo własności towarów przechodzi na KUPUJĄCEGO dopiero po zapłaceniu całej ceny zakupu oraz wszystkich innych zobowiązań.
wynikające ze stosunku handlowego zostały w całości zapłacone, w tym wszystkie należności z tytułu salda rachunku bieżącego.
Ma to również zastosowanie, jeżeli KUPUJĄCY dokonuje płatności z tytułu roszczeń specjalnie przez niego wskazanych. Włączenie poszczególnych wierzytelności do rachunku bieżącego lub uznanie salda nie anuluje zastrzeżenia własności. Towary, do których B-COMMAND przysługuje prawo (współ)własności, są dalej określane jako
określane jako towary zastrzeżone.
(2) Do czasu dokonania pełnej płatności B-COMMAND jest uprawniony, w przypadku gdy KUPUJĄCY jest w
nie wywiązać się z obowiązku zapłaty, odebrać towar zastrzeżony, sprzedać go gdzie indziej lub zbyć
w jakikolwiek inny sposób.
(3) KUPUJĄCY powinien przez cały czas utrzymywać i przechowywać towary zastrzeżone na zasadzie powiernictwa i bezpłatnie
dla B-COMMAND oddzielnie od swojej własności i własności osób trzecich w sposób właściwy, bezpieczny, ubezpieczony i oznaczony jako własność B-COMMAND. W zakresie, w jakim prace konserwacyjne i kontrolne stają się
KUPUJĄCY powinien przeprowadzić je we właściwym czasie na swój własny koszt.
Strona 4 | 7
(4) Jeżeli towar zastrzeżony zostanie poddany dalszej obróbce lub w inny sposób połączony lub wymieszany z artykułami, do których B-COMMAND nie ma prawa własności, B-COMMAND będzie uprawniony do współwłasności nowego artykułu w stosunku
wartość fakturowa towarów zastrzeżonych do wartości fakturowej innych towarów i wartości przetwarzania.
Jeżeli własność B-COMMAND wygaśnie z powodu łączenia, mieszania lub przetwarzania, KUPUJĄCY powinien przenieść
do B-COMMAND w momencie zawierania umowy prawa własności KUPUJĄCEGO do nowego
do wysokości wartości fakturowej towaru zastrzeżonego. Postanowienia dotyczące towarów zastrzeżonych zgodnie z punktami 7.1 do 7.3 stosuje się również do wynikających z nich praw częściowych lub współwłasności.
(5) KUPUJĄCY może używać lub odsprzedawać towary zastrzeżone w ramach zwykłej działalności gospodarczej, tak długo jak jest on
nie jest domyślnie. Zastawienie lub przeniesienie w drodze zabezpieczenia nie jest dozwolone.
(6) KUPUJĄCY niniejszym ceduje na zabezpieczenie na rzecz B-COMMAND, która przyjmuje tę cesję, wszelkie roszczenia
powstałe w wyniku użytkowania lub sprzedaży, w tym wszelkie wypłaty z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania oraz wszelkie bieżące rachunki
należności z tytułu salda.
(7) KUPUJĄCY nie jest uprawniony do ponownej cesji wierzytelności. Cesja w drodze faktoringu prawdziwego powinna
tylko wtedy, gdy B-COMMAND zostanie o tym powiadomiony wraz z powiadomieniem banku faktoringowego i kont
w nim przez KUPUJĄCEGO, a wpływy z faktoringu przewyższają wartość zabezpieczonej wierzytelności B-COMMAND. Roszczenie B-COMMAND staje się wymagalne niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływów z faktoringu.
(8) B-COMMAND nieodwołalnie upoważnia KUPUJĄCEGO do ściągania należności za scedowane wierzytelności lub usługi we własnym zakresie.
w swoim imieniu i na swój własny rachunek. Niniejsze upoważnienie do gromadzenia danych może zostać cofnięte wyłącznie w przypadku, gdy KUPUJĄCY nie
należycie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Na żądanie B-COMMAND KUPUJĄCY jest zobowiązany do informowania
swoich klientów niezwłocznie o cesji na rzecz B-COMMAND – chyba, że zrobi to sama B-COMMAND.
oraz przekazanie B-COMMAND informacji i dokumentów wymaganych do odbioru.
(9) KUPUJĄCY powinien zachować w zaufaniu i nieodpłatnie dla B-COMMAND każdą płatność lub inny przedmiot otrzymany
na podstawie upoważnienia do polecenia zapłaty oddzielnie od swoich aktywów i aktywów osób trzecich. Oni
stanowi zabezpieczenie dla B-COMMAND w takim samym zakresie jak towar zastrzeżony.
(10)W przypadku płatności czekiem jego własność przechodzi na B-COMMAND z chwilą nabycia.
przez KUPUJĄCEGO. Jeżeli płatność dokonywana jest wekslem, KUPUJĄCY przenosi na B-COMMAND w
z góry wynikające z tego prawa, które B-COMMAND akceptuje. Przekazanie tych dokumentów
KUPUJĄCY przechowuje je w bezpiecznym miejscu dla B-COMMAND lub, jeżeli nie nabędzie
KUPUJĄCY niniejszym przenosi z góry na B-COMMAND swoje roszczenia z tytułu
wydanie wobec osób trzecich; przekazuje te dokumenty, wraz ze swoją adnotacją, do
B-Zlecenie bez zbędnej zwłoki.
(11) W przypadku zastawu lub innych ingerencji osób trzecich w (współ)własność B-COMMAND
KUPUJĄCY powinien zwrócić uwagę na własność B-COMMAND i powiadomić B-COMMAND bezzwłocznie o tym fakcie.
opóźnienia w dostępie osób trzecich do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności, wraz z
dokumenty uzasadniające taki dostęp, tak aby B-COMMAND mogło dochodzić swoich praw. KUPUJĄCY zobowiązuje się do
natychmiastowe przesłanie do B-COMMAND kopii raportu o zastawie. O ile osoba trzecia nie jest w
zobowiązanie do zwrotu na rzecz B-COMMAND poniesionych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, to
KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za takie koszty. W przypadku niedopełnienia obowiązku informowania i obowiązku
KUPUJĄCY odpowiada za wszelkie szkody poniesione na rzecz B-COMMAND.
(12) Odebranie lub zajęcie towaru zastrzeżonego przez B-COMMAND nie stanowi odstąpienia od umowy.
umowy.
(13)B-COMMAND zobowiązuje się, na żądanie KUPUJĄCEGO, do zwolnienia zabezpieczeń, do których jest uprawniony
w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość papierów wartościowych przewyższa wierzytelności przysługujące B-COMMAND
uprawnionych o ponad 20%. Wybór zwalnianych papierów wartościowych dokonywany jest wyłącznie przez B-COMMAND.
8. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności
Za wady w rozumieniu § 434 BGB B-COMMAND udziela gwarancji na sprzedany towar i ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 434 BGB.
do następujących przepisów:
– Odpowiedzialność B-COMMAND za wady opiera się przede wszystkim na uzgodnieniach dotyczących
jakość towarów. Wszystkie opisy produktów i informacje o producentach, które są przedmiotem
indywidualnej umowy lub które zostały upublicznione przez B-COMMAND (w szczególności w katalogach lub na naszych
Internetowa strona domowa) w momencie zawierania umowy uważa się za porozumienie w sprawie
jakość towarów. Jeżeli jakość nie została uzgodniona, ocenia się ją zgodnie z
przepisów ustawowych, niezależnie od tego, czy wada istnieje, czy nie (§ 434 ust. 1 zd. 2 i 3 BGB). Jednakże, B-
Strona 5 | 7
COMMAND nie ponosi odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi producenta lub innych osób trzecich.
(np. wypowiedzi reklamowe), których KUPUJĄCY nie wskazał nam jako decydujące o jego zakupie.
– KUPUJĄCY powinien skontrolować dostarczone wyroby zgodnie z § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).
Kodeks) i z zasady niezwłocznie zgłaszać wszelkie reklamacje, jednak w każdym przypadku przed odsprzedażą lub
przetwarzania, w formie pisemnej i określonej. Dalsze zobowiązania prawne pozostają nienaruszone.
– Jeżeli KUPUJĄCY stwierdzi wady towaru, nie może go zbyć bez zgody BCOMMAND, jeżeli grozi to powstaniem poważnej szkody. Odpowiedzialność za szkody następcze jest wykluczona.
chyba że B-COMMAND wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
– KUPUJĄCY jest zobowiązany do dostarczenia B-COMMAND przedmiotu sprzedaży lub jego próbek w celu
na którego wniosek została złożona skarga. W przypadku zawinionej odmowy, gwarancja wygasa.
Wymienione elementy lub części stają się własnością B-COMMAND.
– B-COMMAND nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do określonego celu, za wyjątkiem przypadku
pisemnego oświadczenia.
– B-COMMAND nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia w dostawie wyrobów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją KUPUJĄCEGO, które są oparte na opisie, specyfikacji, dokumentacji projektowej lub konstrukcyjnej KUPUJĄCEGO lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb KUPUJĄCEGO.
potrzeb KUPUJĄCEGO, chyba że B-COMMAND był w stanie rozpoznać ich wady bez dodatkowych badań. To samo ma zastosowanie do wad lub uszkodzeń spowodowanych przez części, materiały lub inne wyposażenie dostarczone przez KUPUJĄCEGO lub wyprodukowane przez strony trzecie w jego imieniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wada
następuje w związku z materiałami dostarczonymi przez B-COMMAND lub przetwarzaniem dokonanym przez B-COMMAND.
– B-COMMAND nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia wynikające z
instalacja, podłączenie, obsługa, użytkowanie lub podobne działania zlecone przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie.
przez KUPUJĄCEGO, które są sprzeczne z warunkami umowy, nieprawidłowe lub niewłaściwe. Niewłaściwość i naruszenie umowy określa się w szczególności na podstawie specyfikacji producenta. Strona
Gwarancja jest wyłączona, jeżeli towary dostarczone przez B-COMMAND były traktowane lub modyfikowane przez
osób trzecich bez zgody B-COMMAND lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
– W przypadku uzasadnionych reklamacji, B-COMMAND ma prawo do określenia rodzaju kolejnych
świadczenie (usunięcie wady, dostawa zastępcza) z uwzględnieniem charakteru wady
oraz uzasadnione interesy KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY może jedynie obniżyć cenę zakupu lub wycofać
od umowy, jeżeli B-COMMAND będzie usiłował spełnić kolejne świadczenie na podstawie tej samej wady.
nie powiodło się lub zostało odrzucone przy drugiej próbie. B-COMMAND jest uprawniony do uzależnienia należnego dalszego świadczenia od zapłacenia przez KUPUJĄCEGO należnej ceny zakupu. Jednakże KUPUJĄCY jest uprawniony do
do zatrzymania rozsądnej części ceny zakupu proporcjonalnie do wady.
– KUPUJĄCY powinien niezwłocznie poinformować B-COMMAND o każdym roszczeniu z tytułu rękojmi przysługującym konsumentowi.
– KUPUJĄCY powinien zapewnić B-COMMAND czas i możliwość niezbędną do późniejszego wykonania zobowiązania, w szczególności do przekazania odrzuconych wyrobów do kontroli.
– Przed dokonaniem zwrotu wadliwych wyrobów KUPUJĄCY powinien zażądać od BCOMMAND pisemnego potwierdzenia zwrotu.
– W celu weryfikacji roszczenia gwarancyjnego KUPUJĄCY powinien przedstawić co najmniej kopię dowodu zakupu. Jeśli
jeżeli KUPUJĄCY nie dostarczy takiego dowodu gwarancji, B-COMMAND zwróci wyroby nienaprawione za
rozsądną opłatę manipulacyjną.
– Bez poprawnego i szczegółowego opisu wady B-COMMAND nie ponosi odpowiedzialności za bezbłędne usunięcie wady.
wykonanie naprawy. Ogólna informacja, taka jak “wadliwy”, nie jest wystarczająca.
– Towar powinien być wysłany w oryginalnym lub odpowiednim opakowaniu. Koszty i szkody spowodowane przez niewłaściwe
koszty opakowania ponosi KUPUJĄCY.
– B-COMMAND ponosi lub zwraca koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, jak również koszty ewentualnego demontażu.
i koszty montażu, zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli wada rzeczywiście istnieje. W innych
B-COMMAND może zażądać od KUPUJĄCEGO rekompensaty kosztów poniesionych w wyniku
nieuzasadnionego wezwania do usunięcia wady (w szczególności kosztów oględzin i transportu).
– Roszczenia gwarancyjne przysługują wyłącznie KUPUJĄCEMU i nie podlegają cesji.
– B-COMMAND zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w dowolnym czasie. Jednakże B-COMMAND nie może
nie jest zobowiązany do wprowadzania lub przekazywania takich zmian w odniesieniu do już dostarczonych towarów.
– Prawo do roszczeń zwrotnych zgodnie z §§ 478, 479 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) istnieje tylko wtedy, gdy konsument
była uprawniona do dochodzenia roszczeń i to tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, jednakże nie z tytułu wartości firmy
rozliczenia nie uzgodnione z B-COMMAND. Ponadto zakładają one, że strona uprawniona do regresu przestrzega swoich własnych obowiązków, w szczególności obowiązku zawiadomienia o wadach.
Strona 6 | 7
– Ogólne ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z punktem 9 poniżej ma zastosowanie do roszczeń odszkodowawczych.
9. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności
(1) O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy łącznie z poniższymi postanowieniami nie postanowiono inaczej, B-COMMAND ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami ustawowymi.
(2) B-COMMAND odpowiada za szkody – z jakiegokolwiek powodu prawnego – w ramach swojej odpowiedzialności w zakresie
przypadki umyślności i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania B-COMMAND ponosi odpowiedzialność,
z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. należyta staranność we własnych sprawach; niewielkie naruszenie obowiązków), tylko za
a. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
b. za szkody wynikające z naruszenia istotnego obowiązku umownego (obowiązek wypełnienia
które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których wypełnieniu strona umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak odpowiedzialność B-COMMAND
jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.
(3) Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z par. 2 stosuje się również w przypadku naruszenia obowiązków przez lub na rzecz
na rzecz osób, za których winy B-COMMAND ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
Nie obowiązują one, jeśli B-COMMAND podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję na
jakości wyrobów oraz do roszczeń KUPUJĄCEGO z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
(4) KUPUJĄCY może odstąpić lub wypowiedzieć umowę wyłącznie z powodu naruszenia obowiązków, które nie polega na wadzie
jeżeli B-COMMAND ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku. Wolne prawo do wypowiedzenia umowy przez KUPUJĄCEGO (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648 BGB) jest wykluczone. W przeciwnym razie obowiązują ustawowe przesłanki i skutki prawne.
10. Przedawnienie
(1) Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu szkód materialnych
wady i wady prawne wynosi jeden rok od dostawy. Jeżeli uzgodniono odbiór, ograniczenie
rozpoczyna się z chwilą odbioru.
(2) Jeżeli jednak towary są budynkiem lub obiektem, który został wykorzystany jako budynek zgodnie z
zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi B-COMMAND okres przedawnienia wynosi 5 lat od dostawy zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 438 ust. 1 nr 2 BGB). Inne szczególne przepisy ustawowe dotyczące
przedawnienie (w szczególności § 438 ust. 1 nr 1, ust. 3, §§ 444, 445b BGB) pozostaje w mocy.
nienaruszone.
(3) Powyższe terminy przedawnienia prawa o sprzedaży obowiązują również dla umownych i pozaumownych
roszczenia odszkodowawcze KUPUJĄCEGO oparte na wadzie wyrobów, chyba że zastosowanie zwykłych
ustawowy termin przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłby w poszczególnych przypadkach do skrócenia terminu przedawnienia.
Roszczenia o szkody KUPUJĄCEGO wynikające z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz o szkody wynikające z
od utraty życia, ciała lub zdrowia), jak również zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, stają się jednak
przedawnienie wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia.
11. Prawa własności przemysłowej
(1) Projekty sporządzane przez B-COMMAND w imieniu B-COMMAND nie mogą być w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim, w szczególności konkurentom. Jeżeli obowiązek ten zostanie zlekceważony, KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność
za wszelkie niekorzyści poniesione przez B-COMMAND w wyniku wykorzystania próbek przez nieuprawnione osoby.
osoby.
(2) KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw własności przemysłowej stron trzecich, jeżeli produkcja
i dostarczenie przedmiotów zostało zrealizowane przez B-COMMAND zgodnie z jego instrukcjami. Zobowiązuje się on do niezwłocznego zwolnienia B-COMMAND z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich w zakresie
w przypadku spowodowanego przez nie naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich oraz do wyrównania ewentualnych dalszych szkód poniesionych przez B-COMMAND w związku z postępowaniem sądowym przeciwko osobom trzecim.
Strona 7 | 7
stron lub w kontekście rozstrzygania takich sporów prawnych, w szczególności w wyniku koniecznych lub
uzasadnione wydatki.
(3) Przedmioty sprzedawane przez B-COMMAND są wykorzystywane do własnych celów reklamowych. Czy KUPUJĄCY powinien
B-COMMAND ma uzasadniony interes w utrzymaniu w tajemnicy wyprodukowanych dla niego przedmiotów, B-COMMAND
jest do tego zobowiązany tylko wtedy, gdy odpowiednie porozumienie zostało zawarte najpóźniej w momencie zawarcia umowy.
umowy.
12. Narzędzia
Narzędzia do artykułów specjalnych, które są produkowane przez B-COMMAND lub osoby trzecie na jej zlecenie, są
własności B-COMMAND z uwagi na wykonanie projektu i wykorzystanie wewnętrznych doświadczeń produkcyjnych,
nawet jeśli KUPUJĄCY ponosi (pro rata) koszty produkcji lub jeśli użycie jest wyłącznie na zamówienia
KUPUJĄCY z powodu odpowiedniej umowy. Przechowywanie jest dobrowolne, przy czym nawet narzędzia będące własnością
KUPUJĄCY podlega obowiązkowi zachowania staranności tylko w odniesieniu do swoich własnych spraw. W przypadku nieuiszczenia opłaty
dostarczonych wyrobów, B-COMMAND przysługuje prawo zatrzymania narzędzi będących własnością KUPUJĄCEGO.
13. Język umowy; Prawo właściwe; Miejsce wykonania i jurysdykcja; Konsekwencje prawne w przypadku nieuwzględnienia lub nieważności Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy
(1) Językiem umowy jest język niemiecki. W związku z tym, tylko niemiecka wersja niniejszych Ogólnych Warunków
oraz Warunki Sprzedaży i Dostawy są miarodajne.
(2) Prawo niemieckie stosuje się z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (UN).
Towary, nawet jeśli dostawy są realizowane bezpośrednio przez zagranicznego dostawcę powiązanego z B-COMMAND. Na stronie
w szczególności ważność niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy podlega
wyłącznie przez prawo niemieckie.
(3) Miejsce wykonania i wyłączna właściwość sądów dla wszystkich sporów wynikających z umowy
relacje pomiędzy KUPUJĄCYM a B-COMMAND (w tym działania na czekach lub wekslach)
jest siedzibą B-COMMAND. B-COMMAND ma również prawo, według swojego wyboru, do pozwania
w sądzie właściwym dla siedziby KUPUJĄCEGO lub w jakimkolwiek innym sądzie, który może
mają jurysdykcję na mocy prawa krajowego lub międzynarodowego. W przypadku cesji wierzytelności przez B-COMMAND, cesjonariuszowi przysługuje również prawo wyboru miejsca jurysdykcji.
(4) Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy nie stały się integralną częścią
części umowy w całości lub w części lub stały się nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy
pozostają skuteczne. W zakresie, w jakim postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy
nie stały się częścią umowy lub są nieważne, treść umowy jest regulowana przez
przepisy ustawowe.
B-COMMAND GmbH
grudzień 2019 r.
“B-COMMAND GmbH GTC ENG”
Revision 1.0