KODEKS POSTĘPOWANIA

Wspólna odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw

Wszyscy pracownicy i kierownicy firmy B-COMMAND zobowiązali się do społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Poniższe zasady stanowią integralną część naszej korporacyjnej misji i odzwierciedlają nasze wartości i zasady. W całym łańcuchu dostaw pracujemy nad następującymi zasadami w zakresie warunków pracy, standardów socjalnych, warunków konkurencji, zasad etycznych i przejrzystości. Postrzegamy to jako nasz społeczny obowiązek i wyznaczamy te standardy dla wszystkich partnerów, z którymi współpracujemy.

1. Prowadzenie

B-COMMAND prowadzi swoją działalność prawidłowo i zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi. Księgi rachunkowe prowadzimy prawidłowo. B-COMMAND w żadnym wypadku nie będzie pomagać w popełnianiu przestępstw podatkowych lub ekologicznych.

2. Zgodność z prawem

B-COMMAND wspiera prawa człowieka i związane z nimi umowy międzynarodowe. BOXEXPERT w pełni i aktywnie przestrzega praw i przepisów obowiązujących w krajach, w których B-COMMAND prowadzi działalność, w tym praw i przepisów ILO i ONZ. Obejmuje to przepisy przeciwko nieuczciwej konkurencji.

3. Przekupstwo i korupcja

B-COMMAND nie oferuje, nie obiecuje, nie zabiega, nie żąda ani nie przyjmuje łapówek ani innych niestosownych korzyści w celu utrzymania klienta, zabezpieczenia transakcji lub wywarcia wpływu na decyzje lub działania agencji rządowych. B-COMMAND będzie zawsze postępował w sposób oparty na uczciwości i zgodności z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi.

4. Relacje z klientami

B-COMMAND zdobywa zaufanie swoich klientów gwarantując im jakość. BOXEXPERT zawsze dąży do oferowania konkurencyjnych usług i produktów na rynku krajowym i międzynarodowym w celu tworzenia wartości dla swoich klientów. B-COMMAND informuje swoich klientów i dostawców o Kodeksie Postępowania.

5. Relacje z pracownikam

B-COMMAND aktywnie działa na rzecz stworzenia dobrego środowiska pracy w celu zmniejszenia absencji pracowników z powodu chorób, wypadków przy pracy, urazów związanych z pracą oraz uzależnień od narkotyków. B-COMMAND zapewnia zakładową służbę zdrowia. Przemoc, groźby, agresywne zachowanie, zastraszanie, obelgi i podobne zachowania nie są tolerowane w miejscu pracy.

6. Wolność zrzeszania się pracowników

B-COMMAND respektuje prawo pracowników do tworzenia rad zakładowych lub członkostwa w takich przedstawicielstwach pracowniczych.

7. Praca dzieci

B-COMMAND nie toleruje pracy dzieci ani jakiegokolwiek wykorzystywania dzieci i młodzieży. Minimalny wiek do zatrudnienia w B-COMMAND to 15 lat. Od dostawców oczekuje się, że nie będą zatrudniać młodych ludzi poniżej 15 roku życia.

8. Praca przymusowa

B-COMMAND nie toleruje pracy przymusowej w grupie przedsiębiorstw lub wśród swoich partnerów biznesowych.

9. Dyskryminacja

B-COMMAND zapewnia sprawiedliwe warunki pracy i możliwości wszystkim pracownikom; bez rozróżnienia lub dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację religijną lub seksualną. B-COMMAND nie akceptuje żadnych form propagandy politycznej, religijnej lub jakiejkolwiek innej w miejscu pracy.

10. Dokumentacja dotycząca stosunku pracy, wynagrodzenia

B-COMMAND zawiera z pracownikami pisemne umowy o pracę. Obejmują one obowiązujące standardy pracy i zabezpieczenia społecznego. B-COMMAND zapewnia, że wynagrodzenie wypłacane pracownikom odpowiada zwyczajowemu lub ustawowemu wynagrodzeniu minimalnemu w danej branży. Z reguły czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Godziny pracy muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz odpowiednimi przepisami MOP, w zależności od tego, które z nich są bardziej restrykcyjne. Pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Po 6 dniach pracy przysługuje pełny dzień wolny od pracy.

11. Poprawa ochrony środowiska

B-COMMAND stworzył plan działania w celu zmierzenia i poprawy efektywności działań firmy w zakresie redukcji imisji i emisji oraz zużycia zasobów.

12. Relacje z innymi podmiotami

B-COMMAND oczekuje, że wszyscy dostawcy również będą przestrzegać powyższych wymagań. Kiedy B-COMMAND ocenia i wybiera dostawców, podwykonawców i partnerów, ważnym kryterium jest spełnienie wymagań Kodeksu Postępowania.