UPPFÖRANDEKOD

Gemensamt ansvar längs hela försörjningskedjan

Alla anställda och chefer i B-COMMAND är engagerade i socialt ansvarsfull företagsstyrning. Följande principer utgör en stor del av företagets uppdragsbeskrivning och återspeglar våra värderingar och principer. Vi arbetar längs hela leveranskedjan mot följande principer när det gäller arbetsvillkor, sociala normer, konkurrensvillkor, etiska principer och öppenhet. Vi ser detta som vår sociala skyldighet och ställer dessa krav på alla partners som vi samarbetar med.

1. beteende

B-COMMAND bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt och i enlighet med bästa affärspraxis. Vi för bokföringen korrekt. B-COMMAND kommer under inga omständigheter att hjälpa till med någon form av skatte- eller miljöbrott.

2. efterlevnad av lagar.

B-COMMAND stöder mänskliga rättigheter och relaterade internationella avtal. BOXEXPERT följer till fullo och aktivt de lagar och förordningar som gäller i de länder där B-COMMAND bedriver verksamhet, inklusive ILO:s och FN:s lagar och förordningar. Detta inkluderar lagar mot illojal konkurrens.

3. mutor och korruption

B-COMMAND erbjuder, lovar, uppmanar, begär eller accepterar inte mutor eller andra otillbörliga förmåner i syfte att behålla en kund, säkra en affär eller påverka beslut eller verksamhet hos en myndighet. B-COMMAND kommer alltid att uppträda på ett sätt som bygger på rättvisa och efterlevnad av tillämpliga nationella och internationella standarder.

4. relationer med kunderna

B-COMMAND vinner kundernas förtroende genom att garantera dem kvalitet. BOXEXPERT strävar alltid efter att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter på den nationella och internationella marknaden för att skapa värde för sina kunder. B-COMMAND informerar sina kunder och leverantörer om uppförandekoden.

5. Relationer med personalen.

B-COMMAND arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö för att minska personalens frånvaro på grund av sjukdom, arbetsolyckor, arbetsrelaterade skador och drogmissbruk. B-COMMAND tillhandahåller en företagshälsovård. Våld, hot, aggressivt beteende, mobbning, förolämpningar och liknande beteenden tolereras inte på arbetsplatsen.

6. föreningsfrihet för arbetstagarna

B-COMMAND respekterar arbetstagarnas rätt att bilda företagsråd eller att bli medlemmar i sådana organ som företräder arbetstagarna.

7. barnarbete

B-COMMAND tolererar inte barnarbete eller exploatering av barn och ungdomar. Minimiåldern för anställning på B-COMMAND är 15 år. Leverantörerna förväntas inte anställa ungdomar under 15 år.

8. tvångsarbete

B-COMMAND tolererar inte tvångsarbete inom koncernen eller bland sina affärspartner.

9. diskriminering

B-COMMAND erbjuder rättvisa arbetsvillkor och möjligheter för alla anställda, utan åtskillnad eller diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, religiös eller sexuell läggning. B-COMMAND accepterar inte någon form av politisk, religiös eller annan form av propaganda på arbetsplatsen.

10. dokumentation av anställningsförhållandet, ersättning

B-COMMAND ingår skriftliga anställningsavtal med de anställda. Dessa omfattar tillämpliga arbetsnormer och normer för social trygghet. B-COMMAND ser till att den lön som betalas till de anställda motsvarar den sedvanliga eller lagstadgade minimilönen i branschen. Arbetstiden får i regel inte överstiga 40 timmar per vecka. Arbetstiderna ska följa tillämplig lag och relevanta ILO-bestämmelser, beroende på vilket som är strängast. Arbetstagaren kan vägra att arbeta övertid. Efter sex dagars arbete ska en hel ledig dag beviljas.

11. Förbättring av miljöskyddet.

B-COMMAND har skapat en handlingsplan för att mäta och förbättra effektiviteten av företagets minskningar av immissioner och utsläpp samt resursförbrukning.

12. Relationer med andra aktörer.

B-COMMAND förväntar sig att alla leverantörer också uppfyller ovanstående krav. När B-COMMAND utvärderar och väljer leverantörer, underleverantörer och partners är det ett viktigt kriterium att uppfylla kraven i uppförandekoden.