GEDRAGSCODE

Gedeelde verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

Alle medewerkers en managers van B-COMMAND zetten zich in voor een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbestuur. De volgende beginselen vormen een groot deel van de bedrijfsmissie en weerspiegelen onze waarden en principes. Wij werken in de gehele toeleveringsketen aan de volgende principes op het gebied van arbeidsomstandigheden, sociale normen, concurrentievoorwaarden, ethische principes en transparantie. Wij zien dit als onze sociale verplichting en stellen deze normen aan alle partners waarmee wij samenwerken.

1. gedrag

B-COMMAND voert zijn zaken correct en volgens de beste zakelijke praktijken uit. We houden de boekhouding correct bij. B-COMMAND zal in geen geval meewerken aan enige vorm van belasting- of milieucriminaliteit.

2. naleving van wetten

B-COMMAND steunt de mensenrechten en de daarmee verband houdende internationale overeenkomsten. BOXEXPERT voldoet volledig en actief aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in de landen waar B-COMMAND zaken doet, met inbegrip van die van de IAO en de VN. Dit omvat wetten tegen oneerlijke concurrentie.

3. omkoperij en corruptie

B-COMMAND biedt geen steekpenningen of andere ongepaste voordelen aan, belooft ze niet, vraagt er niet om en accepteert ze niet met als doel een cliënt te behouden, een deal veilig te stellen of de besluiten of activiteiten van een overheidsinstantie te beïnvloeden. B-COMMAND zal zich altijd gedragen op een wijze die gebaseerd is op eerlijkheid en naleving van de toepasselijke nationale en internationale normen.

4. relaties met cliënten

B-COMMAND wint het vertrouwen van zijn klanten door hen kwaliteit te garanderen. BOXEXPERT streeft er steeds naar om competitieve diensten en producten aan te bieden op de nationale en internationale markt om zo waarde te creëren voor zijn klanten. B-COMMAND informeert zijn klanten en leveranciers over de gedragscode.

5. betrekkingen met het personeel

B-COMMAND werkt actief aan een goede werkomgeving om het ziekteverzuim onder het personeel, arbeidsongevallen, werkgerelateerde verwondingen en drugsverslaving te verminderen. B-COMMAND biedt een bedrijfsgeneeskundige dienst. Geweld, bedreigingen, agressief gedrag, pesterijen, beledigingen en soortgelijk gedrag worden op de werkplek niet getolereerd.

6. vrijheid van vereniging voor werknemers

B-COMMAND eerbiedigt het recht van werknemers om ondernemingsraden op te richten of lid te worden van dergelijke vertegenwoordigende organen voor het personeel.

7. kinderarbeid

B-COMMAND tolereert geen kinderarbeid of uitbuiting van kinderen en jongeren. De minimumleeftijd voor tewerkstelling bij B-COMMAND is 15 jaar. Van leveranciers wordt verwacht dat zij geen jongeren onder de 15 jaar in dienst nemen.

8. dwangarbeid

B-COMMAND tolereert geen dwangarbeid in de groep van bedrijven of onder haar zakenpartners.

9. discriminatie

B-COMMAND biedt eerlijke arbeidsomstandigheden en kansen aan alle werknemers; zonder onderscheid of discriminatie op grond van geslacht, etnische afkomst, leeftijd, handicap, religie of seksuele geaardheid. B-COMMAND aanvaardt geen enkele vorm van politieke, religieuze of enige andere vorm van propaganda op de werkplek.

10. documentatie arbeidsverhouding, bezoldiging

B-COMMAND sluit schriftelijke arbeidsovereenkomsten met de werknemers. Daartoe behoren de toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsnormen. B-COMMAND zorgt ervoor dat het aan de werknemers betaalde loon overeenstemt met het gebruikelijke of wettelijke minimumloon in de bedrijfstak. In de regel mag de arbeidstijd niet meer dan 40 uur per week bedragen. De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en de relevante ILO-voorschriften, afhankelijk van welke het strengst is. De werknemer kan weigeren overuren te maken. Na 6 dagen werk wordt een volledige vrije dag toegekend.

11. verbetering van de milieubescherming

B-COMMAND heeft een actieplan opgesteld om de doeltreffendheid van de emissiereducties en het verbruik van hulpbronnen van het bedrijf te meten en te verbeteren.

12. betrekkingen met andere actoren

B-COMMAND verwacht dat alle leveranciers ook aan de bovenstaande eisen voldoen. Wanneer B-COMMAND leveranciers, onderaannemers en partners evalueert en selecteert, is het een belangrijk criterium om aan de vereisten van de gedragscode te voldoen.