Algemene voorwaarden

Pagina 1 | 7
B-COMMAND GmbH AGB – Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor contracten met
Ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en bijzondere publiekrechtelijke vermogens
In het navolgende wordt B-COMMAND GmbH “B-COMMAND” genoemd en de partij die van BC-COMMAND koopt of in een precontractuele relatie met B-COMMAND staat betreffende een aankoop van B-COMMAND
wordt hierna aangeduid als “KOPER”.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden hierna “VOORWAARDEN” genoemd.
1. Toepassingsgebied
Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen van aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten. Ze
zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke betrekkingen, zelfs indien deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Zij passen toe
aan ondernemers in de zin van § 14 BGB, 310 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen
wet en de publiekrechtelijke bijzondere fondsen; zij zijn van toepassing op andere personen voor zover de wet dit toestaat. Elke
afwijkende voorwaarden van de KOPER zullen worden tegengewerkt; dergelijke voorwaarden worden slechts van kracht indien B-COMMAND er uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.
2. Offertes, sluiting van het contract en toestand van de goederen, verdere uitvoer
(1) Alle aanbiedingen zijn onderworpen aan bevestiging en zijn afhankelijk van beschikbaarheid, tijdige ontvangst van materiaal en de
verlening van dekking door de handelskredietverzekeringspolis van B-COMMAND. Catalogi en andere verkoopdocumenten en presentaties van B-COMMAND – ook in elektronische vorm – gelden slechts als een uitnodiging tot plaatsing
een bevel.
(2) De bestelling door de KOPER vormt een bindend aanbod tot het sluiten van een koopcontract. Orders van de
De KOPER wordt slechts geacht door B-COMMAND te zijn aanvaard indien deze door B-COMMAND worden bevestigd binnen
30 dagen schriftelijk of per e-mail door middel van een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding of indien zij worden uitgevoerd
zodra de bestelling is ontvangen, in welk geval de factuur als orderbevestiging zal gelden.
(3) Mondelinge verklaringen of toezeggingen van verkoopmedewerkers of handelsagenten van B-COMMAND
die verder gaan dan het schriftelijke contract of de orderbevestiging zijn alleen van toepassing indien schriftelijk bevestigd door BCOMMAND. Dit is niet van toepassing op verklaringen van personen die gemachtigd zijn BCOMMAND naar buiten toe onbeperkt of onbeperkt te vertegenwoordigen.
(4) Hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving evenals eventuele specificaties van de goederen zullen worden gebaseerd op het aanbod van B-COMMAND indien aanvaard door de KOPER of de geldige catalogus van B-COMMAND in verband met de orderbevestiging van B-COMMAND in het geval van een order door de KOPER. Offertes en prijslijsten worden behandeld
vertrouwelijk en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van B-COMMAND toegankelijk worden gemaakt voor derden.
(5) B-COMMAND kan kennelijke of onjuiste fouten corrigeren in catalogi, prijslijsten, offertedocumenten of
andere documentatie zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aanspraken van de KOPER.
(6) B-COMMAND behoudt zich het recht voor om de goederen te wijzigen of te verbeteren zonder de KOPER daarvan in kennis te stellen, op voorwaarde dat
dat wettelijke voorschriften in aanmerking moeten worden genomen en/of op voorwaarde dat dit niet leidt tot een
blijvende verslechtering van kwaliteit, functie of bruikbaarheid. De KOPER zal geen enkele aanspraak hebben op
rekening te houden met dergelijke wijzigingen.
(7) Voor verdere export van de geleverde goederen is de uitdrukkelijke toestemming van B-COMMAND vereist. Dit is niet
zijn van toepassing op wederverkoop in de lidstaten van de Europese Unie en de staten van de EER-Overeenkomst.
3. Annulering en terugzending van goederen
De annulering van een geldig gesloten overeenkomst, eventueel in verband met de terugzending van goederen die reeds
geleverd, vereist de uitdrukkelijke overeenkomst tussen B-COMMAND en de KOPER. In het geval van speciaal voor de KOPER vervaardigde of aangeschafte goederen, annulering van het contract en terugzending van goederen die reeds
vrij van gebreken geleverd, is in het algemeen uitgesloten. In geval van annulering door de KOPER van orders die reeds
geregistreerd door B-COMMAND, moet een annuleringsvergoeding worden betaald. In het geval van uit te voeren producties
op de bestelling van de klant, bedraagt dit 50% van de waarde van de bestelling, anders wordt er een vergoeding van 15% van de
orderwaarde. De KOPER heeft de bewijslast om lagere annuleringskosten te rechtvaardigen. Indien de KOPER terugkeert
Pagina 2 | 7
ongevraagde goederen aan B-COMMAND, houdt de aanvaarding van de goederen geen instemming in met de
Verzoek van de KOPER tot herroeping. B-COMMAND verklaart zulks schriftelijk.
4. Koopprijs en betalingsvoorwaarden, uitstel van betaling
(1) De koopprijs wordt gebaseerd op de offerte of orderbevestiging van B-COMMAND of, in het geval van
geen uitdrukkelijke prijsaanbieding, op de prijslijst die voor de KOPER geldig is op de dag van het sluiten van het contract. De
De overeengekomen prijs luidt in EURO. Alle prijzen in alle verkoopdocumenten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
kennisgeving, vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en verpakkingskosten, alsmede af fabriek (onder voorbehoud van “INCOTERMS
2010”), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de aftrek van korting in contanten is een speciale schriftelijke
overeenkomst.
(2) In het geval dat er meer dan twee maanden verstrijken tussen het sluiten van het contract en de levering, behoudt B-COMMAND zich het recht voor de prijs te verhogen door de KOPER vóór de levering van de goederen in kennis te stellen van
om stijgingen in de kosten voor B-COMMAND door te berekenen die buiten zijn controle liggen, zoals met name veranderingen in wisselkoersen of douanetarieven, of stijgingen van meer dan 10% in materiaal- of fabricagekosten.
(3) Betalingen dienen uitsluitend via bankoverschrijving te geschieden. Wissels, cheques en andere betalingen zijn niet
gelden als nakoming van de betalingsverplichting, zolang B-COMMAND niet onherroepelijk en definitief
verkregen beschikking over het bedrag van de betaling. Kortingskosten zijn voor rekening van de KOPER.
(4) Ingeval de opening van een documentair krediet door de KOPER wordt overeengekomen, zal dit geschieden
overeenkomstig de Algemene richtsnoeren en gebruiken voor documentaire kredietbrieven, Herziening
1993, ICC-publicatie nr. 500. Alle kosten in verband met de documentaire kredietbrief moeten
ten laste van de KOPER.
(5) Tenzij anders overeengekomen, zal de KOPER de volledige aankoopprijs onmiddellijk na de factuurdatum betalen.
In dit opzicht treedt wanbetaling op zonder aanmaning. Indien B-COMMAND na beëindiging van de
contract, van feiten die, volgens haar plichtsgetrouwe commerciële oordeel, wijzen op een aanzienlijke verslechtering
van activa of krediet, in het bijzonder te late betaling aan andere leveranciers, zal B-COMMAND het recht hebben om te eisen
voorschot of zekerheid te stellen en, in geval van weigering, zich uit het contract terug te trekken, waarbij de betalingen voor reeds verrichte gedeeltelijke prestaties onmiddellijk opeisbaar worden.
(6) Indien de KOPER in gebreke blijft met zijn betalingsverplichting, worden alle andere vorderingen onmiddellijk opeisbaar voor
betaling zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. Bovendien heeft B-COMMAND het recht – onverminderd andere vorderingen of rechten naar eigen goeddunken – om het contract te beëindigen of in te trekken
van haar, schadevergoeding wegens wanprestatie te vorderen en/of verdere leveringen aan de KOPER op te schorten of
vooruitbetaling daarvan te vorderen of interest te eisen tegen de wettelijke rentevoet (basisrentevoet plus
8%) vanaf de vervaldag tot de volledige betaling van de vordering en om verdere leveringen aan de KOPER op te schorten.
De KOPER heeft het recht te bewijzen dat de vertraging geen schade of een geringere schade heeft veroorzaakt.
(7) B-COMMAND heeft het recht zich uit het contract terug te trekken en schadevergoeding te eisen indien de KOPER uiteindelijk
heeft geweigerd de goederen in ontvangst te nemen of de goederen niet heeft aanvaard na het stellen van een nieuwe termijn van ten minste vijf
dagen.
(8) Indien de KOPER met de betaling in gebreke blijft of een wisselbrief niet binnen de gestelde termijn in betaling wordt omgezet,
B-COMMAND heeft het recht de producten terug te nemen. De KOPER stemt er reeds op dit punt mee in dat BCOMMAND, indien van toepassing, zijn terrein mag betreden om de producten af te halen. B-COMMAND kan bovendien,
de verdere verkoop en verwijdering van de producten te verbieden. Het opvragen van de producten is geen
terugtrekking uit het contract. Indien de producten daarentegen werden geleverd in het kader van een
individuele bestelling buiten een zakelijke relatie, is B-COMMAND verplicht zich terug te trekken uit het contract
op voorhand. De KOPER kan echter de rechtsgevolgen afwenden door een zekerheid te betalen ten bedrage van
van de bedreigde betalingsclaim.
(9) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle kosten van gerechtelijke stappen door B-COMMAND in geval van betalingsverzuim door
de KOPER, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, b.v. voor een incassobureau, worden vergoed door de
KOPER.
(10) De KOPER mag slechts onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen verrekenen; elke verdere verrekening door de
KOPER is uitgesloten. Weigering van diensten en retentierechten van de KOPER zijn uitgesloten voor zover deze
gebaseerd zijn op een andere contractuele relatie, met name op een ander koopcontract of niet gebaseerd zijn
op onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen of toe te schrijven aan grove nalatigheid van de kant van B-COMMAND. In het geval van kleine gebreken in vergelijking met de koopprijs weigering om de koopprijs te betalen
is uitgesloten.
Pagina 3 | 7
5. Levering van Goederen
(1) Goederen worden af fabriek geleverd in overeenstemming met de “INCOTERMS 2010”.
(2) Gedeeltelijke leveringen waartoe B-COMMAND in principe gerechtigd is zonder voorafgaande kennisgeving aan de KOPER,
moeten worden beschouwd als leveringen als zodanig, die ook afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
(3) Tenzij een schriftelijke belofte van een verkoopmedewerker van B-COMMAND uitdrukkelijk als bindend is aangemerkt of een
mondelinge belofte van personen die gemachtigd zijn B-COMMAND onbeperkt te vertegenwoordigen of BCOMMAND naar buiten toe onbeperkt te vertegenwoordigen, worden leveringsdata en -termijnen niet
geacht bindend te zijn overeengekomen.
(4) Leveringstermijnen worden – ook binnen een contract – redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht,
stakingen, uitsluitingen, interventies van nationale of internationale autoriteiten, alsmede alle onvoorziene belemmeringen die zich voordoen na het sluiten van het contract en waarvoor B-COMMAND niet verantwoordelijk is, voor zover deze
obstakels hebben aantoonbaar een aanzienlijke invloed op de levering. Dit is ook van toepassing indien deze
omstandigheden zich voordoen bij de leveranciers van B-COMMAND of hun onderleveranciers. De bepalingen met betrekking tot deze
bijzondere omstandigheden zijn dienovereenkomstig op de KOPER van toepassing. Vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten in
dergelijke gevallen.
(5) Naleving van de leveringsdatum veronderstelt de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de KOPER. Indien de KOPER in gebreke blijft bij de acceptatie of andere verplichtingen tot medewerking schendt, zal B-COMMAND
heeft het recht om schadevergoeding te eisen. Bij verzuim van aanvaarding is het risico van toevallige verslechtering of
vernietiging zal overgaan op de KOPER.
(6) Indien goederen op enigerlei wijze beschadigd door een vervoerder worden overhandigd of indien goederen ontbreken, zal de KOPER
onmiddellijk een overeenkomstige schriftelijke bevestiging van hem eisen. De bevestiging van een volledige en ordelijke overhandiging door de vrachtvervoerder telt voor de KOPER. In het geval van verzending per spoor en per post,
moet er een officiële schatting van de schade worden gemaakt.
6. Verzending, risico-overdracht
(1) B-COMMAND beslist over de wijze en route van verzending en de verpakking.
(2) De KOPER draagt de kosten van verzending, tenzij anders overeengekomen.
(3) Het risico van verslechtering, vernietiging of verlies van de goederen zal als volgt op de KOPER overgaan:
a. In het geval van levering af fabriek (“INCOTERMS 2010”), op het moment dat B-COMMAND de
KOPER dat de goederen klaar zijn voor afhaling.
b. In het geval van verzending door B-COMMAND naar een andere locatie, op het moment dat B-COMMAND
de goederen aan de vervoerder overdraagt of zich daartoe bereid verklaart.
c. In geval van een overeenkomst op grond waarvan B-COMMAND bij wijze van uitzondering de goederen zal leveren op haar
eigen risico naar een andere plaats dan zijn statutaire zetel, op het tijdstip van levering of, indien de KOPER in gebreke is
van aanvaarding, op het moment dat B-COMMAND de goederen aanbiedt. In dit geval zal B-COMMAND
de goederen op te slaan voor rekening en risico van de KOPER.
7. Eigendomsvoorbehoud
(1) De eigendom van de goederen gaat pas over op de KOPER nadat de volledige koopprijs en alle andere verplichtingen
die voortvloeien uit de zakelijke relatie volledig zijn betaald, met inbegrip van alle saldovorderingen op lopende rekeningen.
Dit is eveneens van toepassing indien de KOPER betalingen verricht op specifiek door hem aangewezen vorderingen. De opneming van individuele schuldvorderingen in een rekening-courant of de boeking van een saldo doet het eigendomsvoorbehoud niet teniet. Goederen waarvan B-COMMAND de (mede-)eigendom heeft, worden hierna
gereserveerde goederen genoemd.
(2) Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is B-COMMAND gerechtigd, in het geval dat de KOPER in
een betalingsverplichting niet nakomen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugvorderen, deze elders verkopen of zich ervan ontdoen
op een andere manier.
(3) De KOPER zal de gereserveerde goederen te allen tijde op fiduciaire basis en kosteloos onder zich houden en opslaan
voor B-COMMAND gescheiden van zijn eigendom en dat van derden op een deugdelijke, veilige, verzekerde manier en gemarkeerd als eigendom van B-COMMAND. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden
nodig is, zal de KOPER deze tijdig op eigen kosten uitvoeren.
Pagina 4 | 7
(4) Indien gereserveerde goederen verder worden verwerkt of anderszins gecombineerd of vermengd met artikelen waarvan B-COMMAND geen eigenaar is, heeft B-COMMAND recht op mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van
de factuurwaarde van de gereserveerde goederen met de factuurwaarde van de andere goederen en de veredelingswaarde.
Indien het eigendom van B-COMMAND vervalt als gevolg van samenvoeging, vermenging of verwerking, zal de KOPER overdragen
aan B-COMMAND op het moment van het sluiten van het contract de eigendomsrechten van de KOPER op de nieuwe
voorwerp ten belope van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen. De bepalingen voor voorbehoudsgoederen overeenkomstig de paragrafen 7.1 tot en met 7.3 zijn ook van toepassing op de daaruit voortvloeiende deel- of mede-eigendomsrechten.
(5) De KOPER kan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruiken of doorverkopen, zolang hij
niet standaard. Verpanding of overdracht tot zekerheid is niet toegestaan.
(6) De KOPER draagt hierbij als zekerheid over aan B-COMMAND, die deze overdracht aanvaardt, alle vorderingen
die voortvloeien uit het gebruik of de verkoop, met inbegrip van alle verzekerings- of schadevergoedingsuitkeringen en alle rekeningen-courant
saldovorderingen.
(7) De KOPER is niet gerechtigd de vordering opnieuw over te dragen. Een cessie bij wijze van “true factoring” moet
alleen worden toegestaan indien B-COMMAND hiervan in kennis wordt gesteld met kennisgeving aan de factoringbank en de rekeningen
die daar door de KOPER wordt gehouden en de factoringopbrengst de waarde van de gedekte vordering van B-COMMAND overschrijdt. De vordering van B-COMMAND wordt onmiddellijk opeisbaar bij creditering van de factureringsopbrengst.
(8) B-COMMAND machtigt de KOPER herroepelijk om de toegewezen vorderingen of diensten in zijn eigen
in naam en voor eigen rekening. Deze incassomachtiging kan alleen worden herroepen indien de KOPER niet
naar behoren aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Op verzoek van B-COMMAND is de KOPER verplicht tot het informeren van
haar klanten onmiddellijk van de toewijzing aan B-COMMAND – tenzij B-COMMAND dit zelf doet -.
en B-COMMAND de informatie en documenten te verschaffen die nodig zijn voor de inning.
(9) De KOPER zal in vertrouwen en kosteloos voor B-COMMAND alle ontvangen betalingen of andere voorwerpen bewaren
op basis van de incassomachtiging gescheiden van haar vermogen en dat van derden. Ze
dienen tot zekerheid voor B-COMMAND in dezelfde mate als de gereserveerde goederen.
(10)In het geval van betaling per cheque, gaat de eigendom hiervan over op B-COMMAND zodra deze is verkregen
door de KOPER. Indien betaling geschiedt door middel van een wisselbrief, draagt de KOPER hierbij over aan B-COMMAND in
de daaruit voortvloeiende rechten te vervroegen, hetgeen B-COMMAND aanvaardt. De overdracht van deze documenten
zullen worden uitgevoerd door de KOPER die ze in bewaring houdt voor B-COMMAND of, indien hij niet verwerft
het directe bezit ervan, door de KOPER die hierbij zijn vordering op B-COMMAND bij voorbaat overdraagt aan B-COMMAND.
tegen derden af te geven; hij moet deze documenten, tezamen met zijn visum, afgeven aan
zonder onnodige vertraging.
(11)In geval van verpanding of andere interventies door derden in de (mede)eigendom van B-COMMAND, zal de
De KOPER zal de aandacht vestigen op het eigendom van B-COMMAND en zal B-COMMAND op de hoogte brengen zonder
vertraging van de toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, tezamen met de
documenten die deze toegang rechtvaardigen, zodat B-COMMAND zijn rechten kan doen gelden. De KOPER verbindt zich ertoe
onmiddellijk een kopie van het toezeggingsverslag aan B-COMMAND te sturen. Voor zover de derde niet in een
B-COMMAND te vergoeden voor de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die in dit verband zijn gemaakt, de
De KOPER is aansprakelijk voor deze kosten. In geval van niet-nakoming van de informatieplicht en de plicht tot
kennisgeving is de KOPER aansprakelijk voor alle schade die voor B-COMMAND ontstaat.
(12) De terugname of inbeslagneming van de gereserveerde goederen door B-COMMAND vormt geen terugtrekking uit
het contract.
(13)B-COMMAND verbindt zich ertoe, op verzoek van de KOPER, de zekerheden waarop hij recht heeft vrij te geven
voor zover de realiseerbare waarde van de effecten hoger is dan de vorderingen waarop B-COMMAND
gerechtigd met meer dan 20%. De vrij te geven zekerheden worden uitsluitend door B-COMMAND geselecteerd.
8. Garantie en uitsluiting van aansprakelijkheid
Voor gebreken in de zin van § 434 BGB garandeert B-COMMAND voor verkochte goederen en is aansprakelijk volgens
aan de volgende bepalingen:
– De aansprakelijkheid van B-COMMAND voor gebreken is in de eerste plaats gebaseerd op de overeenkomst die is bereikt over de
kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen en informatie van de fabrikant die het voorwerp zijn van de
individueel contract of die door B-COMMAND openbaar zijn gemaakt (met name in catalogi of op onze
Internet homepage) op het tijdstip van sluiting van het contract wordt geacht een overeenkomst te zijn over
de kwaliteit van de goederen. Indien de kwaliteit niet is overeengekomen, wordt zij beoordeeld overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, ongeacht of er sprake is van een gebrek of niet (§ 434 lid 1 zinnen 2 en 3 BGB). Echter, B-
Pagina 5 | 7
COMMAND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere derden
(b.v. reclame-uitingen) die de KOPER ons niet als doorslaggevend voor zijn aankoop heeft aangemerkt.
– De KOPER zal de geleverde goederen inspecteren in overeenstemming met § 377 HGB (Duits Handels
Code) en eventuele klachten in principe onmiddellijk, maar in ieder geval vóór de wederverkoop of
verwerking, schriftelijk en gespecificeerd. Verdere wettelijke verplichtingen blijven onverlet.
– Indien de KOPER gebreken aan de goederen ontdekt, mag hij deze niet zonder toestemming van BCOMMAND van de hand doen, indien dit grote schade dreigt te veroorzaken. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten
tenzij B-COMMAND de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.
– De KOPER is verplicht B-COMMAND het object van verkoop of monsters daarvan te verstrekken voor
waarover op haar verzoek een klacht is ingediend. In geval van een verwijtbare weigering, vervalt de garantie.
Vervangen artikelen of onderdelen worden eigendom van B-COMMAND.
– B-COMMAND is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel, behalve in het geval
van een schriftelijke verklaring.
– B-COMMAND is niet aansprakelijk voor gebreken of schade bij de levering van goederen die zijn vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de KOPER, die zijn gebaseerd op een beschrijving, specificatie, ontwerp of constructiedocumenten van de KOPER of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke
behoeften van de KOPER, tenzij B-COMMAND in staat was hun gebreken zonder aanvullend onderzoek te herkennen. Hetzelfde geldt voor gebreken of schade veroorzaakt door onderdelen, materialen of andere uitrustingen die door de KOPER ter beschikking zijn gesteld of namens hem door derden zijn vervaardigd. Dit is niet van toepassing indien het gebrek
optreedt als gevolg van door B-COMMAND verstrekt materiaal of door B-COMMAND uitgevoerde verwerking.
– B-COMMAND biedt geen garantie en is niet aansprakelijk voor defecten of schade als gevolg van
installatie, aansluiting, bediening, gebruik of soortgelijke handelingen door de KOPER of door derden in opdracht
door de KOPER die in strijd zijn met de bepalingen van het contract, onjuist of ongepast zijn. De ongeschiktheid en de niet-nakoming van het contract worden met name bepaald door de specificaties van de fabrikant. De
garantie wordt uitgesloten indien de door B-COMMAND geleverde goederen zijn behandeld of gewijzigd door
derden zonder toestemming van B-COMMAND, of als de bedieningsinstructies niet worden opgevolgd.
– In het geval van gerechtvaardigde klachten, heeft B-COMMAND het recht om het soort vervolg te bepalen
nakoming (verhelpen van het gebrek, vervangende levering), rekening houdend met de aard van het gebrek
en de gerechtvaardigde belangen van de KOPER. De KOPER mag de koopprijs slechts verminderen of intrekken
van het contract indien de poging van B-COMMAND tot latere uitvoering op basis van hetzelfde gebrek
mislukt of bij de tweede poging wordt geweigerd. B-COMMAND is gerechtigd de verschuldigde latere prestaties afhankelijk te stellen van de betaling door de KOPER van de verschuldigde koopprijs. De KOPER heeft echter het recht
om een redelijk deel van de koopprijs in te houden in verhouding tot het gebrek.
– De KOPER zal B-COMMAND onmiddellijk in kennis stellen van elke garantieclaim die voor een consument ontstaat.
– De KOPER zal B-COMMAND de tijd en gelegenheid geven die nodig zijn voor de verschuldigde nakoming achteraf, in het bijzonder om de afgekeurde goederen voor inspectiedoeleinden te overhandigen.
– Voorafgaand aan de retournering van defecte goederen, zal de KOPER een schriftelijke bevestiging van retournering van BCOMMAND aanvragen.
– Ter verificatie van de garantieclaim zal de KOPER ten minste een kopie van het aankoopbewijs overleggen. Als
de KOPER nalaat een dergelijk garantiebewijs te overleggen, zal B-COMMAND de goederen ongerepareerd retourneren voor
een redelijke afhandelingsvergoeding.
– Zonder een correcte en gedetailleerde beschrijving van het defect, is B-COMMAND niet aansprakelijk voor de foutloze
uitvoering van de reparatie. Algemene informatie, zoals “defect”, is niet voldoende.
– De goederen moeten in de originele of passende verpakking worden verzonden. Kosten en schade veroorzaakt door onjuiste
verpakking zijn voor rekening van de KOPER.
– B-COMMAND draagt of vergoedt de kosten die noodzakelijk zijn voor de inspectie en de daaropvolgende uitvoering, met name vervoer-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, alsmede eventuele demontage
en installatiekosten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. In andere
gevallen kan B-COMMAND van de KOPER compensatie eisen voor de kosten die zijn gemaakt als gevolg van
het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten).
– Garantieclaims zijn alleen verschuldigd aan de KOPER en zijn niet overdraagbaar.
– B-COMMAND behoudt zich het recht voor om het ontwerp op elk gewenst moment te wijzigen. B-COMMAND zal echter niet
verplicht zijn dergelijke wijzigingen in reeds geleverde goederen aan te brengen of mede te delen.
– Regresrechten overeenkomstig §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) bestaan alleen als de consument
gerechtigd was vorderingen in te stellen en alleen voor zover de wet dat toestaat en echter niet voor goodwill
schikkingen niet overeengekomen met B-COMMAND. Bovendien veronderstellen zij dat de regresgerechtigde zijn eigen verplichtingen nakomt, met name de verplichting om gebreken aan te geven.
Pagina 6 | 7
– De algemene beperking van aansprakelijkheid overeenkomstig nr. 9 hieronder is van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding.
9. Algemene beperking van aansprakelijkheid
(1) Tenzij anders vermeld in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, met inbegrip van de volgende bepalingen, is B-COMMAND aansprakelijk in het geval van een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
(2) B-COMMAND is aansprakelijk voor schade – om welke rechtsgrond dan ook – binnen de reikwijdte van haar aansprakelijkheid in
gevallen van opzet en grove nalatigheid. In het geval van gewone nalatigheid, is B-COMMAND aansprakelijk,
behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken; gering plichtsverzuim), alleen voor
a. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
b. voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting de nakoming
waarvan de naleving van essentieel belang is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval echter is de aansprakelijkheid van B-COMMAND
is beperkt tot vergoeding van de te voorziene, typisch optredende schade.
(3) De beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit para. 2 is eveneens van toepassing in geval van plichtsverzuim door of voor de
ten gunste van personen voor wier schuld B-COMMAND verantwoordelijk is, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij zijn niet van toepassing indien B-COMMAND frauduleus een defect heeft verzwegen of een garantie heeft verondersteld voor de
kwaliteit van de goederen en voor aanspraken van de KOPER uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid.
(4) De KOPER kan zich slechts terugtrekken of beëindigen wegens een plichtsverzuim dat niet in een gebrek bestaat
indien B-COMMAND verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. Een vrij recht op opzegging van de KOPER (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. Anders zijn de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen van toepassing.
10. Verjaringsstatuut
(1) Niettegenstaande § 438, lid. 1 nr. 3 BGB, de algemene verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit materiële
gebreken en eigendomsgebreken is één jaar vanaf de levering. Indien aanvaarding is overeengekomen, is de beperking
periode vangt aan bij aanvaarding.
(2) Indien de goederen evenwel een gebouw zijn of een zaak die als gebouw is gebruikt in overeenstemming met
zijn gebruikelijke gebruik en die de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn conform de algemene voorwaarden van B-COMMAND 5 jaar vanaf de levering conform de wettelijke bepalingen (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB). Andere bijzondere wettelijke bepalingen betreffende
de verjaringstermijn (met name § 438 lid 1 nr. 1, lid 3, §§ 444, 445b BGB) blijft ook van kracht
onaangetast.
(3) De voornoemde verjaringstermijnen van het kooprecht zijn ook van toepassing op contractuele en niet-contractuele
vorderingen tot schadevergoeding door de KOPER op grond van een gebrek in de goederen, tenzij de toepassing van de normale
wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) zou leiden tot een kortere verjaringstermijn in individuele gevallen.
Vorderingen tot schadevergoeding van de KOPER die voortvloeien uit opzet en grove nalatigheid en tot schadevergoeding die voortvloeit uit
van letsel aan leven, lichaam of gezondheid), alsmede volgens de productaansprakelijkheidswet, worden echter
uitsluitend verjaren volgens de wettelijke verjaringstermijnen.
11. Industriële eigendomsrechten
(1) De ontwerpen van B-COMMAND namens B-COMMAND mogen onder geen beding toegankelijk worden gemaakt voor derden, in het bijzonder concurrenten. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, is de KOPER aansprakelijk
voor alle door B-COMMAND geleden nadelen als gevolg van het gebruik van de monsters door onbevoegden
personen.
(2) De KOPER is aansprakelijk voor inbreuken op industriële eigendomsrechten van derden indien de productie
en levering van voorwerpen werden uitgevoerd door B-COMMAND overeenkomstig zijn instructies. Hij verbindt zich ertoe B-COMMAND onmiddellijk te vrijwaren tegen eventuele schadeclaims van derden in de
in geval van een daardoor veroorzaakte inbreuk op de industriële-eigendomsrechten van derden en om B-COMMAND te vergoeden voor alle verdere schade die zij lijdt in verband met gerechtelijke procedures tegen derden
Pagina 7 | 7
partijen of in het kader van de beslechting van dergelijke juridische geschillen, met name als gevolg van noodzakelijke of
redelijke kosten.
(3) De door B-COMMAND verkochte voorwerpen zullen worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden. Mocht de KOPER
een rechtmatig belang heeft om de voor hem vervaardigde artikelen vertrouwelijk te houden, zal B-COMMAND
hiertoe alleen verplicht zijn indien een overeenkomstige overeenkomst is gesloten uiterlijk bij het sluiten van
het contract.
12. Gereedschap
Gereedschappen voor speciale artikelen die door B-COMMAND of in haar opdracht door derden worden vervaardigd, zijn de
eigenschap van B-COMMAND als gevolg van ontwerpprestaties en het gebruik van interne fabricage-ervaring,
zelfs indien de KOPER (pro rata) de fabricagekosten voor zijn rekening neemt of indien het gebruik uitsluitend bestemd is voor bestellingen van de
KOPER als gevolg van overeenkomstige overeenkomst. Opslag geschiedt op vrijwillige basis, waarbij zelfs gereedschap dat eigendom is van de
De KOPER zal slechts onderworpen zijn aan een zorgplicht zoals in zijn eigen zaken. In geval van niet-betaling van de
geleverde goederen, heeft B-COMMAND een retentierecht op de gereedschappen die eigendom zijn van de KOPER.
13. Contractuele taal; toepasselijk recht; plaats van uitvoering en rechtsmacht; rechtsgevolgen in geval van niet-opneming en ongeldigheid van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
(1) De taal van het contract is Duits. Daarom zal alleen de Duitse versie van deze Algemene Voorwaarden
en Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn beslissend.
(2) Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
Goederen, zelfs als de leveringen rechtstreeks worden gedaan door een buitenlandse leverancier die is aangesloten bij B-COMMAND. In
In het bijzonder wordt de geldigheid van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden beheerst
uitsluitend door het Duitse recht.
(3) De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele
relatie tussen de KOPER en B-COMMAND (met inbegrip van acties op cheques of wissels)
is de statutaire zetel van B-COMMAND. B-COMMAND heeft ook het recht, naar eigen keuze, te procederen
bij de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van de KOPER of bij een andere rechtbank die
bevoegd zijn krachtens nationaal of internationaal recht. In het geval van overdracht van vorderingen door B-COMMAND, heeft de cessionaris ook het recht om de plaats van jurisdictie te kiezen.
(4) Indien bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geen integrerend deel zijn geworden
deel van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onverbindend zijn geworden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst
blijft van kracht. Voor zover bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
geen deel van het contract zijn geworden of ongeldig zijn, wordt de inhoud van het contract beheerst door de
wettelijke bepalingen.
B-COMMAND GmbH
December 2019
“B-COMMAND GmbH GTC ENG”
Revisie 1.0