Generelle vilkår og betingelser

B-COMMAND GmbH GTC – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for kontrakter med iværksættere, offentligretlige juridiske enheder og offentligretlige specialfonde. I det følgende betegnes B-COMMAND GmbH som “B-COMMAND” og den part, der køber fra B-COMMAND eller er i et førkontraktligt forhold med B-COMMAND vedrørende et køb fra B-COMMAND, betegnes som “KØBER”. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser benævnes i det følgende “BETINGELSERNE”.

1. anvendelsesområde
Disse BETINGELSER gælder for alle tilbud, accept af tilbud, salg, leverancer og tjenesteydelser. De gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser, også selv om de ikke udtrykkeligt aftales på ny. De finder anvendelse over for iværksættere i henhold til § 14 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), § 310 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), offentligretlige juridiske personer og offentligretlige specialfonde; de finder anvendelse over for andre personer i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Der skal gøres indsigelse mod eventuelle vilkår og betingelser fra KØBEREN, der afviger fra disse vilkår og betingelser; sådanne vilkår og betingelser træder kun i kraft over for B-COMMAND, hvis B-COMMAND udtrykkeligt og skriftligt accepterer dem.

2. Tilbud, indgåelse af kontrakt og varernes art, yderligere eksport
(1) Alle tilbud skal bekræftes og afhænger af tilgængelighed, rettidig modtagelse af materiale og bekræftelse af dækning fra B-COMMANDs handelskreditforsikring. Kataloger og andre salgsdokumenter og præsentationer fra B-COMMAND – også i elektronisk form – skal kun betragtes som en opfordring til at afgive et tilbud.
(2) Køberens ordre udgør et bindende tilbud om at indgå en købsaftale. KØBERENS ordrer anses kun for at være accepteret af B-COMMAND, hvis de bekræftes af B-COMMAND inden for 30 dage ved en udtrykkelig skriftlig eller elektronisk accept eller hvis de udføres umiddelbart efter modtagelsen af ordren, i hvilket tilfælde fakturaen anses for at være ordrebekræftelse.
(3) Mundtlige erklæringer eller forsikringer fra B-COMMANDs salgsmedarbejdere eller handelsagenter, som går ud over den skriftlige kontrakt eller ordrebekræftelsen, er kun gyldige, hvis de bekræftes skriftligt af B-COMMAND. Dette gælder ikke for erklæringer afgivet af personer, der er bemyndiget til at repræsentere B-COMMAND uden begrænsning eller uden ekstern begrænsning.
(4) Mængde, kvalitet og beskrivelse samt eventuelle specifikationer af varerne er omfattet af B-COMMANDs tilbud, hvis det accepteres af KØBEREN, eller af B-COMMANDs gældende katalog i forbindelse med B-COMMANDs ordrebekræftelse i tilfælde af en ordre fra KØBEREN. Tilbud og prislister skal behandles fortroligt og må ikke stilles til rådighed for tredjemand uden forudgående samtykke fra B-COMMAND.
(5) Åbenlyse eller fejlagtige fejl i kataloger, prislister, tilbudsmateriale eller anden dokumentation kan rettes af B-COMMAND uden at give anledning til krav til KØBER.
(6) B-COMMAND forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre varerne uden varsel til KØBEREN, i det omfang der skal tages hensyn til lovkrav og/eller i det omfang dette ikke medfører en varig forringelse af kvalitet, funktion eller anvendelighed. KØBER har ikke ret til nogen krav som følge af sådanne ændringer.
(7) Enhver yderligere eksport af de leverede varer kræver udtrykkeligt samtykke fra B-COMMAND. Dette gælder ikke for videresalg i EU’s medlemsstater og EØS-aftalens stater.

3. Annullering og returnering af varer
Annullering af en gyldigt indgået kontrakt, om nødvendigt kombineret med tilbagetagelse af allerede leverede varer, kræver en udtrykkelig aftale mellem B-COMMAND og KØBEREN. I tilfælde af varer, der er specielt fremstillet eller specielt indkøbt til KØBEREN, er det generelt udelukket at ophæve kontrakten og returnere allerede leverede varer, der er fejlfri, og som ikke har nogen fejl. Hvis KØBER annullerer ordrer, der allerede er registreret af B-COMMAND, skal der betales et annulleringsgebyr. Hvis der er tale om produktioner, der skal udføres på kundens bestilling, udgør dette 50 % af ordreværdien, ellers opkræves der et gebyr på 15 % af ordreværdien. KØBER er ansvarlig for at bevise et lavere afbestillingsgebyr. Hvis KØBEREN returnerer varer til B-COMMAND uden at blive bedt om det, udgør accepten af varerne ikke en accept af KØBERENS anmodning om annullering. En sådan anmodning skal erklæres skriftligt af B-COMMAND.

4. Købspris og betalingsbetingelser, misligholdelse
(1) Købsprisen er baseret på B-COMMANDs tilbud eller ordrebekræftelse eller, hvis der ikke foreligger et udtrykkeligt pristilbud, på den prisliste, der er gældende for KØBER på dagen for kontraktens indgåelse. Den aftalte pris skal forstås som værende i euro. Alle priser, der er anført i salgsdokumenter, kan ændres uden varsel, er med forbehold af tillæg af den lovpligtige moms og emballageomkostninger og er ab fabrik (i henhold til “INCOTERMS 2010”), medmindre andet er skriftligt aftalt. Fradrag af en rabat kræver en særlig skriftlig aftale.
(2) B-COMMAND forbeholder sig ret til, hvis der går mere end to måneder mellem aftalens indgåelse og leveringen, at forhøje prisen ved at underrette KØBEREN inden leveringen af varerne for at videreføre omkostningsstigninger til B-COMMAND, som B-COMMAND ikke har indflydelse på, såsom navnlig ændringer i valutakurser eller toldsatser eller stigninger på mere end 10 % i materiale- eller produktionsomkostninger.
(3) Betalinger bør kun foretages ved bankoverførsel. Veksler, checks og betalinger på anden måde udgør ikke opfyldelse af betalingsforpligtelsen, så længe B-COMMAND ikke uigenkaldeligt og endeligt har fået rådighed over betalingsbeløbet. Rabatomkostningerne afholdes af KØBER.
(4) Hvis KØBER accepterer at åbne en dokumentarisk kredit, skal dette ske i overensstemmelse med de generelle regler og praksis for dokumentariske kreditter, 1993 revision, ICC publikation nr. 500. Alle omkostninger i forbindelse med dokumentkreditten afholdes af KØBEREN.
(5) Medmindre andet er aftalt, skal KØBEREN betale hele købsprisen umiddelbart efter fakturadatoen. I denne henseende indtræder misligholdelse uden påmindelse. Hvis B-COMMAND efter kontraktens indgåelse får kendskab til forhold, der efter en almindelig forretningsmæssig vurdering tyder på en væsentlig forringelse af aktiverne eller kreditværdigheden, navnlig andre leverandørers betalingsmisligholdelse, er B-COMMAND berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse og i tilfælde af afslag at hæve kontrakten, hvorved betalinger for allerede udførte delleverancer forfalder straks til betaling.
(6) Hvis KØBER er i restance med sin betalingsforpligtelse, forfalder alle andre fordringer til betaling med det samme, uden at der kræves en særskilt meddelelse om restance. BCOMMAND er desuden berettiget til – uden at dette berører andre krav eller rettigheder efter eget skøn – at opsige eller hæve kontrakten, kræve erstatning for manglende opfyldelse og/eller suspendere yderligere leverancer til KØBER eller kræve forskudsbetaling herfor eller kræve renter til den lovbestemte sats (basisrente plus 8 %) fra forfaldsdatoen, indtil kravet er fuldt ud betalt, og suspendere yderligere leverancer til KØBER. KØBEN har ret til at bevise, at forsinkelsen ikke har forårsaget nogen eller en mindre skade.
(7) B-COMMAND er berettiget til at hæve kontrakten og kræve erstatning, hvis KØBER endeligt har nægtet at modtage varen eller ikke har modtaget varen efter at have fastsat en ny frist på mindst fem dage.
(8) Hvis KØBER er i betalingsforsinkelse eller ikke indfrier en veksel ved forfald, er B-COMMAND berettiget til at tage varerne tilbage. KØBER accepterer allerede nu, at B-COMMAND om nødvendigt kan komme ind i sine lokaler med henblik på at tage varerne tilbage. B-COMMAND kan også forbyde yderligere salg og fjernelse af varerne. Tilbagetagelse af varerne udgør ikke en fortrydelse af kontrakten. Hvis varerne derimod blev leveret i henhold til en individuel aftale uden for et forretningsforhold, forpligter B-COMMAND sig til at træde tilbage fra aftalen på forhånd. KØBER kan dog afværge disse retsvirkninger ved at stille sikkerhed for det risikofyldte betalingsanfordringsbeløb.
(9) Det anses for udtrykkeligt aftalt, at alle B-COMMANDs omkostninger til retsforfølgning i tilfælde af KØBERENS misligholdelse af betaling, både retslige og udenretslige, f.eks. til et inkassobureau, skal refunderes af KØBEREN.
(10) KØBER kan kun modregne med ubestridte eller retskraftigt afgjorte krav, ellers er modregning fra KØBERENS side udelukket. KØBERENS ret til at nægte opfyldelse og tilbageholdelsesrettigheder er udelukket, hvis de er baseret på et andet kontraktforhold, navnlig en anden købsaftale, eller hvis de ikke er baseret på ubestridte eller retligt fastslåede krav eller skyldes grov uagtsomhed fra B-COMMANDs side. I tilfælde af mangler, der er ubetydelige i forhold til købsprisen, er det udelukket at nægte at betale købsprisen.

5. Levering af varer
(1) Leveringen af varer skal i princippet ske ab fabrik (ab fabrik, jf. “INCOTERMS 2010”).
(2) Delleverancer, som B-COMMAND principielt har ret til uden at underrette KØBEREN, betragtes som selvstændige leverancer, som også kan faktureres særskilt.
(3) Leveringsdatoer og -frister anses ikke for at være aftalt som bindende, medmindre der foreligger en skriftlig forpligtelse, der udtrykkeligt er angivet som bindende af en salgsmedarbejder fra B-COMMAND, eller en mundtlig forpligtelse af personer, der er bemyndiget til at repræsentere B-COMMAND uden begrænsning eller uden ekstern begrænsning.
(4) Leveringsfristerne forlænges med rimelighed – også inden for en kontrakt – i tilfælde af force majeure, strejker, lockout, indgreb fra nationale eller internationale myndigheder samt alle uforudsete hindringer, der opstår efter kontraktens indgåelse, som B-COMMAND ikke er ansvarlig for, for så vidt som sådanne hindringer beviseligt har en væsentlig indflydelse på leveringen. Dette gælder også, hvis sådanne omstændigheder opstår hos B-COMMANDs leverandører eller deres underleverandører. Bestemmelserne om sådanne særlige omstændigheder finder tilsvarende anvendelse på KØBER. Erstatningskrav er i sådanne tilfælde udelukket.
(5) Overholdelse af leveringsdatoen forudsætter, at KØBERENS forpligtelser opfyldes rettidigt og korrekt. Hvis KØBEN er i restance med accept eller overtræder andre samarbejdspligter, er B-COMMAND berettiget til at kræve erstatning. Ved manglende accept overgår risikoen for utilsigtet forringelse eller tab til KØBEREN.
(6) Hvis varer afleveres beskadiget af en transportør eller hvis varer mangler, skal KØBER straks anmode om en skriftlig bekræftelse fra transportøren. KØBER skal acceptere bekræftelser på fuldstændig og korrekt overdragelse til transportørerne. I tilfælde af forsendelse med jernbane og post skal der foretages en officiel vurdering af skaderne.

6. Afsendelse, risikooverdragelse
(1) B-COMMAND bestemmer selv, hvordan og ad hvilken vej forsendelsen skal ske, samt hvordan den skal emballeres.
(2) Omkostningerne til forsendelse afholdes af KØBER, medmindre andet er aftalt.
(3) Risikoen for forringelse, ødelæggelse eller tab af varerne overgår til KØBER som følger:
– I tilfælde af levering fra producentens fabrik (“ab fabrik”, “INCOTERMS 2010”) skal B-COMMAND på det tidspunkt, hvor B-COMMAND meddeler KØBEREN, at varerne er klar til afhentning.
– Ved B-COMMANDs forsendelse til et andet sted på det tidspunkt, hvor B-COMMAND overdrager varerne til transportøren eller giver meddelelse om, at den er klar til at gøre det.
– I tilfælde af en aftale, i henhold til hvilken B-COMMAND undtagelsesvis er forpligtet til at levere varen på eget ansvar på et andet sted end sit hjemsted, på tidspunktet for overdragelsen eller, hvis KØBEREN er i restance med at acceptere varen, på det tidspunkt, hvor B-COMMAND tilbyder varen. I dette tilfælde opbevarer B-COMMAND varerne for KØBERENS regning og risiko.

7. Forbehold af ejendomsret
(1) Ejendomsretten til varerne overgår først til KØBER, når hele købsprisen for dem samt alle andre forpligtelser fra forretningsforbindelsen er blevet betalt fuldt ud, herunder alle saldokrav fra den løbende konto. Dette gælder også, hvis KØBEREN foretager betalinger på fordringer, som han specifikt har udpeget. Optagelse af enkelte fordringer i en løbende konto eller anerkendelse af en saldo ophæver ikke ejendomsforbeholdet. Varer, som B-COMMAND har (med)ejendomsret til, betegnes i det følgende som forbeholdsvarer.
(2) I tilfælde af at KØBEREN er i restance med en betalingsforpligtelse, er B-COMMAND berettiget til at kræve varerne tilbage under ejendomsforbehold, sælge dem andetsteds eller disponere over dem på anden måde, indtil fuld betaling er sket.
(3) KØBEREN skal til enhver tid opbevare og opbevare de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, i tillid og vederlagsfrit for B-COMMAND, adskilt fra sin og tredjemands ejendom, på en passende, sikker og forsikret måde og mærket som B-COMMANDs ejendom. Hvis der er behov for vedligeholdelses- og inspektionsarbejde, skal KØBER udføre det rettidigt og for egen regning.
(4) Hvis varer under ejendomsforbehold videreforarbejdes eller på anden måde kombineres eller blandes med varer, som B-COMMAND ikke har ejendomsret til, har B-COMMAND ret til medejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og fakturaværdien af de øvrige varer og forarbejdningsværdien. Hvis B-COMMANDs ejendomsret bortfalder på grund af sammenlægning, blanding eller forarbejdning, overdrager KØBER allerede ved kontraktens indgåelse B-COMMAND ejendomsretten til den nye genstand, som han har ret til, til B-COMMAND i et omfang svarende til varens fakturaværdi under ejendomsforbeholdet. Reglerne for varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet i henhold til punkt 7.1 til 7.3, finder til gengæld anvendelse på de opståede del- eller medejerskabsrettigheder.
(5) KØBEREN kan anvende eller videresælge forbeholdsvarerne i den almindelige forretningsgang, så længe han ikke er i restance. Pantsætning eller overdragelse af ejendomsret som sikkerhed er ikke tilladt.
(6) KØBER overdrager hermed til sikkerhed alle krav, der opstår i forbindelse med brugen eller salget, herunder eventuelle forsikrings- eller erstatningsudbetalinger og alle krav vedrørende løbende kontosaldo, til B-COMMAND, som accepterer denne overdragelse.
(7) KØBER har ikke ret til at overdrage kravet igen. En overdragelse i form af ægte factoring er kun tilladt, hvis B-COMMAND underrettes herom ved at oplyse om factoringbanken og de konti, som KØBEREN har der, og hvis factoringindtægterne overstiger værdien af B-COMMANDs sikrede fordring. Ved kreditering af factoringprovenuet forfalder B-COMMANDs fordring straks til betaling.
(8) B-COMMAND bemyndiger på tilbagekaldelsesvis KØBER til at inddrive de overdragne fordringer eller ydelser i eget navn og for egen regning.
eget navn og konto. Denne tilladelse til inkasso kan kun tilbagekaldes, hvis KØBEREN ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt. På B-COMMANDs anmodning er KØBEREN forpligtet til straks at underrette sine kunder om overdragelsen til BCOMMAND – medmindre B-COMMAND selv gør det – og til at give B-COMMAND de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for inddrivelsen.
(9) Eventuelle vederlag eller andre genstande, der modtages på grundlag af indsamlingstilladelsen, opbevares af KØBEREN i tillid og vederlagsfrit for B-COMMAND, adskilt fra B-COMMANDs og tredjemands aktiver. De tjener som sikkerhed for B-COMMAND i samme omfang som de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.
(10)I tilfælde af betaling med check overgår ejendomsretten til checken til B-COMMAND, så snart KØBEREN erhverver den. Hvis betalingen sker ved hjælp af en veksel, overdrager KØBER hermed på forhånd de rettigheder, der følger heraf, til B-COMMAND, som accepterer dette. Udleveringen af disse papirer erstattes af, at KØBEREN opbevarer dem i B-COMMANDs varetægt eller, hvis KØBEREN ikke kommer i direkte besiddelse af dem, at KØBEREN hermed på forhånd overdrager sit krav på udlevering over for tredjemand til B-COMMAND; KØBEREN skal straks udlevere disse papirer, forsynet med sin påtegning, til B-COMMAND.
(11)I tilfælde af beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjemands side i B-COMMANDs (med)ejerskab skal KØBER gøre opmærksom på B-COMMANDs ejerskab og straks underrette B-COMMAND om tredjemands adgang til de varer, der er leveret under ejendomsforbeholdet, og sende de dokumenter, der begrunder adgangen, så B-COMMAND kan gøre sine rettigheder gældende. KØBER forpligter sig til straks at sende B-COMMAND en kopi af rapporten om beslaglæggelsen.
I det omfang tredjemand ikke er i stand til at refundere B-COMMAND de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med retslige eller udenretslige procedurer i denne forbindelse, hæfter KØBER for disse omkostninger. I tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelsen til at informere eller underrette hæfter KØBER for alle skader, som B-COMMAND måtte lide.
(12)B-COMMANDs tilbagetagelse eller beslaglæggelse af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, er ikke ensbetydende med, at B-COMMAND træder tilbage fra kontrakten.
(13)B-COMMAND forpligter sig til på KØBERENS anmodning at frigive de værdipapirer, som B-COMMAND har ret til, i det omfang værdipapirernes realiserbare værdi overstiger de fordringer, som B-COMMAND har ret til, med mere end 20 %. B-COMMAND er ene og alene ansvarlig for valget af de sikkerheder, der skal frigives.

8. Garanti og ansvarsfraskrivelse
B-COMMAND garanterer for mangler i henhold til § 434 BGB for solgte varer og er ansvarlig i henhold til følgende bestemmelser:
– Grundlaget for B-COMMANDs ansvar for mangler er først og fremmest den aftale, der er indgået om varens kvalitet. Alle produktbeskrivelser og producentspecifikationer, som er genstand for den enkelte kontrakt, eller som B-COMMAND har offentliggjort (navnlig i kataloger eller på vores hjemmeside på internettet) på tidspunktet for kontraktens indgåelse, anses for at være en aftale om varens kvalitet. Såfremt kvaliteten ikke er blevet aftalt, vurderes det i henhold til den lovbestemte bestemmelse, om der foreligger en mangel eller ej (§ 434 stk. 1, stk. 1, s. 2 og 3 BGB). B-COMMAND er dog ikke ansvarlig for offentlige udtalelser fra producenten eller andre tredjeparter (f.eks. reklameudtalelser), som KØBEREN ikke har gjort os opmærksom på som afgørende for hans køb.
– KØBEREN skal inspicere de leverede varer i overensstemmelse med § 377 i den tyske handelslov (HGB) og straks, men under alle omstændigheder inden videresalg eller forarbejdning, skriftligt og detaljeret fremføre eventuelle reklamationer. Andre retlige forpligtelser forbliver uberørte.
– Hvis KØBEREN opdager mangler ved varerne, må han ikke afhænde dem uden B-COMMANDs samtykke, hvis dette kan forårsage større skader. Ansvar for følgeskader, der skyldes en defekt, er udelukket, medmindre B-COMMAND har forårsaget skaden forsætligt eller groft uagtsomt.
– KØBER er forpligtet til på anmodning at give B-COMMAND den afviste salgsgenstand eller prøver heraf. I tilfælde af skyldigt afslag gælder garantien ikke. Udskiftede genstande eller dele overgår til B-COMMANDs ejendom.
– B-COMMAND er ikke ansvarlig for, at varerne er egnede til et bestemt formål, medmindre der foreligger en skriftlig erklæring herom.
– Garanti og ansvar er udelukket for mangler eller skader i tilfælde af levering af varer, der er fremstillet efter KØBERENS specifikationer, som er baseret på en beskrivelse, specifikation, design eller konstruktionsdokumenter fra KØBEREN, eller som klart er tilpasset KØBERENS personlige behov, medmindre deres mangelfrihed kunne erkendes af B-COMMAND uden yderligere inspektion. Det samme gælder for fejl eller skader, der skyldes dele, materialer eller andet udstyr, som er leveret af KØBER eller fremstillet af tredjemand på dennes vegne. Dette gælder ikke, hvis manglen skyldes materiale, der er leveret af B-COMMAND, eller hvis B-COMMAND har udført en bearbejdning.
– B-COMMAND garanterer ikke og er ikke ansvarlig for fejl eller skader som følge af installation, tilslutning, drift, brug eller lignende handlinger foretaget af KØBER eller af tredjeparter, som KØBER har bestilt, og som er i strid med kontrakten, ukorrekte eller ukorrekte. Ukorrekthed og manglende overensstemmelse med kontrakten skal navnlig afgøres i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Garantien er udelukket, hvis de af B-COMMAND leverede varer er blevet håndteret eller ændret af tredjemand uden B-COMMANDs samtykke, eller hvis brugsanvisningen ikke er blevet fulgt.
– I tilfælde af berettigede reklamationer er B-COMMAND berettiget til at bestemme arten af den efterfølgende ydelse (afhjælpning af manglen, erstatningslevering) under hensyntagen til manglens art og KØBERENS berettigede interesser. Kun hvis B-COMMANDs forsøg på at udføre efterleveringen mislykkes eller afvises på grund af den samme mangel også i andet forsøg, kan KØBER reducere købsprisen eller træde tilbage fra kontrakten. B-COMMAND er berettiget til at gøre den efterfølgende skyldige ydelse afhængig af, at KØBEREN betaler den skyldige købesum. KØBER har dog ret til at tilbageholde en del af købsprisen, som er rimelig i forhold til manglen.
– KØBEREN skal straks underrette B-COMMAND om en garantisag, der opstår hos en forbruger.
– KØBER skal give B-COMMAND den tid og mulighed, der er nødvendig for at opfylde den skyldige efterydelse.
navnlig til at udlevere de afviste varer til kontrolformål.
– Inden returnering af defekte varer skal KØBEREN anmode om en skriftlig returbekræftelse fra B-COMMAND.
– Til brug for undersøgelsen af garantikravet skal KØBEREN som minimum indsende en kopi af købsbeviset. Hvis KØBER ikke kan fremlægge dette garantibevis, returnerer B-COMMAND varerne urepareret mod et rimeligt ekspeditionsgebyr.
– Uden en korrekt og detaljeret beskrivelse af fejlen kan der ikke gives garanti for en fejlfri reparation. Generelle udsagn som “defekt” er ikke tilstrækkeligt.
– Varerne skal sendes i den originale eller passende emballage. Omkostninger og skader forårsaget af ukorrekt emballage afholdes af KØBER.
– De udgifter, der er nødvendige for inspektion og efterfølgende udførelse, navnlig transport-, rejse-, arbejds- og materialeudgifter samt eventuelt udgifter til fjernelse og installation, afholdes eller refunderes af B-COMMAND i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, hvis der faktisk foreligger en mangel. I modsat fald er B-COMMAND berettiget til at kræve tilbagebetaling fra KØBER af de omkostninger (især inspektions- og transportomkostninger), der er afholdt som følge af den uberettigede anmodning om afhjælpning af manglen.
– Kun KØBER har ret til garantikrav, og sådanne krav kan ikke overdrages.
– B-COMMAND forbeholder sig ret til at foretage designændringer til enhver tid. B-COMMAND er dog ikke forpligtet til at foretage eller meddele sådanne ændringer af allerede leverede varer.
– Krav i henhold til en regresret i henhold til §§ 478, 479 BGB (den tyske borgerlige lovbog) eksisterer kun, hvis forbrugerens krav var berettiget og kun i det omfang, der er fastsat i loven, men ikke for goodwillbestemmelser, der ikke er aftalt med B-COMMAND. Desuden forudsætter de, at den regresberettigede part overholder sine egne forpligtelser, navnlig forpligtelsen til at give meddelelse om mangler.
– Den generelle ansvarsbegrænsning i henhold til følgende nr. 9 gælder for erstatningskrav.

9. Generel begrænsning af ansvar
(1) Medmindre andet er fastsat i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder følgende bestemmelser, er B-COMMAND ansvarlig for overtrædelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.
(2) B-COMMAND er ansvarlig for skader – uanset retsgrundlaget – inden for rammerne af culpaansvaret i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed er B-COMMAND, med forbehold af lovbestemte ansvarsbegrænsninger (f.eks. omhu i egne anliggender; ubetydelig pligtforsømmelse) kun ansvarlig for
a. for skader som følge af skade på liv, legeme eller helbred,
b. for skader som følge af tilsidesættelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt er afhængig af og kan påberåbe sig); i dette tilfælde er B-COMMANDs ansvar dog begrænset til erstatning for den forudsigelige, typisk indtrædende skade.
(3) De ansvarsbegrænsninger, der følger af stk. 2, gælder også i tilfælde af pligtforsømmelser af eller til fordel for personer, for hvis skyld B-COMMAND er ansvarlig i henhold til lovbestemmelser. De gælder ikke, hvis B-COMMAND svigagtigt har skjult en mangel eller har påtaget sig en garanti for varens kvalitet og for KØBERENS krav i henhold til produktansvarsloven.
(4) KØBER kan kun hæve eller opsige kontrakten på grund af en pligtforsømmelse, der ikke består i en mangel, hvis B-COMMAND er ansvarlig for pligtforsømmelsen. En fri opsigelsesret for KØBER (især i henhold til §§ 650, 648 BGB) er udelukket. I alle andre henseender gælder de lovbestemte krav og retsvirkninger.

10. Begrænsning
(1) Uanset § 438 stk. 1 nr. 3 BGB er den generelle forældelsesfrist for krav på grund af materielle fejl og mangler ved ejendomsretten et år fra leveringen. Hvis der er aftalt accept, begynder forældelsesfristen at løbe med accepten.
(2) Hvis varen imidlertid er en bygning eller en genstand, der er blevet anvendt til en bygning i overensstemmelse med dens sædvanlige brug og har forårsaget manglen på denne (byggemateriale), er forældelsesfristen 5 år fra datoen for accept i overensstemmelse med B-COMMANDs almindelige betingelser.
i henhold til den lovbestemte bestemmelse er 5 år fra leveringen (§ 438 stk. 1 nr. 2 BGB). Andre særlige lovbestemmelser om forældelsesfristen (navnlig § 438, stk. 1, nr. 1, stk. 3, §§ 444, 445b BGB) forbliver uberørt.
(3) Ovennævnte forældelsesfrister i købeloven gælder også for kontraktlige og ikke-kontraktlige erstatningskrav fra KØBEREN, der er baseret på en mangel ved varen, medmindre anvendelsen af den almindelige forældelsesfrist (§§ 195, 199 BGB) ville føre til en kortere forældelsesfrist i det enkelte tilfælde. KØBERENS erstatningskrav, der skyldes forsæt og grov uagtsomhed, og erstatningskrav, der skyldes skade på liv, legeme eller helbred) samt i henhold til produktansvarsloven forældes dog udelukkende i overensstemmelse med de lovbestemte forældelsesfrister.

11. Ejendomsrettigheder
(1) Prøver eller tegninger, der er fremstillet af tredjemand på vegne af B-COMMAND eller af B-COMMAND selv, må ikke gøres tilgængelige for tredjemand.
eller tegninger må under ingen omstændigheder gøres tilgængelige for tredjemand, navnlig ikke for konkurrenter. I tilfælde af manglende overholdelse af denne forpligtelse er KØBEREN ansvarlig for alle ulemper, som B-COMMAND påføres som følge af uvedkommende personers brug af prøverne.
(2) KØBER er ansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemands industrielle ejendomsrettigheder, hvis B-COMMAND har fremstillet og leveret varer i overensstemmelse med sine specifikationer. Han forpligter sig til straks at holde B-COMMAND skadesløs for ethvert erstatningskrav fra tredjemand i tilfælde af en krænkelse af tredjemands industrielle ejendomsrettigheder, der er forårsaget heraf, og til at erstatte B-COMMAND for enhver yderligere skade, som B-COMMAND måtte lide i forbindelse med retssager mod tredjemand eller i forbindelse med bilæggelse af sådanne retstvister, navnlig som følge af nødvendige eller rimelige udgifter.
(3) De varer, der distribueres af B-COMMAND, skal anvendes til egne reklameformål. Hvis KØBEREN har en legitim interesse i hemmeligholdelse af de varer, der fremstilles for ham, er B-COMMAND kun underlagt en tilsvarende forpligtelse, hvis en tilsvarende aftale er indgået senest ved kontraktens indgåelse.

12. Værktøj
Værktøjer til specialvarer, der er fremstillet af B-COMMAND eller af tredjemand på B-COMMANDs vegne, er B-COMMANDs ejendom på grund af konstruktionsarbejde og udnyttelse af intern fremstillingserfaring, selv om KØBEN afholder fremstillingsomkostningerne (pro rata), eller hvis brugen udelukkende er til brug for KØBENES ordrer på grund af en tilsvarende aftale. Opbevaringen er frivillig, idet der også for værktøj, der tilhører KØBER, kun skal betales en
der kun er pligt til at udvise omhu som i egne anliggender. I tilfælde af manglende betaling af de leverede varer har B-COMMAND en tilbageholdelsesret på de værktøjer, som KØBEREN ejer.

13. Kontraktsprog; gældende lov; opfyldelsessted og jurisdiktion; retsvirkninger af manglende inddragelse og manglende virkning af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser
(1) Aftalens sprog er tysk. Derfor er det kun den tyske version af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, der er gældende.
(2) Tysk lov finder anvendelse med undtagelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler, også selv om leverancerne foretages direkte af en udenlandsk leverandør, der er tilknyttet B-COMMAND. Især afgøres gyldigheden af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser udelukkende af tysk lovgivning.
(3) Opfyldelsessted samt eksklusivt værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet mellem KØBER og B-COMMAND (herunder søgsmål vedrørende checks eller veksler), er B-COMMANDs hjemsted. B-COMMAND har også ret til efter eget valg at anlægge sag ved den domstol, der er kompetent for KØBERENS hjemsted, eller ved enhver anden domstol, der måtte være kompetent i henhold til national eller international ret. I tilfælde af B-COMMANDs overdragelse af krav har erhververen også ret til at vælge mellem værneting.
(4) Hvis nogen bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvist er blevet
del af kontrakten eller er uvirksomme, forbliver den resterende del af kontrakten i kraft. For så vidt som bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ikke er blevet en integreret del af kontrakten eller er uvirksomme, er kontraktens indhold underlagt de lovbestemte bestemmelser.

B-COMMAND GmbH
Dezember 2019