ADFÆRDSKODEKS

Fælles ansvar i hele forsyningskæden

Alle medarbejdere og ledere i b-command er forpligtet til socialt ansvarlig virksomhedsledelse. De følgende principper er en stor del af virksomhedens missionserklæring og afspejler vores værdier og principper. Vi arbejder langs hele forsyningskæden efter følgende principper inden for arbejdsforhold, sociale standarder, konkurrenceforhold, etiske principper og gennemsigtighed. Vi ser dette som vores sociale forpligtelse og fastsætter disse standarder for alle de partnere, som vi samarbejder med.

1. Adfærd

B-COMMAND driver sin virksomhed korrekt og i overensstemmelse med bedste forretningspraksis. Vi fører regnskaberne korrekt. B-COMMAND vil under ingen omstændigheder medvirke til nogen form for skatte- eller miljøkriminalitet.

2. Overholdelse af lovgivningen

B-COMMAND støtter menneskerettigheder og beslægtede internationale aftaler. BOXEXPERT overholder fuldt ud og aktivt de love og regler, der gælder i de lande, hvor B-COMMAND driver forretning, herunder ILO's og FN's love og regler. Dette omfatter love mod illoyal konkurrence.

3. Bestikkelse og korruption

B-COMMAND tilbyder, lover, anmoder om, kræver eller accepterer ikke bestikkelse eller andre uberettigede fordele med henblik på at fastholde en kunde, sikre en aftale eller påvirke et statsligt organs beslutninger eller aktiviteter. B-COMMAND vil altid opføre sig på en måde, der er baseret på fairness og overholdelse af gældende nationale og internationale standarder.

4. Relationer med kundern

B-COMMAND gewinnt das Vertrauen seiner Kunden indem ihnen Qualität garantiert wird. BOXEXPERT ist stets bestrebt, wettbewerbsfähige Dienstleistungen und Produkte auf den nationalen und internationalen Märkten anzubieten, um Werte für ihre Kunden zu schaffen. B-COMMAND informiert seine Kunden und Lieferanten über den Verhaltenscodex.

5. Forholdet til personalet

B-COMMAND arbejder aktivt på at skabe et godt arbejdsmiljø for at reducere personalets fravær på grund af sygdom, arbejdsulykker, arbejdsrelaterede skader og stofmisbrug. B-COMMAND tilbyder en virksomhedslægetjeneste. Vold, trusler, aggressiv adfærd, mobning, fornærmelser og lignende adfærd tolereres ikke på arbejdspladsen.

6. Arbejdstageres foreningsfrihed

B-COMMAND respekterer arbejdstagernes ret til at danne samarbejdsudvalg eller til at blive medlem af sådanne organer, der repræsenterer arbejdstagerne.

7. Børnearbejde

B-COMMAND tolererer ikke børnearbejde eller nogen form for udnyttelse af børn og unge mennesker. Minimumsalderen for ansættelse hos B-COMMAND er 15 år. Leverandører forventes ikke at ansætte unge under 15 år.

8. Tvangsarbejde

B-COMMAND tolererer ikke tvangsarbejde inden for koncernen eller blandt virksomhedens forretningspartnere.

9. Diskrimination

B-COMMAND tilbyder alle medarbejdere rimelige arbejdsvilkår og muligheder uden forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse, alder, handicap, religiøs eller seksuel orientering. B-COMMAND accepterer ikke nogen form for politisk, religiøs eller anden form for propaganda på arbejdspladsen.

Dokumentation af ansættelsesforhold, aflønning

B-COMMAND indgår skriftlige ansættelseskontrakter med de ansatte. Disse omfatter de gældende arbejdsmarkeds- og socialsikringsstandarder. B-COMMAND sikrer, at den løn, der betales til medarbejderne, svarer til den sædvanlige eller lovbestemte mindsteløn i branchen. Arbejdstiden må som hovedregel ikke overstige 40 timer om ugen. Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante ILO-regler, alt efter hvad der er strengest. Den ansatte kan nægte at arbejde overarbejde. Efter seks dages arbejde gives der en hel fridag.

11. Forbedring af miljøbeskyttelsen

B-COMMAND har udarbejdet en handlingsplan for at måle og forbedre effektiviteten af virksomhedens reduktion af immissioner og emissioner og ressourceforbrug.

12. Forbindelser med andre aktører

B-COMMAND forventer, at alle leverandører også overholder ovenstående krav. Når B-COMMAND evaluerer og udvælger leverandører, underleverandører og partnere, er det et vigtigt kriterium at opfylde kravene i adfærdskodekset.