Yleiset ehdot

B-COMMAND GmbH GTC – Yleiset myynti- ja toimitusehdot yrittäjien, julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden ja julkisoikeudellisten erityisrahastojen kanssa tehtäviä sopimuksia varten. Seuraavassa B-COMMAND GmbH:sta käytetään nimitystä “B-COMMAND” ja B-COMMANDilta ostavasta osapuolesta tai B-COMMANDin kanssa sopimusta edeltävässä suhteessa olevasta B-COMMANDilta tehtävää ostoa koskevasta osapuolesta käytetään nimitystä “OSTAJA”. Näihin yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin viitataan jäljempänä nimellä “EHDOT”.

1. Soveltamisala
Näitä EHDOT koskevat kaikkia tarjouksia, tarjousten hyväksymistä, myyntiä, toimituksia ja palveluja. Niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin liikesuhteisiin, vaikka niistä ei olisi nimenomaisesti sovittu uudelleen. Niitä sovelletaan Saksan siviililain (BGB) 14 §:ssä tarkoitettuihin yrittäjiin, Saksan siviililain (BGB) 310 §:ssä tarkoitettuihin yrittäjiin, julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin ja julkisoikeudellisiin erityisrahastoihin; niitä sovelletaan muihin henkilöihin lain sallimissa rajoissa. Näistä ehdoista poikkeavia ostajan ehtoja on vastustettava; tällaiset ehdot tulevat voimaan B-COMMANDiin nähden vain, jos se nimenomaisesti hyväksyy ne kirjallisesti.

2. Tarjoukset, sopimuksen tekeminen ja tavaroiden luonne, jatkovienti
(1) Kaikki tarjoukset edellyttävät vahvistusta, ja ne riippuvat saatavuudesta, materiaalin oikea-aikaisesta vastaanottamisesta ja B-COMMANDin kauppaluottovakuutuksen vakuutusturvan vahvistamisesta. B-COMMANDin luetteloita ja muita myyntiasiakirjoja ja esittelyjä – myös sähköisessä muodossa – pidetään ainoastaan tarjouspyyntönä.
(2) OSTAJAN tekemä tilaus on sitova tarjous ostosopimuksen tekemisestä. B-COMMANDin katsotaan hyväksyneen ostajan tekemät tilaukset vain, jos B-COMMAND vahvistaa ne 30 päivän kuluessa nimenomaisella kirjallisella tai sähköpostitse lähetetyllä hyväksymisilmoituksella tai jos ne toteutetaan välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen, jolloin laskua pidetään tilausvahvistuksena.
(3) B-COMMANDin myyntihenkilöstön tai kaupallisten edustajien antamat suulliset ilmoitukset tai vakuutukset, jotka menevät kirjallista sopimusta tai tilausvahvistusta pidemmälle, ovat päteviä vain, jos B-COMMAND vahvistaa ne kirjallisesti. Tämä ei koske sellaisten henkilöiden antamia ilmoituksia, joilla on valtuudet edustaa B-COMMANDia rajoituksetta tai ilman ulkoisia rajoituksia.
(4) Tavaroiden määrä, laatu ja kuvaus sekä mahdolliset eritelmät määräytyvät B-COMMANDin tarjouksen mukaan, jos ostaja on hyväksynyt sen, tai B-COMMANDin voimassa olevan luettelon mukaan, joka on voimassa B-COMMANDin tilausvahvistuksen yhteydessä, jos ostaja on tehnyt tilauksen. Tarjouksia ja hinnastoja on käsiteltävä luottamuksellisesti, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman B-COMMANDin ennakkosuostumusta.
(5) B-COMMAND voi korjata luetteloissa, hinnastoissa, tarjousasiakirjoissa tai muissa asiakirjoissa olevat ilmeiset tai virheelliset virheet ilman, että tästä aiheutuu ostajalle vaatimuksia.
(6) B-COMMAND pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai parantaa tavaroita ilmoittamatta siitä ostajalle, mikäli lakisääteiset vaatimukset on otettava huomioon ja/tai mikäli tämä ei aiheuta pysyvää laadun, toiminnan tai käytettävyyden heikkenemistä. OSTAJALLA ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia tällaisten muutosten johdosta.
(7) Toimitettujen tavaroiden edelleenvienti edellyttää B-COMMANDin nimenomaista suostumusta. Tämä ei koske jälleenmyyntiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja ETA-sopimuksen valtioissa. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

3. Tavaroiden peruuttaminen ja palauttaminen
Pätevästi tehdyn sopimuksen peruuttaminen, tarvittaessa yhdistettynä jo toimitettujen tavaroiden palauttamiseen, edellyttää B-COMMANDin ja OSTAJAN välistä nimenomaista sopimusta. Kun kyseessä on erityisesti ostajalle valmistettu tai hankittu tavara, sopimuksen purkaminen ja jo toimitetun virheettömän tavaran palauttaminen on yleensä suljettu pois. Jos ostaja peruuttaa B-COMMANDin jo kirjaamia tilauksia, peritään peruutusmaksu. Jos kyseessä on asiakkaan tilauksesta tehtävä tuotanto, maksu on 50 % tilauksen arvosta, muussa tapauksessa maksu on 15 % tilauksen arvosta. OSTAJA vastaa alhaisemman peruutusmaksun osoittamisesta. Jos ostaja palauttaa tavarat B-COMMANDille pyytämättä sitä, tavaroiden hyväksyminen ei merkitse suostumista ostajan peruutuspyyntöön. B-COMMAND ilmoittaa tällaisesta pyynnöstä kirjallisesti.

4. Kauppahinta ja maksuehdot, laiminlyönti
(1) Kauppahinta perustuu B-COMMANDin tarjoukseen tai tilausvahvistukseen tai, jos nimenomaista hintatarjousta ei ole tehty, ostajan osalta sopimuksen tekopäivänä voimassa olevaan hinnastoon. Sovittu hinta on euromääräinen. Kaikkia myyntiasiakirjoissa mainittuja hintoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, niihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero ja pakkauskustannukset, ja ne ovat vapaasti tehtaalla (INCOTERMS 2010), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Alennuksen vähentäminen edellyttää erityistä kirjallista sopimusta.
(2) B-COMMAND pidättää itsellään oikeuden, jos sopimuksen tekemisen ja toimituksen välillä on yli kaksi kuukautta, korottaa hintaa ilmoittamalla siitä ostajalle ennen tavaran toimitusta, jotta B-COMMAND voi siirtää B-COMMANDille sellaiset kustannusten nousut, joihin se ei voi vaikuttaa, kuten erityisesti valuuttakurssien tai tullimaksujen muutokset tai yli 10 %:n nousut materiaali- tai valmistuskustannuksissa.
(3) Maksut olisi suoritettava ainoastaan pankkisiirtona. Vekselit, shekit ja muut maksut eivät ole maksuvelvoitteen täyttämistä, jos B-COMMAND ei ole peruuttamattomasti ja lopullisesti saanut maksettavaa summaa käyttöönsä. Alennusmaksuista vastaa ostaja.
(4) Jos OSTAJA suostuu avaamaan remburssin, se on tehtävä asiakirjaremburssia koskevien yleisten sääntöjen ja käytäntöjen (General Rules and Practices for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500) mukaisesti. Ostajan on vastattava kaikista remburssista aiheutuvista kustannuksista.
(5) Ellei toisin sovita, OSTAJA maksaa koko kauppahinnan välittömästi laskun päiväyksen jälkeen. Tältä osin laiminlyönti tapahtuu ilman muistutusta. Jos B-COMMAND saa sopimuksen tekemisen jälkeen tietoonsa seikkoja, jotka asianmukaisen kaupallisen harkinnan mukaan viittaavat ostajan varojen tai luottokelpoisuuden merkittävään heikkenemiseen, erityisesti muiden toimittajien maksuhäiriöihin, B-COMMANDilla on oikeus vaatia ennakkomaksua tai vakuuksia ja kieltäytymistapauksessa peruuttaa sopimus, jolloin jo suoritettujen osasuoritusten maksut erääntyvät välittömästi.
(6) Jos OSTAJA laiminlyö maksuvelvoitteensa, kaikki muut saatavat erääntyvät maksettaviksi välittömästi ilman erillistä maksuhäiriömerkintää. Lisäksi BCOMMANDilla on oikeus – rajoittamatta muita vaatimuksia tai oikeuksiaan – irtisanoa sopimus tai peruuttaa se, vaatia vahingonkorvausta laiminlyönnistä ja/tai keskeyttää ostajalle tehtävät toimitukset tai vaatia niistä ennakkomaksua tai vaatia lakisääteistä korkoa (peruskorko lisättynä 8 %:lla) erääntymispäivästä alkaen siihen asti, kunnes saatava on maksettu kokonaisuudessaan, ja keskeyttää ostajalle tehtävät toimitukset. OSTAJALLA on oikeus osoittaa, että viivästyksestä ei ole aiheutunut vahinkoa tai että se on ollut vähäisempi.
(7) B-COMMANDilla on oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta, jos OSTAJA on lopullisesti kieltäytynyt vastaanottamasta tavaroita tai ei ole ottanut tavaroita vastaan asetettuaan toisen, vähintään viiden päivän määräajan.
(8) Jos OSTAJA laiminlyö maksun tai ei lunasta vekseliä eräpäivänä, B-COMMANDilla on oikeus ottaa tavarat takaisin. OSTAJA hyväksyy jo nyt, että B-COMMAND voi tarvittaessa mennä hänen tiloihinsa tavaroiden takaisinottoa varten. B-COMMAND voi myös kieltää tavaroiden myynnin ja siirtämisen. Tavaroiden takaisin ottaminen ei merkitse sopimuksen purkamista. Jos taas tavarat on toimitettu liikesuhteen ulkopuolisen yksittäisen sopimuksen perusteella, B-COMMAND sitoutuu peruuttamaan sopimuksen etukäteen. OSTAJA voi kuitenkin välttää nämä oikeudelliset seuraukset asettamalla vakuuden, joka vastaa vaarassa olevan maksuvaatimuksen määrää.
(9) On katsottava nimenomaisesti sovituksi, että ostaja korvaa kaikki B-COMMANDin oikeudellisista toimenpiteistä aiheutuvat kulut, sekä oikeudelliset että tuomioistuimen ulkopuoliset, kuten perintätoimiston kulut, jos ostaja laiminlyö maksun suorittamisen.
(10) OSTAJA voi kuitata vain riidattomia tai lainvoimaisia saatavia, muutoin OSTAJAN kuittaus on poissuljettu. OSTAJAN oikeus kieltäytyä suorituksesta ja pidätysoikeudet suljetaan pois siltä osin kuin ne perustuvat toiseen sopimussuhteeseen, erityisesti toiseen ostosopimukseen, tai jos ne eivät perustu riidattomiin tai laillisesti vahvistettuihin vaatimuksiin tai jos ne johtuvat B-COMMANDin törkeästä huolimattomuudesta. Jos kyseessä on kauppahintaan nähden vähäinen virhe, kauppahinnan maksamisesta kieltäytyminen on poissuljettu.

5. Tavaroiden toimitus
(1) Tavaroiden toimitus tapahtuu periaatteessa vapaasti tehtaalla (ex works, jollei INCOTERMS 2010 -asiakirjoista muuta johdu).
(2) Osatoimitukset, joihin B-COMMANDilla on periaatteessa oikeus ilman ostajalle tehtävää ilmoitusta, katsotaan omiksi toimituksikseen, jotka voidaan myös laskuttaa erikseen.
(3) Toimituspäiviä ja -aikoja ei katsota sovitun sitoviksi, ellei B-COMMANDin myyntityöntekijän nimenomaisesti sitovaksi nimeämä kirjallinen sitoumus tai B-COMMANDia edustamaan valtuutettujen henkilöiden suullinen sitoumus ole rajoituksetta tai ilman ulkoisia rajoituksia.
(4) Toimitusaikoja pidennetään kohtuullisesti – myös sopimuksen puitteissa – ylivoimaisen esteen, lakkojen, työsulkujen, kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten toimenpiteiden sekä kaikkien sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenevien ennalta arvaamattomien esteiden, joista B-COMMAND ei ole vastuussa, sikäli kuin näillä esteillä on todistettavasti huomattava vaikutus toimitukseen. Tätä sovelletaan myös silloin, kun tällaiset olosuhteet ilmenevät B-COMMANDin toimittajilla tai niiden alihankkijoilla. Tällaisia erityisolosuhteita koskevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti ostajiin. Vahingonkorvausvaatimukset suljetaan tällaisissa tapauksissa pois.
(5) Toimituspäivän noudattaminen edellyttää ostajan velvoitteiden oikea-aikaista ja asianmukaista täyttämistä. Jos OSTAJA laiminlyö hyväksymisen tai rikkoo muita yhteistyövelvoitteita, B-COMMANDilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta. Jos tavaraa ei ole hyväksytty, riski vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta tai katoamisesta siirtyy ostajalle.
(6) Jos rahdinkuljettaja luovuttaa tavaroita vahingoittuneena tai jos tavaroita puuttuu, OSTAJAN on välittömästi pyydettävä rahdinkuljettajalta vastaava kirjallinen vahvistus. OSTAJAN on hyväksyttävä vahvistukset täydellisestä ja asianmukaisesta luovuttamisesta rahdinkuljettajille. Kun kyseessä on rautatie- ja postikuljetus, on tehtävä virallinen vahinkoarvio.

6. Lähetys, riskin siirto
(1) Lähetystapa ja -reitti sekä pakkaus ovat B-COMMANDin harkinnassa.
(2) Ostajan on vastattava lähetyskuluista, ellei toisin sovita.
(3) Vaara tavaran huononemisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta siirtyy ostajalle seuraavasti:
– Jos toimitus tapahtuu valmistajan tehtaalta (“ex works”, “INCOTERMS 2010”), B-COMMAND ilmoittaa ostajalle, että tavarat ovat noudettavissa.
– Jos B-COMMAND lähettää tavaran toiseen paikkaan, silloin kun B-COMMAND luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle tai ilmoittaa olevansa valmis luovuttamaan tavaran rahdinkuljettajalle.
– Jos kyseessä on sopimus, jonka mukaan B-COMMAND on poikkeuksellisesti velvollinen toimittamaan tavarat omalla vastuullaan muuhun paikkaan kuin sääntömääräiseen kotipaikkaansa, luovutushetkellä tai, jos OSTAJA on laiminlyönyt hyväksymisen, silloin kun B-COMMAND tarjoaa tavarat. Tässä tapauksessa B-COMMAND varastoi tavarat ostajan kustannuksella ja riskillä.

7. Omistusoikeuden säilyttäminen
(1) Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppahinta sekä kaikki muut liikesuhteesta johtuvat velat, mukaan lukien kaikki saldosaamiset käyttötililtä, on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös tapauksia, joissa ostaja suorittaa maksuja nimenomaisesti nimeämiensä saatavien perusteella. Yksittäisten saamisten sisällyttäminen käyttötilille tai saldon kirjaaminen ei kumoa omistusoikeuden pidättämistä. Tavaroita, joihin B-COMMANDilla on oikeus (yhteis)omistusoikeuteen, kutsutaan jäljempänä varatuiksi tavaroiksi.
(2) Jos OSTAJA laiminlyö maksuvelvoitteensa, B-COMMANDilla on oikeus vaatia tavarat takaisin omistuksenpidätyksen alaisina, myydä ne muualla tai määrätä niistä muulla tavoin, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan.
(3) OSTAJAN on aina säilytettävä ja varastoitava omistuksenpidätyksen alaiset tavarat B-COMMANDin puolesta luottamuksellisesti ja maksutta erillään omasta omaisuudestaan ja kolmansien osapuolten omaisuudesta asianmukaisella, turvallisella ja vakuutetulla tavalla ja merkittävä B-COMMANDin omaisuudeksi. Jos huolto- ja tarkastustyöt ovat tarpeen, OSTAJAN on suoritettava ne hyvissä ajoin omalla kustannuksellaan.
(4) Jos omistuksenpidätyksen alaisia tavaroita jatkojalostetaan tai muutoin yhdistetään tai sekoitetaan sellaisiin tavaroihin, joihin B-COMMANDilla ei ole omistusoikeutta, B-COMMANDilla on oikeus uuden tavaran yhteisomistukseen omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden laskutusarvon ja muiden tavaroiden laskutusarvon sekä jalostusarvon suhteessa. Jos B-COMMANDin omistusoikeus päättyy yhdistämisen, sekoittamisen tai käsittelyn vuoksi, OSTAJA siirtää B-COMMANDille jo sopimuksen tekohetkellä omistusoikeuden uuteen tuotteeseen, johon sillä on oikeus omistusoikeuden pidättämisen alaisen tavaran laskutusarvon verran. Luoduille osa- tai yhteisomistusoikeuksille sovelletaan puolestaan 7.1-7.3 kohdan mukaisia omistusoikeuden pidätyksen alaisia tavaroita koskevia säännöksiä.
(5) OSTAJA voi käyttää tai jälleenmyydä varattuja tavaroita tavanomaisessa liiketoiminnassaan niin kauan kuin hän ei ole laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Panttaukset tai omistusoikeuden siirrot vakuudeksi eivät ole sallittuja.
(6) OSTAJA luovuttaa täten vakuudeksi kaikki käytöstä tai myynnistä johtuvat saatavat, mukaan lukien mahdolliset vakuutus- tai korvausmaksut ja kaikki käyttötilin saldosaatavat, B-COMMANDille, joka hyväksyy tämän luovutuksen.
(7) OSTAJALLA ei ole oikeutta siirtää saatavaa uudelleen. Luovutus aidon factoring-toiminnan kautta sallitaan vain, jos B-COMMANDille ilmoitetaan siitä ilmoittamalla factoring-pankki ja ostajan siellä pitämät tilit ja jos factoring-tuotot ylittävät B-COMMANDin vakuutena olevan saatavan arvon. Kun factoring-tuotto hyvitetään, B-COMMANDin saatava erääntyy välittömästi.
(8) B-COMMAND valtuuttaa ostajan peruuttamattomasti perimään luovutetut saatavat tai palvelut omissa nimissään ja omaan lukuunsa.
omalla nimellä ja tilillä. Tämä perintälupa voidaan peruuttaa vain, jos ostaja ei täytä maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti. B-COMMANDin pyynnöstä OSTAJA on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiakkailleen BCOMMANDille tapahtuvasta luovutuksesta – ellei B-COMMAND tee sitä itse – ja toimittamaan B-COMMANDille perintää varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
(9) Ostajan on säilytettävä kaikki perintäluvan perusteella saadut korvaukset tai muut esineet B-COMMANDin omaisuudesta ja kolmansien osapuolten omaisuudesta erillään ja maksutta. Ne ovat B-COMMANDin vakuutena samassa määrin kuin omistusoikeuden pidätyksen alaiset tavarat.
(10)Jos maksu suoritetaan shekillä, shekin omistusoikeus siirtyy B-COMMANDille heti, kun OSTAJA saa sen haltuunsa. Jos maksu suoritetaan vekselillä, OSTAJA luovuttaa tästä johtuvat oikeudet etukäteen B-COMMANDille, joka hyväksyy tämän. Näiden papereiden luovuttaminen korvataan siten, että ostaja säilyttää ne B-COMMANDin turvassa, tai jos ostaja ei saa niitä suoraan haltuunsa, ostaja luovuttaa täten etukäteen B-COMMANDille luovutusvaatimuksensa kolmansia osapuolia vastaan; ostaja luovuttaa nämä paperit, jotka on varustettu ostajan vahvistuksella, välittömästi B-COMMANDille.
(11)Jos kolmannet osapuolet takavarikoivat tai muutoin puuttuvat B-COMMANDin (yhteis)omistukseen, OSTAJAN on kiinnitettävä huomiota B-COMMANDin omistusoikeuteen ja ilmoitettava välittömästi B-COMMANDille kolmansien osapuolten mahdollisesta pääsystä omistuksenpidätyksen alaisena toimitettuihin tavaroihin ja lähetettävä asiakirjoja, jotka oikeuttavat pääsyn, jotta B-COMMAND voi puolustaa oikeuksiaan. OSTAJA sitoutuu lähettämään B-COMMANDille viipymättä jäljennöksen takavarikkopöytäkirjasta.
Jos kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan B-COMMANDille tästä aiheutuneita oikeudellisia tai tuomioistuimen ulkopuolisia kuluja, ostaja on vastuussa näistä kuluista. Jos ilmoitus- tai ilmoitusvelvollisuutta ei täytetä, ostaja on vastuussa kaikista B-COMMANDille aiheutuneista vahingoista.
(12)B-COMMANDin omistusoikeuden alaisen tavaran takaisinotto tai takavarikointi ei merkitse sopimuksen peruuttamista.
(13)B-COMMAND sitoutuu ostajan pyynnöstä vapauttamaan arvopaperit, joihin sillä on oikeus, siltä osin kuin arvopapereiden realisoitava arvo ylittää B-COMMANDin saamiset, joihin sillä on oikeus, yli 20 prosentilla. B-COMMAND valitsee vapautettavat arvopaperit yksin.

8. Takuu ja vastuun poissulkeminen
B-COMMAND takaa myydyille tavaroille BGB:n 434 §:ssä tarkoitetut virheet ja on vastuussa seuraavien säännösten mukaisesti:
– B-COMMANDin virhevastuun perusta on ensisijaisesti tavaroiden laadusta tehty sopimus. Kaikkia tuotekuvauksia ja valmistajan eritelmiä, jotka ovat yksittäisen sopimuksen kohteena tai jotka B-COMMAND on julkisesti ilmoittanut (erityisesti luetteloissa tai Internet-sivuillamme) sopimuksen tekohetkellä, on pidettävä sopimuksena tavaroiden laadusta. Siltä osin kuin laadusta ei ole sovittu, on arvioitava lakisääteisen säännöksen mukaisesti, onko virhe olemassa vai ei (BGB 434 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta). B-COMMAND ei kuitenkaan ole vastuussa valmistajan tai muiden kolmansien osapuolten julkisista lausunnoista (esim. mainoslausunnoista), joita ostaja ei ole osoittanut meille ostonsa kannalta ratkaisevina.
– OSTAJAN on tarkastettava toimitetut tavarat Saksan kauppalain (HGB) 377 §:n mukaisesti ja esitettävä mahdolliset reklamaatiot kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti viipymättä, mutta joka tapauksessa ennen jälleenmyyntiä tai käsittelyä. Muut lakisääteiset velvoitteet eivät vaikuta asiaan.
– Jos ostaja havaitsee tavaroissa vikoja, hän ei saa luovuttaa niitä ilman B-COMMANDin suostumusta, jos tämä uhkaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Vastuu vian aiheuttamista välillisistä vahingoista on suljettu pois, ellei B-COMMAND ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
– OSTAJA on velvollinen toimittamaan B-COMMANDille pyydettäessä hylätyn myyntikohteen tai näytteitä siitä. Takuu ei koske syyllistynyttä kieltäytymistä. Korvatut tuotteet tai osat siirtyvät B-COMMANDin omaisuudeksi.
– B-COMMAND ei ole vastuussa siitä, että tavarat soveltuvat tiettyyn käyttötarkoitukseen, paitsi jos siitä on annettu kirjallinen ilmoitus.
– Takuu ja vastuu on suljettu pois virheiden tai vahinkojen osalta, kun kyseessä on sellaisten tavaroiden toimitus, jotka on valmistettu ostajan määrittelyn mukaisesti, jotka perustuvat ostajan kuvaukseen, eritelmään, suunnitteluun tai rakennusasiakirjoihin tai jotka on selvästi räätälöity ostajan henkilökohtaisiin tarpeisiin, paitsi jos niiden virheellisyys oli B-COMMANDin tunnistettavissa ilman lisätarkastusta. Sama koskee vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat ostajan toimittamista tai kolmansien osapuolten ostajan lukuun valmistamista osista, materiaaleista tai muista laitteista. Tämä ei koske tapauksia, joissa vika johtuu B-Commandin toimittamasta materiaalista tai B-Commandin suorittamasta käsittelystä.
– B-COMMAND ei anna mitään takuuta eikä ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka johtuvat ostajan tai ostajan toimeksiannosta toimivien kolmansien osapuolten suorittamasta sopimuksen vastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta asennuksesta, kytkennästä, käytöstä, käytöstä tai vastaavasta toiminnasta. Sopimukseen kuulumattomuus ja sopimuksenvastaisuus määritetään erityisesti valmistajan eritelmien mukaisesti. Takuu on poissuljettu, jos kolmannet osapuolet ovat käsitelleet tai muuttaneet B-COMMANDin toimittamia tavaroita ilman B-COMMANDin suostumusta tai jos käyttöohjeita ei ole noudatettu.
– Perustelluissa reklamaatiotapauksissa B-COMMANDilla on oikeus määrittää jälkisuorituksen tyyppi (vian korjaaminen, korvaava toimitus) ottaen huomioon vian tyyppi ja OSTAJAN perustellut edut. Vain jos B-COMMANDin myöhempi suoritusyritys epäonnistuu tai siitä kieltäydytään saman virheen vuoksi myös toisella yrityksellä, ostaja voi alentaa kauppahintaa tai peruuttaa sopimuksen. B-COMMANDilla on oikeus asettaa myöhemmät suoritukset riippuvaisiksi siitä, että OSTAJA maksaa maksettavan kauppahinnan. Ostajalla on kuitenkin oikeus pidättää osa kauppahinnasta, joka on kohtuullinen suhteessa virheeseen.
– OSTAJAN on ilmoitettava B-COMMANDille viipymättä kuluttajan kanssa sattuneesta takuutapauksesta.
– OSTAJAN on annettava B-COMMANDille tarvittava aika ja tilaisuus, jotta se voi suorittaa vaadittavat lisäsuoritukset, ja erityisesti
erityisesti luovuttamaan hylätyt tavarat tarkastusta varten.
– Ennen viallisen tavaran palauttamista ostajan on pyydettävä B-COMMANDilta kirjallinen palautusvahvistus.
– Takuuvaatimuksen tutkimiseksi ostajan on toimitettava vähintään kopio ostotositteesta. Jos ostaja ei toimita tätä takuutodistusta, B-COMMAND palauttaa tavarat korjaamattomina kohtuullista käsittelymaksua vastaan.
– Ilman oikeaa ja yksityiskohtaista vian kuvausta ei voida taata virheetöntä korjausta. Yleiset lausumat, kuten “viallinen”, eivät riitä.
– Tavarat on lähetettävä alkuperäisessä tai asianmukaisessa pakkauksessa. Vääränlaisesta pakkaamisesta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista vastaa ostaja.
– B-COMMAND vastaa tarkastuksen ja sen jälkeisen suorituksen edellyttämistä kustannuksista, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikustannuksista sekä tarvittaessa irrotus- ja asennuskustannuksista, tai korvaa ne lakisääteisten säännösten mukaisesti, jos vika on todella olemassa. Muussa tapauksessa B-COMMANDilla on oikeus vaatia ostajalta korvausta kustannuksista (erityisesti tarkastus- ja kuljetuskustannuksista), jotka ovat aiheutuneet perusteettomasta vaatimuksesta korjata vika.
– Vain OSTAJALLA on oikeus takuuvaatimuksiin, eikä näitä vaatimuksia voi siirtää.
– B-COMMAND pidättää oikeuden tehdä suunnittelumuutoksia milloin tahansa. B-COMMAND ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään tai ilmoittamaan tällaisia muutoksia jo toimitettuihin tavaroihin.
– BGB:n (Saksan siviililain) 478 ja 479 §:n mukaisen takautumisoikeuden mukaiset vaatimukset ovat olemassa vain, jos kuluttajan vaatimus on ollut perusteltu, ja vain laissa säädetyssä laajuudessa, mutta ei kuitenkaan sellaisten liikearvomääräysten osalta, joista ei ole sovittu B-COMMANDin kanssa. Lisäksi ne edellyttävät, että takaisinsaantiin oikeutettu osapuoli noudattaa omia velvoitteitaan, erityisesti velvollisuutta ilmoittaa virheistä.
– Vahingonkorvausvaatimuksiin sovelletaan seuraavan kohdan 9 mukaista yleistä vastuunrajoitusta.

9. Yleinen vastuunrajoitus
(1) Ellei näissä yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa, mukaan lukien seuraavat määräykset, toisin määrätä, B-COMMAND vastaa sopimusvelvoitteiden ja sopimuksenulkoisten velvoitteiden rikkomisesta lakisääteisten säännösten mukaisesti.
(2) B-COMMAND on vastuussa vahingoista – oikeudellisista perusteista riippumatta – tuottamusvastuun puitteissa, jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Tavanomaisen huolimattomuuden tapauksessa B-COMMAND on vastuussa, jollei lakisääteisistä vastuunrajoituksista (esim. huolellisuus omissa asioissa; vähäinen velvollisuuden rikkominen) muuta johdu, ainoastaan seuraavista vahingoista
a. vahingoista, jotka johtuvat hengelle, ruumiille tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta,
b. vahingoista, jotka johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta (velvoite, jonka täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle täyttämiselle ja jonka noudattamiseen sopimuskumppani säännöllisesti luottaa ja voi luottaa); tässä tapauksessa B-COMMANDin vastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevan, tyypillisesti ilmenevän vahingon korvaamiseen.
(3) Kohdasta 2 johtuvia vastuunrajoituksia sovelletaan myös silloin, kun kyseessä on velvollisuuden rikkominen sellaisten henkilöiden toimesta tai niiden hyväksi, joiden tuottamuksesta B-COMMAND on vastuussa lakisääteisten säännösten mukaan. Niitä ei sovelleta, jos B-COMMAND on vilpillisesti salannut virheen tai ottanut vastuulleen tavaran laatua koskevan takuun ja ostajan tuotevastuulain mukaiset vaatimukset.
(4) OSTAJA voi purkaa tai irtisanoa sopimuksen sellaisen velvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, joka ei koostu virheestä, ainoastaan, jos B-COMMAND on vastuussa velvollisuuden laiminlyönnistä. Ostajan vapaa irtisanomisoikeus (erityisesti BGB:n 650 ja 648 §:n mukaisesti) on suljettu pois. Muilta osin sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeudellisia seuraamuksia.

10. Rajoitus
(1) Sen estämättä, mitä Saksan siviililain (BGB) 438 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, materiaalivirheistä ja oikeushäiriöistä johtuvien vaatimusten yleinen vanhentumisaika on yksi vuosi toimituksesta. Jos hyväksymisestä on sovittu, vanhentumisaika alkaa hyväksymisestä.
(2) Jos tavara on kuitenkin rakennus tai esine, jota on käytetty rakennukseen tavanomaisen käyttötavan mukaisesti ja joka on aiheuttanut sen virheellisyyden (rakennusmateriaali), vanhentumisaika on 5 vuotta B-COMMANDin yleisten sopimusehtojen mukaisesta hyväksymispäivästä.
lakisääteisen määräyksen mukaan 5 vuotta toimituksesta (BGB 438 §:n 1 momentin 2 kohta). Muut vanhentumisaikaa koskevat erityissäännökset (erityisesti BGB:n 438 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 momentti, 444 § ja 445 b §) jäävät voimaan.
(3) Edellä mainittuja myyntilain mukaisia vanhentumisaikoja sovelletaan myös ostajan sopimukseen perustuviin ja sopimukseen perustumattomiin vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka perustuvat tavaran virheeseen, ellei tavanomaisen lakisääteisen vanhentumisajan (BGB:n 195, 199 §) soveltaminen johtaisi yksittäistapauksessa lyhyempään vanhentumisaikaan. Ostajan vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen, sekä vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat henkeen, terveyteen tai ruumiilliseen koskemattomuuteen, sekä tuotevastuulain mukaiset vahingonkorvausvaatimukset vanhentuvat kuitenkin yksinomaan lakisääteisten vanhentumisaikojen mukaisesti.

11. Omistusoikeudet
(1) Kolmansien osapuolten B-COMMANDin puolesta tai B-COMMANDin itsensä tekemiä näytteitä tai piirustuksia ei saa antaa kolmansien osapuolten käyttöön.
tai piirustuksia ei saa missään tapauksessa antaa kolmansien osapuolten, erityisesti kilpailijoiden, käyttöön. Jos tätä velvoitetta ei noudateta, ostaja on vastuussa kaikista haitoista, joita B-COMMANDille aiheutuu siitä, että näytteitä käyttävät asiattomat henkilöt.
(2) OSTAJA on vastuussa kolmansien osapuolten teollisoikeuksien loukkauksista, jos B-COMMAND on valmistanut ja toimittanut tuotteet sen eritelmien mukaisesti. Hän sitoutuu välittömästi vapauttamaan B-COMMANDin kaikista kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten teollisoikeuksien loukkaamisesta, ja korvaamaan B-COMMANDille kaikki muut vahingot, joita sille aiheutuu kolmansia osapuolia vastaan nostetuista kanteista tai tällaisten oikeudenkäyntien ratkaisemisesta, erityisesti tarpeellisista tai kohtuullisista kuluista.
(3) B-COMMANDin jakamia tuotteita käytetään sen omiin mainostarkoituksiin. Jos OSTAJALLA on oikeutettu etu hänelle valmistettujen tuotteiden salassapitoon, B-COMMANDia koskee vastaava velvoite vain, jos vastaava sopimus on tehty viimeistään sopimuksen tekemisen yhteydessä.

12. Työkalut
B-COMMANDin tai sen puolesta kolmansien osapuolten valmistamat työkalut erityistuotteita varten ovat B-COMMANDin omaisuutta suunnittelutyön ja sisäisen valmistuskokemuksen hyödyntämisen vuoksi, vaikka OSTAJA vastaisi valmistuskustannuksista (suhteellisesti) tai vaikka niitä käytettäisiin yksinomaan OSTAJAN tilauksia varten vastaavan sopimuksen perusteella. Varastointi on vapaaehtoista, jolloin myös ostajan omistuksessa olevien työkalujen osalta ainoastaan
vain omien asioiden hoitamiseen liittyvä huolellisuusvelvollisuus. Jos toimitettuja tavaroita ei makseta, B-COMMANDilla on oikeus pidättää ostajan omistamat työkalut.

13. Sopimuskieli; sovellettava laki; suorituspaikka ja oikeuspaikka; yleisten myynti- ja toimitusehtojen sisällyttämättä jättämisen ja pätemättömyyden oikeudelliset seuraukset.
(1) Sopimuskieli on saksa. Tämän vuoksi ainoastaan näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen saksankielinen versio on määräävä.
(2) Saksan lakia sovelletaan YK:n kansainvälistä tavarakauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka toimitukset suorittaisi suoraan B-COMMANDiin sidoksissa oleva ulkomainen toimittaja. Erityisesti näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen pätevyys määräytyy yksinomaan Saksan lain mukaan.
(3) Suorituspaikka sekä yksinomainen oikeuspaikka kaikissa ostajan ja B-COMMANDin välisestä sopimussuhteesta johtuvissa riita-asioissa (mukaan lukien shekkejä tai vekseleitä koskevat kanteet) on B-COMMANDin rekisteröity toimipaikka. B-COMMANDilla on myös oikeus valintansa mukaan nostaa kanne ostajan kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai missä tahansa muussa tuomioistuimessa, joka voi olla toimivaltainen kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaan. Jos B-COMMAND luovuttaa saatavia, luovutuksensaajalla on myös oikeus valita oikeuspaikka.
(4) Jos näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen määräykset ovat kokonaan tai osittain muuttuneet.
osa sopimuksesta tai ovat pätemättömiä, sopimuksen muut osat pysyvät voimassa. Siltä osin kuin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen määräykset eivät ole tulleet erottamattomaksi osaksi sopimusta tai ovat tehottomia, sopimuksen sisältöön sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä.

B-COMMAND GmbH
Dezember 2019