Allmänna villkor

B-COMMAND GmbH GTC – Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för avtal med företagare, offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga specialfonder. I det följande ska B-COMMAND GmbH benämnas “B-COMMAND” och den part som köper från B-COMMAND eller som befinner sig i ett förkontraktuellt förhållande med B-COMMAND om ett köp från B-COMMAND ska benämnas “KÖPARE”. Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor kallas nedan för “VILLKOR”.

1. Tillämpningsområde
Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, acceptans av erbjudanden, försäljning, leveranser och tjänster. De ska också gälla för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen har avtalats på nytt. De ska gälla gentemot företagare i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen (BGB), § 310 i den tyska civillagen (BGB), offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga specialfonder; de ska gälla gentemot andra personer i den utsträckning som lagen tillåter. Köparens villkor som avviker från dessa villkor ska bestridas; sådana villkor ska endast gälla gentemot B-COMMAND om B-COMMAND uttryckligen och skriftligen godkänner dem.

2. Erbjudanden, ingående av kontrakt och varornas art, ytterligare export
(1) Alla erbjudanden är föremål för bekräftelse och är beroende av tillgänglighet, mottagande av material i tid och bekräftelse av att B-COMMANDs försäkring för handelskredit är täckt. Kataloger och andra försäljningsdokument och presentationer från B-COMMAND – även i elektronisk form – ska endast betraktas som en inbjudan att lämna ett anbud.
(2) Köparens beställning utgör ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Beställningar som görs av köparen ska endast anses vara accepterade av B-COMMAND om de bekräftas av B-COMMAND inom 30 dagar genom en uttrycklig acceptansförklaring skriftligen eller via e-post eller om de utförs omedelbart efter mottagandet av beställningen, varvid fakturan ska anses vara orderbekräftelse.
(3) Muntliga förklaringar eller försäkringar från B-COMMANDs försäljningsanställda eller handelsagenter som går utöver det skriftliga avtalet eller orderbekräftelsen är endast giltiga om de bekräftas skriftligen av B-COMMAND. Detta ska inte gälla för förklaringar av personer som har befogenhet att företräda B-COMMAND utan begränsning eller yttre begränsning.
(4) Kvantitet, kvalitet och beskrivning samt eventuella specifikationer av varorna ska regleras av B-COMMANDs erbjudande om det accepteras av KÖPARE eller av B-COMMANDs gällande katalog i samband med B-COMMANDs orderbekräftelse om KÖPARE beställer. Anbud och prislistor ska behandlas konfidentiellt och får inte göras tillgängliga för tredje part utan B-COMMANDs förhandsgodkännande.
(5) Uppenbara eller felaktiga fel i kataloger, prislistor, anbudshandlingar eller annan dokumentation får rättas av B-COMMAND utan att detta ger upphov till några krav från KÖPARENS sida.
(6) B-COMMAND förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra varorna utan föregående meddelande till KÖPARE, i den mån rättsliga krav måste beaktas och/eller i den mån detta inte resulterar i en varaktig försämring av kvalitet, funktion eller användbarhet. Köparen ska inte ha rätt till några krav till följd av sådana ändringar.
(7) Varje ytterligare export av de levererade varorna kräver B-COMMANDs uttryckliga samtycke. Detta gäller inte vid återförsäljning i Europeiska unionens medlemsstater och EES-staterna.

3. Avbeställning och återlämnande av varor
För att häva ett giltigt ingånget avtal, om nödvändigt i kombination med återlämnande av redan levererade varor, krävs ett uttryckligt avtal mellan B-COMMAND och KÖPARE. När det gäller varor som tillverkats eller anskaffats särskilt för köparen är det i allmänhet uteslutet att häva avtalet och återlämna varor som redan levererats och är fria från fel. Om KÖPAREN annullerar beställningar som redan har registrerats av B-COMMAND ska en annulleringsavgift tas ut. Vid produktion som ska utföras på beställning av kunden ska denna avgift uppgå till 50 % av beställningsvärdet, annars ska en avgift på 15 % av beställningsvärdet tas ut. KÖPAREN är ansvarig för att bevisa en lägre avbokningsavgift. Om köparen returnerar varor till B-COMMAND utan att ha blivit ombedd att göra det, innebär mottagandet av varorna inte att köparens begäran om hävning godkänns. B-COMMAND ska skriftligen förklara en sådan begäran.

4. Inköpspris och betalningsvillkor, betalningsinställelse
(1) Inköpspriset ska baseras på B-COMMANDs erbjudande eller orderbekräftelse eller, om inget uttryckligt priserbjudande föreligger, på den prislista som gäller för KÖPARE på dagen för avtalets ingående. Det överenskomna priset ska förstås som euro. Alla priser som anges i försäljningsdokumenten kan ändras utan föregående meddelande, och de inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och förpackningskostnader och gäller fritt fabrik (enligt INCOTERMS 2010), om inte annat skriftligen överenskommits. Avdrag för rabatter kräver ett särskilt skriftligt avtal.
(2) B-COMMAND förbehåller sig rätten att, om det går mer än två månader mellan avtalets ingående och leveransen, höja priset genom att meddela köparen före leverans av varorna för att överföra kostnadsökningar till B-COMMAND som ligger utanför dess kontroll, såsom i synnerhet förändringar i växelkurser eller tullar eller ökningar på mer än 10 % i material- eller tillverkningskostnader.
(3) Betalningar bör endast göras genom banköverföring. Växlar, checkar och betalningar på annat sätt utgör inte fullgörande av betalningsskyldigheten så länge B-COMMAND inte oåterkalleligt och slutgiltigt har fått förfogande över betalningsbeloppet. Rabattkostnader ska betalas av köparen.
(4) Om KÖPAREN går med på att öppna en dokumentär kredit ska detta göras i enlighet med Allmänna regler och praxis för dokumentär krediter, 1993 års revidering, ICC:s publikation nr 500. Alla kostnader som uppstår i samband med dokumentkrediten ska bäras av köparen.
(5) Om inget annat avtalats ska köparen betala hela inköpspriset omedelbart efter fakturadatumet. I detta avseende ska försummelse inträffa utan påminnelse. Om B-COMMAND efter det att avtalet har ingåtts får kännedom om omständigheter som enligt en pliktskyldig affärsmässig bedömning tyder på en betydande försämring av tillgångarna eller kreditvärdigheten, särskilt betalningsförsummelser hos andra leverantörer, har B-COMMAND rätt att kräva förskottsbetalning eller säkerhet och, om detta vägras, att frånträda avtalet, varvid betalningar för redan utförda delprestationer omedelbart förfaller till betalning.
(6) Om KÖPAREN är i dröjsmål med sin betalningsskyldighet ska alla andra fordringar förfallas till betalning omedelbart utan att det krävs en separat underrättelse om dröjsmål. BCOMMAND har dessutom rätt att – utan att det påverkar andra krav eller rättigheter som BCOMMAND kan välja – säga upp eller dra sig ur avtalet, kräva skadestånd för bristande uppfyllelse och/eller ställa in ytterligare leveranser till KÖPAREN eller kräva förskottsbetalning för detta eller kräva ränta enligt lagstadgad räntesats (basränta plus 8 %) från förfallodagen till dess att fordran har reglerats i sin helhet och ställa in ytterligare leveranser till KÖPPAREN. Köparen har rätt att bevisa att förseningen inte har orsakat någon eller en mindre skada.
(7) B-COMMAND har rätt att frånträda avtalet och kräva skadestånd om KÖPAREN slutgiltigt har vägrat att ta emot varorna eller inte har tagit emot varorna efter att ha satt en ny tidsfrist på minst fem dagar.
(8) Om KÖPAREN är i dröjsmål med betalningen eller inte löser en växel vid förfall har B-COMMAND rätt att återta varorna. Köparen godkänner redan nu att B-COMMAND vid behov får komma in i sina lokaler för att ta tillbaka varorna. B-COMMAND kan också förbjuda fortsatt försäljning och flyttning av varorna. Återtagandet av varorna innebär inte att du frånträder avtalet. Om varorna däremot har levererats enligt ett enskilt avtal utanför en affärsrelation, förbinder sig B-COMMAND att häva avtalet i förväg. Köparen kan dock avvärja dessa rättsliga konsekvenser genom att ställa en säkerhet till ett belopp som motsvarar den riskfyllda betalningsfordran.
(9) Det ska anses vara uttryckligen överenskommet att alla kostnader för B-COMMANDs rättsliga åtgärder vid köparens betalningsförsummelse, både rättsliga och utomrättsliga, t.ex. för ett inkassobolag, ska återbetalas av köparen.
(10) Köparen får endast kvitta fordringar som är obestridda eller har vunnit laga kraft, annars är en kvittning från Köparens sida utesluten. Köparens rätt att vägra fullgörelse och retentionsrätt ska uteslutas i den mån de grundar sig på ett annat avtalsförhållande, i synnerhet ett annat köpeavtal, eller om de inte grundar sig på obestridda eller rättsligt fastställda fordringar eller om de beror på grov vårdslöshet från B-COMMANDs sida. Vid brister som är obetydliga i förhållande till köpeskillingen ska vägran att betala köpeskillingen uteslutas.

5. Leverans av varor
(1) Leverans av varor ska i princip ske fritt fabrik (fritt fabrik, med förbehåll för “INCOTERMS 2010”).
(2) Delvisa leveranser, som B-COMMAND i princip har rätt till utan att meddela köparen, ska betraktas som självständiga leveranser, som också kan faktureras separat.
(3) Om det inte finns ett skriftligt åtagande som uttryckligen betecknas som bindande av en försäljningsanställd hos B-COMMAND eller ett muntligt åtagande av personer som är behöriga att företräda B-COMMAND utan begränsning eller yttre begränsning, ska leveransdatum och leveransfrister inte anses ha avtalats som bindande.
(4) Leveranstiderna ska förlängas på ett rimligt sätt – även inom ett avtal – i händelse av force majeure, strejker, lockouter, ingripanden av nationella eller internationella myndigheter samt alla oförutsedda hinder som uppstår efter det att avtalet ingåtts och som B-COMMAND inte ansvarar för, i den mån sådana hinder bevisligen har ett betydande inflytande på leveransen. Detta gäller även om sådana omständigheter inträffar hos B-COMMANDs leverantörer eller deras underleverantörer. Bestämmelserna om sådana särskilda omständigheter ska i enlighet med detta gälla för köparen. Skadeståndsanspråk ska uteslutas i sådana fall.
(5) För att leveransdatumet ska kunna hållas krävs att KÖPAREN fullgör sina skyldigheter i tid och på ett korrekt sätt. Om KÖPAREN är i dröjsmål med acceptans eller bryter mot andra samarbetsskyldigheter har B-COMMAND rätt att kräva skadestånd. Vid utebliven accept ska risken för oavsiktlig försämring eller förlust övergå till köparen.
(6) Om varor överlämnas skadade på något sätt av en transportör eller om varor saknas, ska KÖPARE omedelbart begära en motsvarande skriftlig bekräftelse från transportören. Köparen måste acceptera bekräftelser på att leveransen har överlämnats fullständigt och korrekt till transportörerna. Vid transport med järnväg och post måste en officiell skadebedömning göras.

6. Avsändning, risköverföring
(1) B-COMMAND bestämmer själv hur och på vilket sätt transporten ska ske samt hur den ska förpackas.
(2) Kostnaderna för transporten ska bäras av köparen, om inget annat avtalats.
(3) Risken för försämring, förstörelse eller förlust av varorna övergår till köparen enligt följande:
– Vid leverans från tillverkarens fabrik (“ex works”, “INCOTERMS 2010”), vid den tidpunkt då B-COMMAND informerar KÖPARE om att varorna är klara för avhämtning.
– Om B-COMMAND skickar varan till en annan plats, vid den tidpunkt då B-COMMAND överlämnar varan till transportören eller meddelar att den är redo att göra det.
– Om det rör sig om ett avtal enligt vilket B-COMMAND undantagsvis är skyldigt att leverera varorna på egen risk till en annan plats än sitt säte, vid tidpunkten för överlämnandet eller, om köparen är i dröjsmål med att ta emot varorna, vid den tidpunkt då B-COMMAND erbjuder varorna. I detta fall ska B-COMMAND lagra varorna på köparens bekostnad och risk.

7. Behållande av äganderätten
(1) Äganderätten till varorna övergår inte till KÖPAREN förrän hela köpeskillingen för dem samt alla andra skulder från affärsförhållandet har betalats i sin helhet, inklusive alla saldokrav från löpande räkning. Detta ska också gälla om köparen gör betalningar på fordringar som han särskilt har anvisat. Införandet av enskilda fordringar i en löpande räkning eller redovisningen av ett saldo ska inte upphäva äganderättsförbehållet. Varor som B-COMMAND har rätt till (med)äganderätt ska nedan kallas reservationsvaror.
(2) I händelse av att KÖPAREN är i dröjsmål med en betalningsskyldighet har B-COMMAND rätt att återta varorna med äganderättsförbehåll, sälja dem på annat håll eller förfoga över dem på annat sätt tills betalning har skett i sin helhet.
(3) Köparen ska alltid förvara och lagra de varor som omfattas av äganderättsförbehållet i förtroende och kostnadsfritt för B-COMMAND separat från sin egen och tredje mans egendom på ett lämpligt, säkert och försäkrat sätt och märkta som B-COMMANDs egendom. Om underhålls- och inspektionsarbete krävs ska köparen utföra det i tid och på egen bekostnad.
(4) Om varor som omfattas av äganderättsförbehåll vidareförädlas eller på annat sätt kombineras eller blandas med varor som B-COMMAND inte har någon äganderätt till, ska B-COMMAND ha rätt till delägarskap i den nya varan i förhållande till fakturavärdet av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet i förhållande till fakturavärdet av de andra varorna och förädlingsvärdet. Om B-COMMANDs äganderätt upphör på grund av sammanfogning, blandning eller bearbetning, ska köparen redan vid avtalets ingående till B-COMMAND överlåta den äganderätt till den nya varan som han eller hon har rätt till, till ett belopp som motsvarar fakturavärdet av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet. Bestämmelserna för varor som omfattas av äganderätten enligt punkterna 7.1-7.3 ska i sin tur gälla för de del- eller delägarrättigheter som skapas.
(5) Köparen får använda eller återförsälja de reserverade varorna inom ramen för sin normala verksamhet så länge han inte är i dröjsmål. Pantbrev eller överföring av äganderätt som säkerhet är inte tillåtet.
(6) KÖPARE överlåter härmed som säkerhet alla fordringar som uppstår i samband med användningen eller försäljningen, inklusive eventuella försäkrings- eller ersättningsutbetalningar och alla fordringar på löpande kontosaldo, till B-COMMAND, som godkänner denna överlåtelse.
(7) Köparen har inte rätt att överlåta fordran på nytt. En överlåtelse genom äkta factoring är endast tillåten om B-COMMAND underrättas om detta genom att uppge factoringbanken och de konton som KÖPAREN har där och om factoringintäkterna överstiger värdet av B-COMMANDs säkrade fordran. I och med krediteringen av factoringintäkterna förfaller B-COMMANDs fordran omedelbart.
(8) B-COMMAND bemyndigar återkalleligt KÖPAREN att i eget namn och för egen räkning inkassera de överlåtna fordringarna eller tjänsterna.
eget namn och konto. Detta tillstånd att inkassera kan endast återkallas om köparen inte uppfyller sina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt. På begäran av B-COMMAND är köparen skyldig att omedelbart informera sina kunder om överlåtelsen till BCOMMAND – om inte B-COMMAND själv gör det – och att förse B-COMMAND med den information och de handlingar som krävs för indrivning.
(9) Alla ersättningar eller andra föremål som mottagits på grundval av insamlingstillståndet ska av KÖPAREN förvaras i förtroende och kostnadsfritt för B-COMMAND separat från dess tillgångar och tredje parts tillgångar. De ska tjäna som säkerhet för B-COMMAND i samma utsträckning som de varor som omfattas av äganderättsförbehållet.
(10)Vid betalning med check övergår äganderätten till checken till B-COMMAND så snart KÖPAREN förvärvar den. Om betalningen sker genom växel, överlåter köparen härmed i förväg de rättigheter som följer av detta till B-COMMAND, som accepterar detta. Överlämnandet av dessa papper skall ersättas av att köparen förvarar dem för B-COMMAND eller, om han inte får dem direkt i sin besittning, härmed i förväg överlåter sin fordran på överlåtelse mot tredje man till B-COMMAND; han skall omedelbart överlämna dessa papper, försedda med sin påskrift, till B-COMMAND.
(11)Vid beslag eller andra ingrepp av tredje part i B-COMMANDs (sam)äganderätt ska KÖPARE uppmärksamma B-COMMANDs äganderätt och omedelbart underrätta B-COMMAND om tredje parts beslag av de varor som levererats under äganderättsförbehåll och skicka de dokument som motiverar beslaget, så att B-COMMAND kan hävda sina rättigheter. Köparen förbinder sig att utan dröjsmål skicka en kopia av beslagsrapporten till B-COMMAND.
Om tredje part inte har möjlighet att ersätta B-COMMAND för de rättsliga eller utomrättsliga kostnader som uppstått i samband med detta, ska köparen stå för dessa kostnader. Om skyldigheten att informera eller anmäla inte uppfylls ska köparen vara ansvarig för alla skador som B-COMMAND drabbas av.
(12)B-COMMANDs återtagande eller beslag av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet ska inte innebära att B-COMMAND frånträder avtalet.
(13)På Köparens begäran förbinder sig B-COMMAND att frigöra de säkerheter som B-COMMAND har rätt till i den mån som säkerheternas realiserbara värde överstiger de fordringar som B-COMMAND har rätt till med mer än 20 %. B-COMMAND skall ensam välja vilka säkerheter som skall frisläppas.

8. Garanti och ansvarsfrihet
B-COMMAND garanterar för fel i den mening som avses i § 434 BGB för sålda varor och är ansvarig enligt följande bestämmelser:
– Grunden för B-COMMANDs ansvar för fel är i första hand det avtal som ingåtts om varans kvalitet. Alla produktbeskrivningar och tillverkarspecifikationer som är föremål för det enskilda avtalet eller som B-COMMAND offentligt tillkännagivit (särskilt i kataloger eller på vår hemsida på Internet) vid tidpunkten för avtalets ingående ska anses utgöra ett avtal om varornas kvalitet. Om kvaliteten inte har avtalats ska det bedömas i enlighet med den lagstadgade bestämmelsen om huruvida det föreligger ett fel eller inte (§ 434.1 p. 2 och 3 BGB). B-COMMAND ansvarar dock inte för offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra tredje parter (t.ex. reklamuttalanden) som köparen inte har påpekat för oss som avgörande för sitt köp.
– Köparen ska inspektera de levererade varorna i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen (HGB) och skriftligen och utförligt framföra eventuella klagomål utan dröjsmål, dock i alla fall före vidareförsäljning eller bearbetning. Andra rättsliga skyldigheter påverkas inte.
– Om köparen upptäcker brister i varorna får han inte förfoga över dem utan B-COMMANDs samtycke om detta hotar att orsaka större skador. Ansvaret för följdskador som orsakats av ett fel är uteslutet om inte B-COMMAND har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
– Köparen är skyldig att på begäran förse B-COMMAND med det avvisade försäljningsobjektet eller prover av detta. Vid klandervärd vägran ska garantin inte gälla. Ersatta artiklar eller delar ska bli B-COMMANDs egendom.
– B-COMMAND ansvarar inte för att varorna är lämpliga för ett visst ändamål, utom i de fall då det finns en skriftlig förklaring.
– Garanti och ansvar ska uteslutas för fel eller skador vid leverans av varor som tillverkats enligt köparens specifikation, som bygger på en beskrivning, specifikation, design eller konstruktionsdokument från köparen eller som är tydligt anpassade till köparens personliga behov, såvida inte deras bristfällighet kunde kännas igen av B-COMMAND utan ytterligare inspektion. Detsamma gäller defekter eller skador på grund av delar, material eller annan utrustning som tillhandahålls av köparen eller som tillverkas av tredje part för köparens räkning. Detta gäller inte om felet uppstår på grund av material som tillhandahållits av B-Command eller bearbetning som utförts av B-Command.
– B-COMMAND ger ingen garanti och ansvarar inte för fel eller skador som uppstår på grund av installation, anslutning, drift, användning eller liknande åtgärder av KÖPARE eller tredje part som KÖPARE anlitat, som strider mot avtalet, är felaktiga eller olämpliga. Om det är olämpligt och om det inte är förenligt med avtalet skall detta särskilt fastställas i enlighet med tillverkarens specifikationer. Garantin är utesluten om de varor som levererats av B-COMMAND har hanterats eller ändrats av tredje part utan B-COMMANDs samtycke eller om bruksanvisningen inte har följts.
– Vid berättigade klagomål har B-COMMAND rätt att bestämma vilken typ av efterföljande prestation (avhjälpande av felet, ersättningsleverans), med hänsyn till felets art och KÖPARENS berättigade intressen. Endast om B-COMMANDs försök till efterföljande prestation misslyckas eller vägras på grund av samma fel även vid det andra försöket, får köparen minska köpeskillingen eller frånträda avtalet. B-COMMAND har rätt att göra den efterföljande prestationen beroende av att KÖPAREN betalar den förfallna köpeskillingen. Köparen har dock rätt att behålla en del av köpeskillingen som är rimlig i förhållande till felet.
– Köparen ska utan dröjsmål informera B-COMMAND om ett garantiärende som gäller en konsument.
– Köparen ska ge B-COMMAND den tid och de möjligheter som krävs för att uppfylla de efterföljande skyldigheterna, i synnerhet
i synnerhet att överlämna de avvisade varorna för kontroll.
– Innan köparen returnerar defekta varor ska han/hon begära en skriftlig returbekräftelse från B-COMMAND.
– För granskning av garantianspråket ska KÖPAREN lämna in åtminstone en kopia av inköpsbeviset. Om KÖPARE inte tillhandahåller detta garantibevis ska B-COMMAND returnera varorna oreglerade mot en lämplig hanteringsavgift.
– Utan en korrekt och detaljerad beskrivning av felet kan ingen garanti ges för en felfri reparation. Allmänna uttalanden som “defekt” är inte tillräckliga.
– Varorna ska skickas i originalförpackning eller lämplig förpackning. Kostnader och skador som orsakas av felaktig förpackning ska bäras av köparen.
– De kostnader som är nödvändiga för inspektion och efterföljande utförande, särskilt transport-, rese-, arbets- och materialkostnader samt i förekommande fall flyttnings- och installationskostnader, ska bäras eller ersättas av B-COMMAND i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om det faktiskt föreligger ett fel. I annat fall har B-COMMAND rätt att kräva återbetalning från KÖPAREN av de kostnader (särskilt inspektions- och transportkostnader) som uppstått till följd av den obefogade begäran om att avhjälpa felet.
– Endast köparen har rätt till garantianspråk och sådana anspråk kan inte överlåtas.
– B-COMMAND förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i designen. B-COMMAND är dock inte skyldig att göra eller meddela sådana ändringar av redan levererade varor.
– Krav enligt regressrätt enligt §§ 478, 479 BGB (tysk civillag) ska endast föreligga om konsumentens krav var berättigat och endast i den utsträckning som föreskrivs i lag, men inte för goodwillbestämmelser som inte har avtalats med B-COMMAND. Dessutom förutsätter de att den regressberättigade parten uppfyller sina egna skyldigheter, särskilt skyldigheten att anmäla brister.
– Den allmänna ansvarsbegränsningen enligt följande nr 9 ska gälla för skadeståndsanspråk.

9. Allmän ansvarsbegränsning
(1) Om inget annat anges i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor, inklusive följande bestämmelser, är B-COMMAND ansvarig för brott mot avtalsenliga och utomobligatoriska förpliktelser i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
(2) B-COMMAND är ansvarig för skador – oavsett rättslig grund – inom ramen för felansvaret vid uppsåt och grov vårdslöshet. Vid normal vårdslöshet är B-COMMAND, med förbehåll för lagstadgade ansvarsbegränsningar (t.ex. omsorg i egna angelägenheter, obetydligt åsidosättande av skyldigheter), endast ansvarig för
a. för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa,
b. för skador som beror på brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och vars iakttagande avtalspartnern regelbundet förlitar sig på och kan förlita sig på); i detta fall är dock B-COMMANDs ansvar begränsat till ersättning för den förutsebara, typiskt inträffade skadan.
(3) De ansvarsbegränsningar som följer av punkt 2 ska också gälla vid pliktbrott av eller till förmån för personer för vars fel B-COMMAND är ansvarig enligt lagstadgade bestämmelser. De ska inte gälla om B-COMMAND på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel eller om B-COMMAND har övertagit en garanti för varornas kvalitet och för köparens krav enligt produktansvarslagen.
(4) Köparen får endast häva eller säga upp avtalet på grund av ett pliktbrott som inte består av ett fel om B-COMMAND är ansvarig för pliktbrottet. Köparens fria uppsägningsrätt (särskilt enligt §§ 650, 648 BGB) är utesluten. I alla andra avseenden ska de lagstadgade kraven och rättsliga konsekvenserna gälla.

10. Begränsning
(1) Utan hinder av § 438.1 nr 3 BGB (tysk civillag) är den allmänna preskriptionstiden för krav som uppstår på grund av materiella fel och äganderättsfel ett år från leveransen. I den mån godkännande har avtalats ska preskriptionstiden börja löpa i och med godkännandet.
(2) Om varorna däremot är en byggnad eller ett föremål som har använts för en byggnad i enlighet med dess sedvanliga användningssätt och som har orsakat dess defekter (byggnadsmaterial), är preskriptionstiden 5 år från dagen för godkännande i enlighet med B-COMMANDs allmänna villkor.
enligt den lagstadgade bestämmelsen är 5 år från leveransen (§ 438.1 nr 2 BGB). Ytterligare särskilda lagbestämmelser om preskriptionstiden (särskilt § 438.1 nr 1, 3 §, §§ 444, 445b BGB) ska inte påverkas.
(3) Ovanstående preskriptionstider enligt köplagen gäller även för avtalsenliga och utomobligatoriska skadeståndskrav från KÖPAREN som grundar sig på ett fel i varan, såvida inte tillämpningen av den ordinarie lagstadgade preskriptionstiden (§§ 195, 199 BGB) skulle leda till en kortare preskriptionstid i det enskilda fallet. Köparens skadeståndsanspråk på grund av uppsåt och grov vårdslöshet och skadestånd på grund av skada på liv, lem eller hälsa) samt enligt produktansvarslagen preskriberas dock uteslutande i enlighet med de lagstadgade preskriptionstiderna.

11. Egendomsrättigheter
(1) Prover eller ritningar som tredje part gjort på uppdrag av B-COMMAND eller av B-COMMAND självt får inte göras tillgängliga för tredje part.
eller ritningar får under inga omständigheter göras tillgängliga för tredje part, särskilt inte för konkurrenter. Om denna skyldighet inte uppfylls ska köparen vara ansvarig för alla nackdelar som B-COMMAND drabbas av på grund av att proverna används av obehöriga personer.
(2) Köparen är ansvarig för eventuella intrång i tredje parts industriella rättigheter om tillverkningen och leveransen av föremålen utfördes av B-COMMAND i enlighet med dess specifikationer. Han förbinder sig att omedelbart ersätta B-COMMAND för alla skadeståndskrav från tredje part i händelse av ett intrång i tredje parts äganderätt som orsakats av detta och att ersätta B-COMMAND för alla ytterligare skador som uppkommit i samband med rättsliga åtgärder mot tredje part eller vid förlikning av sådana rättsliga tvister, särskilt på grund av nödvändiga eller rimliga kostnader.
(3) De artiklar som distribueras av B-COMMAND ska användas för egna reklamsyften. Om köparen har ett legitimt intresse av att de produkter som tillverkas för honom är hemliga, ska B-COMMAND endast omfattas av en motsvarande skyldighet om ett motsvarande avtal har ingåtts senast vid avtalets ingående.

12. Verktyg
Verktyg för specialartiklar som tillverkas av B-COMMAND eller av tredje part för dess räkning ska vara B-COMMANDs egendom på grund av konstruktionsarbete och utnyttjandet av intern tillverkningserfarenhet, även om köparen står för tillverkningskostnaderna (proportionellt) eller om användningen uteslutande sker för köparens beställningar på grund av ett motsvarande avtal. Förvaringen är frivillig, varvid även för verktyg i köparens ägo endast en
endast en omsorgsplikt i fråga om egna angelägenheter. Vid utebliven betalning av de levererade varorna har B-COMMAND rätt att behålla de verktyg som ägs av KÖPAREN.

13. Avtalsspråk, tillämplig lag, fullgörelseort och jurisdiktion, rättsliga konsekvenser av att allmänna försäljningsvillkor inte ingår och är verkningslösa, samt leverans.
(1) Avtalsspråket är tyska. Därför är endast den tyska versionen av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor giltig.
(2) Tysk lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, även om leveranserna görs direkt av en utländsk leverantör som är ansluten till B-COMMAND. I synnerhet ska giltigheten av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor bestämmas uteslutande av tysk lag.
(3) Fullgörelseort samt exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet mellan KÖPARE och B-COMMAND (inklusive åtgärder med anledning av checkar eller växlar) är B-COMMANDs säte. B-COMMAND har också rätt att, efter eget val, väcka talan vid den domstol som är behörig för Köparens säte eller vid någon annan domstol som kan vara behörig enligt nationell eller internationell lag. Vid B-COMMANDs överlåtelse av fordringar ska den som får överlåtelsen också ha rätt att välja mellan olika jurisdiktionsorter.
(4) Om någon bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor helt eller delvis har blivit ogiltig
del av avtalet eller är ogiltiga, ska resten av avtalet fortsätta att gälla. Om bestämmelserna i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor inte har blivit en integrerad del av avtalet eller är ogiltiga, ska avtalets innehåll regleras av de lagstadgade bestämmelserna.

B-COMMAND GmbH
Dezember 2019