Privacybeleid

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. De bescherming van gegevens is vooral belangrijk voor de directie van B-COMMAND GmbH. Het is over het algemeen mogelijk om de websites van B-COMMAND GmbH te gebruiken zonder persoonlijke gegevens bekend te maken. Indien een betrokkene via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonlijke gegevens echter noodzakelijk zijn. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in de regel de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van de betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor B-COMMAND GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met behulp van deze Privacy Policy wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien hebben de betrokkenen de rechten waarop zij recht hebben, verduidelijkt in deze privacyverklaring.

B-COMMAND GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kan de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen hiaten in de beveiliging vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het de betrokkenen vrij om persoonlijke gegevens ook via alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

Cookie Preferences

 

1. Definitie van begrippen

Het privacybeleid van B-COMMAND GmbH heeft betrekking op termen die door de Europese wetgevers bij de vaststelling van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) werden toegepast. Onze Privacy Policy is bedoeld om gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we enkele van de gebruikte termen vooraf uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in dit Privacybeleid:

 a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een natuurlijke persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, financiële, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 b) Data subject

A data subject is every identified or identifiable person whose personal data can be processed by the data controller.

 c) Verwerking

Verwerking is elk proces of elke reeks van processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdracht, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken of koppelen, beperken, wissen of vernietigen.

 d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot werkprestaties, hun financiële situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

 f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die niet kan worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, indien deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 g) Controleur of gegevensbeheerder

Een voor de verwerking verantwoordelijke of een voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of het andere centrum die beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens, alleen of samen met anderen. Indien het doel van en de middelen voor deze verwerking in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten zijn vastgelegd, kan de voor de verwerking verantwoordelijke overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten aan bepaalde criteria voor deze benoeming worden onderworpen.

 h) Bestelverwerker

De besteller is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander centrum die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

 i) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander centrum aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het om een derde gaat of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten eventueel persoonsgegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 j) Derde partij

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een instelling of een ander centrum, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de besteller en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de besteller gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 k) Toestemming

Toestemming is elke intentieverklaring die door een betrokkene vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere duidelijk gemaakte handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van de relevante persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke is overeenkomstig de algemene verordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter:

B-COMMAND GmbH

Grützmühlenweg 46

22339 Hamburg

Germany

Tel.: +49-(0)40-538092-50

Email: info(at)b-command.com

Website: www.b-command.com

 

3. Cookies

De websites van B-COMMAND GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talrijke websites maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een duidelijke identificatie van het cookie. Deze bestaat uit een string waarmee websites en de server kunnen worden toegewezen aan de concrete internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers het gegevenssubject onderscheiden van andere internetbrowsers die cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de duidelijke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan B-COMMAND GmbH de gebruikers van deze website gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder het plaatsen van de cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door het gebruik van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website in het belang van de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies zijn toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren, omdat dit gebeurt door de website en de cookies die op het computersysteem van de gebruiker worden geplaatst. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online shop. De online shop merkt artikelen op die een klant met behulp van een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies te allen tijde voorkomen door de gebruikte internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen en zo het plaatsen van cookies permanent te verhinderen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk om alle functies van onze website te gebruiken. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

4. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van B-COMMAND GmbH registreert een reeks algemene gegevens en informatie over elke opvraging van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden in de serverlogbestanden opgeslagen. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website vanwaar het toegangssysteem naar onze website kwam (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem naar onze website worden gestuurd, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaren af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie zal B-COMMAND GmbH geen conclusies trekken over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) de informatie die nodig is om misdrijven te onderzoeken aan de opsporingsautoriteiten te verstrekken in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch door B-COMMAND GmbH geëvalueerd en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimale bescherming van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking met de openbaarmaking van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens hier aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, blijkt uit het desbetreffende invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik bij de verantwoordelijke voor de verwerking en worden verzameld en opgeslagen voor interne doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan gegevens doorsturen naar een of meer orderverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik moet gebruiken, wat aan de verantwoordelijke voor de verwerking moet worden toegeschreven.

Bovendien wordt door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is verstrekt en de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en dat deze gegevens het mogelijk maken om eventuele misdrijven die zijn gepleegd op te lossen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens nodig om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden als er geen wettelijke verplichtingen voor de doorgifte bestaan of als de doorgifte niet dient voor een strafrechtelijk onderzoek.

De registratie van de betrokkene met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de voor de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek corrigeren of verwijderen of de betrokkene hiervan op de hoogte stellen voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. De in dit privacybeleid genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn in dit verband beschikbaar als contactpersonen voor de betrokkene. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

6. Mailchimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijvoorbeeld een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens de “EU-US-Privacy-Shield”. De “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verstuurd, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Verder wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse van MailChimp wilt ontvangen, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na opzegging van de nieuwsbrief verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Meer details vindt u in het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Conclusie van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een zogenaamde “Data-Processing-Agreement” met MailChimp, waarin wij MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Nieuwsbrief tracking

De Newsletter van B-COMMAND GmbH bevat zogenaamde tracking-pixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is ingesloten en die in HTML-formaat wordt verstuurd om de registratie van logbestanden en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Zo kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten tracking-pixels kan B-COMMAND GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene wordt geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgehaald.

Zulke persoonlijke gegevens die via trackingpixels in de Newsletters worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de Newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige Newsletters nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de in dit verband gegeven speciale toestemmingsverklaring in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De afmelding na ontvangst van de Newsletter betekent automatisch een herroeping van B-COMMAND GmbH.

8. Contactmogelijkheden via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van B-COMMAND GmbH openbaarmakingen die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en een directe communicatie met ons mogelijk maken, waarbij ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) wordt vermeld. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

9. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkenen slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit is voorzien door de Europese wet- en regelgeving of door een andere wetgever in wetten of verordeningen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Indien het doel van de opslag vervalt of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever vastgestelde opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

10. Rechten van de betrokkene

 a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft van de Europese richtlijn en regelgeving het recht gekregen om van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens een bevestiging te eisen of er relevante persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene aanspraak wil maken op dit bevestigingsrecht, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 b) Recht op informatie

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft bij Europese richtlijn en verordening het recht gekregen om gratis informatie te ontvangen van de voor de verwerking verantwoordelijken over de over hen opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien geven Europese richtlijn en verordening wetgevers de betrokkenen het recht om de volgende informatie te ontvangen:

 • De verwerkingsdoeleinden De categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt of nog moeten worden verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • Indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van deze duur
 • Het bestaan van een recht om de persoonsgegevens die hen betreffen te corrigeren of te wissen of om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht op herroeping van deze verwerking.
 • Het bestaan van een klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit
 • Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het BBPR en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking op de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene anders recht op informatie over passende garanties in verband met de overdracht.

Indien een betrokkene aanspraak wil maken op dit informatierecht, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 c) Recht op correctie

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft bij Europese richtlijn en verordening het recht gekregen om te eisen dat onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onmiddellijk worden gecorrigeerd. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met het doel van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te eisen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene aanspraak wil maken op dit recht op correctie, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft van de Europese richtlijn en verordening wetgevers het recht gekregen om van de verantwoordelijke voor de verwerking te eisen dat zij de desbetreffende persoonsgegevens onverwijld wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene herroept zijn of haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd volgens de regels van de kunst. 6 (1) a GDPR or Art. 9 (2) a GDPR en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking volgens Art. (1) GDPR en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in de zin van artikel 21, lid 1, van het Verdrag. 21 (2) GDPR.
 • De persoonsgegevens werden illegaal verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens werden verzameld in het kader van de diensten die het informatiebedrijf volgens de regels van de kunst aanbiedt. 8 (1) GDPR.

Indien een van de genoemde gronden van toepassing is en een betrokkene de bij B-COMMAND GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil wissen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De functionaris voor gegevensbescherming van B-COMMAND GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt ingewilligd.

Indien de persoonlijke gegevens door B-COMMAND GmbH openbaar zijn gemaakt en indien onze onderneming verplicht is de persoonlijke gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking te wissen volgens artikel. (1) GDPR, zal B-COMMAND GmbH passende maatregelen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, ook van technische aard, om onder andere de verantwoordelijke voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene waarop deze andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of duplicaten van deze persoonsgegevens heeft geëist, voor zover de verwerking niet vereist is. De gegevensbeschermingsfunctionaris van B-COMMAND GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de noodzakelijke handelingen in het individuele geval worden uitgevoerd.

 e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft van de Europese richtlijn en regelgeving het recht gekregen om de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist en wel gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is illegaal, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en eist in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene eist dat hij of zij juridische claims indient, uitoefent of verdedigt.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens de regels van de kunst. (1) GDPR en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de genoemde voorwaarden bestaat en een betrokkene de beperking van de bij B-COMMAND GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil eisen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensbeschermingsfunctionaris van B-COMMAND GmbH of een andere medewerker zorgt voor de beperking van de verwerking.

 f) Recht op gegevensdraagbaarheid

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft bij Europese richtlijn en verordening het recht gekregen om de hen betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, indien de verwerking betrekking heeft op de toestemming volgens artikel. 6 (1) een GDPR of Art. 9 (2) een GDPR of een overeenkomst als bedoeld in artikel 9, lid 1, of artikel 9, lid 2, of een overeenkomst als bedoeld in artikel 9, lid 1, of artikel 9, lid 2, of een overeenkomst als bedoeld in artikel 9, lid 1, of artikel 9, lid 2, of artikel 9, lid 2, of artikel 9, lid 2, of artikel 9, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 2, of artikel 10, lid 3, onder a). 6 (1) b GDPR en de verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde procedures, indien de verwerking niet vereist is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is overgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene het recht bij de uitoefening van zijn of haar recht volgens de regels van de kunst. (1) GDPR om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven aan de andere voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van andere personen niet worden geschaad.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene zich wenden tot de door B-COMMAND GmbH aangewezen functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

 g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft van de Europese richtlijn en verordening wetgevers het recht gekregen om op grond van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking heeft en die op grond van artikel 3 wordt uitgevoerd. 6 (1) e of f GDPR. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van een bezwaar zal B-COMMAND GmbH de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij voor de verwerking dwingende redenen kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene tenietdoen of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien B-COMMAND GmbH persoonlijke gegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens ten behoeve van deze reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband staat met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene zich tegenover B-COMMAND GmbH verzet tegen de verwerking voor directe reclame, zal B-COMMAND GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, op grond van zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens door B-COMMAND GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens de artikelen. 89 (1) GDPR, tenzij een dergelijke verwerking nodig is voor een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van B-COMMAND GmbH of tot een andere medewerker. Bovendien staat het de betrokkene vrij om zijn recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van het informatiebedrijf uit te oefenen, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, door middel van een geautomatiseerde procedure waarvoor technische specificaties worden gebruikt.

 h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft bij Europese richtlijn en verordening het recht gekregen om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend betrekking heeft op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – die voor hem of haar een rechtsgevolg heeft of hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt, indien het besluit (1 ) niet verplicht is een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke te sluiten of na te komen, of (2) op grond van wettelijke voorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, is dit toegestaan en deze wettelijke voorschriften bevatten passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) nodig is om een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking te sluiten of na te komen of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt B-COMMAND GmbH passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke voor de verwerking te bewerkstelligen, een eigen standpunt in te nemen en tegen de beslissing in beroep te gaan.

Indien een betrokkene dit recht in verband met geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij/zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 i) Recht op herroeping van de toestemming voor gegevensbescherming

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft van de Europese richtlijn en verordening wetgevers het recht gekregen om elke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als een betrokkene zijn of haar toestemming wil intrekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. Gegevensbescherming voor toepassingen en in aanvraagprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers ten behoeve van de afwikkeling van de aanvraagprocedure. Deze verwerking kan ook plaatsvinden via elektronische trajecten. Dit is met name het geval als een aanvrager de aanvraagdocumenten via elektronische routes, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, doorstuurt naar de verantwoordelijke voor de verwerking. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie met inachtneming van de wettelijke voorschriften af te handelen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, indien een wissing niet in strijd is met andere gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin kan bijvoorbeeld een procedure overeenkomstig de Duitse wet op de gelijkheid (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, of AGG) zijn.

12. Rechtsgrondslag van de verwerking

Kunst. 6 (I) een GDPR dient als wettelijke basis voor onze onderneming voor het verwerken van procedures waarvoor wij toestemming krijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een contract waarvan de contractant de betrokkene is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of retourdienst, dan heeft deze verwerking betrekking op Art. 6 (I) b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, zoals bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die een verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, zal de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (I) c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om essentiële belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, gegevens van de zorgverzekeraar of andere essentiële informatie moet worden doorgegeven aan een arts, een ziekenhuis of een andere derde partij. Dan zou de verwerking betrekking hebben op Art. 6 (I) d GDPR. Ten slotte kunnen de verwerkingsprocedures betrekking hebben op artikel 6, lid 1, onder d), van het bbpR. 6 (I) f GDPR. Verwerkingsprocedures die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd, indien de verwerking nodig is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde te beschermen, indien deze niet zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene. Het is ons dus toegestaan om dergelijke verwerkingen uit te voeren, omdat deze met name door de Europese wetgevers worden genoemd. Deze wetgevers zijn van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, BBPR).

13. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 (I) f GDPR, is ons gerechtvaardigd belang het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders te bevorderen.

14. Termijn waarvoor persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de bewaartermijn van persoonsgegevens is de relevante wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, als ze niet meer nodig zijn om een contract na te komen of om een contract te starten.

15. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; verplichting tot het sluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens.

Wij moeten u uitleggen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk is vastgelegd (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. bekendmakingen over de contractpartner). Soms kan het voor het afsluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. Zo is de betrokkene bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar afsluit. Het gevolg van het niet verstrekken van persoonsgegevens is dat het contract niet met de betrokkene kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met onze Data Protection Officer. Onze Data Protection Officer zal de betrokkene uitleggen of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vastgelegd of verplicht is om het contract te sluiten, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf zien wij af van het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

17. Gegevensprivacybeleid voor het gebruik van Google Analytics (met IP-anonimisering)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Web analytics is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s werden bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van de Google Analytics component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te leveren, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch gegevens verstrekken ten behoeve van onlinereclame en de afwikkeling van de opdrachten aan Google. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van de bezoekers en de kliks te begrijpen en vervolgens de afrekening van de opdrachten te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang werd verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Google slaat deze persoonsgegevens op in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dit uit te sluiten. Voor dit doel moet de betrokkene een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina’s niet mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw wordt geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn of haar bevoegdheidsgebied is toe te schrijven, werd verwijderd of uitgeschakeld, kan de herinstallatie of heractivering van de browser add-ons worden uitgevoerd.

Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ & http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

We gebruiken op onze website “Google Tag Manager”, een service die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”). Google Tag Manager stelt ons, als marketeers, in staat om website tags te beheren via een interface. De Google Tag Manager tool die de tags implementeert is een cookie-loos domein en verzamelt zelf geen persoonlijke informatie. Google Tag Manager triggert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Indien uitgeschakeld op het domein- of cookieniveau, blijft het uitgeschakeld voor alle tracking tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Informatie van derden: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-websites:

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Gebruiksvoorwaarden Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

18. chat met Tawk.to

Wij gebruiken op onze website het live-chatsysteem dat wordt aangeboden door tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, “tawk.to”). De gegevensverwerking dient het doel van de communicatie tussen u en ons als aanbieder. Daarbij worden geanonimiseerde gegevens verwerkt voor de werking van het systeem en voor webanalysedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt, waarbij cookies kunnen worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang bij directe communicatie met klanten. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

19. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame die de adverteerder in staat stelt om advertenties te plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-adverterentienetwerk. Google AdWords laat een adverteerder toe om specifieke trefwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt getoond, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina’s gedistribueerd met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van reclame van derden op onze website.

Als een gegevenssubject onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van het gegevenssubject opgeslagen. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest na 30 dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina’s, bijv. het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door de conversie-cookie kunnen zowel Google als de verantwoordelijke voor de verwerking begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, dat wil zeggen, een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bereikt, om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren.

Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee het gegevenssubject kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina’s die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat we onze internetpagina’s bezoeken, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen.

Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen, zoals hierboven vermeld, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde reclame van Google. Daarom moet de betrokkene via de link www.google.de/settings/ads in elk van de browsers toegang krijgen tot de gegevens en de gewenste instellingen instellen.

Meer informatie en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunt u vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

20.Gegevensprivacyverklaring voor het gebruik van Facebook-Plugins (Like-Button)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn geïntegreerd in onze websites. U herkent deze plugins aan het Facebook-logo of de “Like-Button” op onze website. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plugins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina’s bezoekt, verbindt de plugin uw browser rechtstreeks met de Facebook-server. Hierdoor krijgt Facebook de informatie, dat u onze website met uw IP-adres heeft bezocht. Als u tijdens het inloggen op uw Facebook-account op de “Like-Button” van Facebook klikt, kunt u de inhoud van onze internetpagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Zo kan Facebook het bezoek van onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij (als aanbieder van de websites) geen kennis krijgen van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan via Facebook. Meer informatie over de privacyverklaring van Facebook vindt u op http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze websites aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, dient u zich uit te loggen uit uw Facebook-account.

21. Gegevensprivacyverklaring voor het gebruik van Twitter

De functies van de dienst Twitter zijn geïntegreerd in onze websites. Deze worden aangeboden door Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Als u Twitter en de functie “Re-Tweet” gebruikt, worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en dus openbaar gemaakt voor andere gebruikers. Zo worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven.

Wij wijzen erop dat wij (als aanbieder van de websites) geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie over de privacyverklaring van Twitter vindt u op

http://twitter.com/privacy.

U kunt de privacyinstellingen van uw Twitter-gegevens wijzigen op http://twitter.com/account/settings.

22. Gegevensprivacyverklaring voor het gebruik van Pinterest

Onze website maakt gebruik van de diensten van pinterest.com.

Pinterest.com is een dienst van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Via de “Pin it”-knop die in onze website is geïntegreerd, wordt Pinterest geïnformeerd dat u toegang hebt gekregen tot die specifieke pagina van onze site. Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest uw bezoek aan onze site koppelen aan uw Pinterest-account en zo een link maken naar de verzamelde gegevens. Pinterest slaat de gegevens op die worden overgedragen door te klikken op de knoppen “Pin it”. U kunt meer informatie vinden over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, hoe deze worden verwerkt en gebruikt, evenals uw rechten in dit verband en welke instellingen u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen door het gegevensbeschermingsbeleid van Pinterest te raadplegen, dat u kunt raadplegen op http://pinterest.com/about/privacy/. Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Pinterest-account, moet u zich eerst afmelden van uw Pinterest-account voordat u onze site bezoekt.

25. Gegevensprivacyverklaring voor de analyse door wiredminds

Onze website maakt gebruik van een telbare pixeltechnologie van wiredminds GmbH ( www.wiredminds.de) om het gedrag van de bezoeker te analyseren. Indien nodig worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waarvan onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en redelijk worden deze gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar wiredminds of direct door wiredminds verzameld. wiredminds kan informatie die door het bezoek aan de websites wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen aan te maken. De gegevens die zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon worden verkregen, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Wanneer IP-adressen worden geregistreerd, vindt de onmiddellijke anonimisering ervan plaats door het laatste nummerblok te verwijderen.

26. Borlabs Cookie

Deze website maakt gebruik van een Borlabs-cookie, een technisch noodzakelijk cookie (borlabs-cookie) dat wordt gebruikt om uw cookie-voorkeuren op te slaan.

Borlabs Cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.

De cookie borlabs cookie slaat de toestemming op die u hebt gegeven toen u de website binnenkwam. Als u deze toestemming wilt intrekken, kunt u de cookie eenvoudigweg uit uw browser verwijderen. Als u de website opnieuw opent of herlaadt, wordt u opnieuw om uw toestemming voor het gebruik van de cookie gevraagd.

27. Beheer van cookies

De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren en om cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies verkrijgen:

Chrome Browser: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411

28. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Asc-Dienstleistungs GmbH
Danziger Strasse 21
DE-37083 Göttingen
datenschutz@asc46.de