Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er meget glade for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af B-COMMAND GmbH. Brugen af B-COMMAND GmbH’s internetsider er mulig uden angivelse af personlige data. Hvis en registreret person imidlertid ønsker at benytte særlige tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis det er nødvendigt at behandle personoplysninger, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, vil vi som regel indhente den registreredes samtykke.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for B-COMMAND GmbH. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede personer om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

B-COMMAND GmbH har som dataansvarlig implementeret en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner altid være udsat for sikkerhedshuller, så der kan ikke garanteres absolut beskyttelse. Derfor står det enhver registreret frit for at sende personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

Cookie Einstellungen

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra B-COMMAND GmbH er baseret på de begreber, der anvendes i det europæiske direktiv og den europæiske bekendtgørelse ved udstedelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden samt for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte termer.

Vi bruger bl.a. følgende udtryk i denne fortrolighedspolitik:

a) personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

 b) den pågældende person

Ved “registreret” forstås enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

 c) Behandling

Behandling er enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker med eller uden hjælp af automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 d) Begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse den fremtidige behandling af dem

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller ændring af opholdssted.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen

Den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger. Hvis formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

h) Processor

Ved “databehandler” forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

i) Modtager

En modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik efterforskningsopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

j) Tredje

Ved tredjepart forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den registeransvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

k) Samtykke

Ved samtykke forstås enhver frit givet specifik og informeret tilkendegivelse af den registreredes ønsker i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den ansvarlige part i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU’s medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:

B-COMMAND GmbH

Grützmühlenweg 46

22339 Hamburg

Germany

Tel.: +49-(0)40-538092-50

E-Mail: info@b-command.de

Website: www.b-command.com

3. Cookies

Internetsiderne på B-COMMAND GmbH bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der arkiveres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en streng af tegn, som gør det muligt at henføre internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, som cookien er gemt i. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan B-COMMAND GmbH tilbyde brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores websted optimeres i brugerens øjne. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. F.eks. behøver brugeren af et websted, der anvender cookies, ikke at indtaste sine adgangsoplysninger på ny, hver gang han eller hun besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er en cookie i en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan det være, at ikke alle funktioner på vores websted kan anvendes fuldt ud.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

B-COMMAND GmbH’s hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang en registreret eller et automatiseret system benytter hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende data kan indsamles: (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det system, der tilgår hjemmesiden, (3) det websted, hvorfra et system, der tilgår vores websted, tilgår vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der er tilgået via et system, der tilgår vores websted, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af det system, der giver adgang, og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager B-COMMAND GmbH ingen konklusioner om den registrerede person. Disse oplysninger er snarere nødvendige (1) for at levere indholdet af vores websted korrekt, (2) for at optimere indholdet af vores websted og reklamen for dette, (3) for at sikre, at vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores websted fungerer på lang sigt, og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retsforfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer B-COMMAND GmbH på den ene side anonymt indsamlede data og oplysninger og på den anden side med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, så vi i sidste ende kan sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra de personlige data, som den registrerede person har givet os.

5. Registrering på vores websted

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges websted ved at give personlige oplysninger. De personoplysninger, der overføres til den registeransvarlige i denne forbindelse, stammer fra den respektive indtastningsmaske, der anvendes ved registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug for den dataansvarlige og til dennes egne formål. Den dataansvarlige kan sørge for, at oplysningerne overføres til en eller flere databehandlere, f.eks. en pakkeleverandør, som også vil anvende personoplysningerne udelukkende til intern brug, der kan tilskrives den dataansvarlige.

Ved registrering på den dataansvarliges websted gemmes også den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt datoen og tidspunktet for registreringen. Opbevaringen af disse data sker på baggrund af, at det kun på denne måde er muligt at forhindre misbrug af vores tjenester, og at disse data om nødvendigt gør det muligt at opklare strafbare handlinger, der er begået. I denne henseende er opbevaring af disse oplysninger nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse oplysninger videregives principielt ikke til tredjemand, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen tjener til strafferetlig forfølgelse.

Registreringen af den registrerede ved frivilligt at afgive personoplysninger tjener den registeransvarliges formål til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens art kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personlige oplysninger, der er afgivet under registreringen, eller få dem slettet helt fra den dataansvarliges data.

Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give enhver registreret oplysning om, hvilke personoplysninger der er lagret om den registrerede. Endvidere skal den registeransvarlige rette eller slette personoplysninger efter anmodning eller på anmodning fra den registrerede, forudsat at dette ikke er i strid med eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. En databeskyttelsesansvarlig, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, og den dataansvarliges samlede personale står til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne forbindelse.

6. Mailchimp

Dette websted bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Leverandøren er denRocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, som bl.a. gør det muligt at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster data med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse data på MailChimp’s servere i USA.

MailChimp er certificeret i henhold til “EU-US Privacy Shield”. “Privacy Shield” er en aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og USA, som har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA.

Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevskampagner. Når du åbner en e-mail sendt med MailChimp, opretter en fil i e-mailen (kendt som en web beacon) forbindelse til MailChimp’s servere i USA. Dette gør det muligt at fastslå, om en nyhedsbrevbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke tildeles den pågældende modtager af nyhedsbrevet. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker analyser fra MailChimp, skal du afmelde dig fra nyhedsbrevet. Til dette formål har vi et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Du kan også afmelde dig direkte på webstedet.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes fra vores servere samt fra MailChimp-serverne, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), er ikke berørt af dette.

Du kan finde flere oplysninger i MailChimp’s fortrolighedspolitik på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Konklusion af enData-Processing-Agreements

Vi har indgået en såkaldt “databehandleraftale” med MailChimp, hvori vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders data og til ikke at videregive dem til tredjeparter. Denne kontrakt kan ses på følgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Newsletter-Tracking

Nyhedsbrevene fra B-COMMAND GmbH indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format, for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse. Dette giver mulighed for en statistisk evaluering af online markedsføringskampagners succes eller fiasko. B-COMMAND GmbH kan på grundlag af den indlejrede sporingspixel se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret person, og hvilke links i e-mailen den registrerede person har anvendt.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via de sporingspixels, der er indeholdt i nyhedsbrevene, lagres og analyseres af den dataansvarlige med henblik på at optimere udsendelsen af nyhedsbrevet og bedre tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den registreredes interesser. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter. De registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den særskilte samtykkeerklæring, der er givet i denne henseende, via den dobbelte opt-in-procedure. Efter en tilbagekaldelse slettes disse personoplysninger af den dataansvarlige. B-COMMAND GmbH betragter automatisk en tilbagekaldelse af modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmulighed via webstedet

B-COMMAND GmbH’s hjemmeside indeholder juridiske krav, som muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller ved hjælp af en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede person har sendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, som den registrerede frivilligt fremsender til den registeransvarlige, vil blive opbevaret med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare personoplysninger om den registrerede i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen, eller når det er fastsat i EU-direktivet og -forordningen eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen ikke længere er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i det europæiske direktiv og den europæiske forordning eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

10. Den registreredes rettigheder

 a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at få en bekræftelse fra den registeransvarlige om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende bliver behandlet. Hvis den registrerede ønsker at udøve denne ret, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

 b) Ret til information

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordning ret til når som helst og gratis at få oplysninger om de personoplysninger, der er lagret om ham eller hende, og en kopi af disse oplysninger fra den registeransvarlige. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålene med behandlingen
  • de kategorier af personoplysninger, der behandles
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig når der er tale om modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed
  • eksistensen af en ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger om dem eller til at få den dataansvarliges begrænsning af behandlingen af dem eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
   Forekomsten af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i databeskyttelsesforordningen og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Desuden har den registrerede ret til at få oplyst, om personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

 c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, der er fastsat i EU-direktivet og forordningen, til at få berigtiget urigtige personoplysninger om ham eller hende uden forsinkelse. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til fra den registeransvarlige at få personoplysninger om ham eller hende slettet omgående, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, og i det omfang behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede tilbagekalder det samtykke, som behandlingen var baseret på, i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Sletning af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DS-GVO.

Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en registreret person ønsker at få slettet personoplysninger, der er gemt af B-COMMAND GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige. Databeskyttelsesrådgiveren hos B-COMMAND GmbH eller en anden medarbejder sørger for, at anmodningen om sletning straks bliver efterkommet.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af B-COMMAND GmbH, og vores virksomhed som ansvarlig part er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til art. 17, stk. 1 DS-GVO skal B-COMMAND GmbH gennemføre rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at kompensere andre dataansvarlige for behandling af de offentliggjorte personoplysninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere den registrerede om, at han eller hun har anmodet disse andre dataansvarlige om at slette alle links til personoplysningerne eller kopier eller kopier af personoplysningerne, medmindre behandlingen er nødvendig. Databeskyttelsesrådgiveren hos B-COMMAND GmbH eller en anden medarbejder vil sørge for det nødvendige i de enkelte tilfælde.

 e) Ret til at begrænse behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og forordningen ret til at få den registeransvarlige til at begrænse behandlingen af personoplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang frem for den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret person ønsker at anmode om begrænsning af personlige data, der er gemt af B-COMMAND GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige. Databeskyttelsesrådgiveren hos B-COMMAND GmbH eller en anden medarbejder sørger for, at behandlingen begrænses.

 f) Ret til dataportabilitet

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som den registrerede har leveret til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har også ret til at videregive sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og at behandlingen udføres med automatiserede midler, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige.

Endvidere har den registrerede, når han eller hun udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, ret til at opnå, at personoplysningerne overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang dette er teknisk muligt, og forudsat at dette ikke påvirker andre personers rettigheder og frihedsrettigheder i negativ retning.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af B-COMMAND GmbH, eller en anden medarbejder.

 g) Ret til at gøre indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, der er fastsat i det europæiske direktiv og den europæiske forordning, til til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører vedkommendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger om vedkommende, der foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser.

B-COMMAND GmbH skal ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.

Hvis B-COMMAND GmbH behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der behandles med henblik på en sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for B-COMMAND GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil B-COMMAND GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Desuden har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som udføres af B-COMMAND GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen (DS-GVO), medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede direkte kontakte databeskyttelsesrådgiveren hos B-COMMAND GmbH eller en anden medarbejder for at gøre indsigelse. Den registrerede kan også frit udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF.

 h) Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for den pågældende eller på tilsvarende måde påvirker den pågældende væsentligt, forudsat at beslutningen 1) ikke er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller 2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller 3) er truffet med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke, skal B-COMMAND GmbH gennemføre passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, hvilket som minimum omfatter retten til at få den registreredes inddragelse af den dataansvarlige, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiserede afgørelser, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

 i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til til enhver tid at trække sit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

11. Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocessen

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på at administrere ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er især tilfældet, når en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til den registeransvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular på webstedet. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte oplysninger blive gemt med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afgørelsen om afslag, forudsat at ingen andre af den dataansvarliges legitime interesser er i strid med en sådan sletning. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en pligt til at fremlægge bevismateriale i sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

12. Retsgrundlag for behandlingen

Artikel 6 I lit. a DS-GVO tjener som retsgrundlag for vores virksomhed for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, hvilket f.eks. er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre ydelser eller vederlag, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. b DS-GVO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i forbindelse med forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, som gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende skulle komme til skade i vores lokaler, og hans eller hendes navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger som følge heraf skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I så fald vil behandlingen være baseret på artikel 6, stk. 1, litra d, i DS-GVO. Endelig kan behandlinger være baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DS-GVO. Behandlinger, der ikke er omfattet af et af de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke tilsidesættes. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de specifikt er nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse var den af den opfattelse, at der kunne antages at være en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, sætning 2, i den generelle forordning om databeskyttelse).

13. Legitime interesser i den behandling, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f DS-GVO, er vores legitime interesse at udføre vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velfærd.

14. Varighed, for hvilken personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende oplysninger rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakten.

15. Juridiske eller kontraktmæssige krav om at levere personoplysningerne; nødvendighed for indgåelsen af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af personoplysningerne

Vi vil gerne informere dig om, at det i nogle tilfælde er påkrævet at levere personoplysninger i henhold til loven (f.eks. skattebestemmelser) eller kan også være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger om en kontraktpartner). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at en registreret person skal give os personoplysninger, som vi efterfølgende skal behandle. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende. Hvis personoplysningerne ikke leveres, vil det betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Inden den registrerede giver personoplysninger, skal den registrerede kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Vores databeskyttelsesansvarlige vil i hvert enkelt tilfælde informere den registrerede om, hvorvidt det er påkrævet i henhold til loven eller kontrakten at levere personoplysningerne eller om det er nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, hvorvidt der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis personoplysningerne ikke leveres.

16. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

17. Fortrolighedspolitik om brug og anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om de besøgendes adfærd på websteder. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om det websted, hvorfra en registreret person har besøgt et websted (såkaldte henvisere), hvilke undersider på webstedet der er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet besøgt. En webanalyse bruges primært til at optimere et websted og til at analysere omkostningerne og fordelene ved internetreklamer.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen for den registreredes internetforbindelse af Google, hvis adgangen til vores internetsider sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af vores websted, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores websted, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores websted.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien får Google mulighed for at analysere brugen af vores websted. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, kaldes op, og der er integreret en Google Analytics-komponent på denne side, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk blive foranlediget af den pågældende Google Analytics-komponent til at overføre data til Google med henblik på online-analyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, f.eks. den registreredes IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at beregne provisioner.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger som f.eks. tidspunktet for adgangen, hvorfra adgangen stammer og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Hver gang den registrerede besøger vores websted, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personlige oplysninger opbevares af Google i USA. Google kan dele disse personlige data, der indsamles via den tekniske proces, med tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser, som allerede beskrevet ovenfor, og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling af data genereret af Google Analytics og relateret til brugen af dette websted samt mod Googles behandling af sådanne data og for at forhindre en sådan behandling. Til dette formål skal den registrerede downloade og installere en browser add-on på linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browsertilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data og oplysninger om besøg på internetsider til Google Analytics. Google betragter installationen af browsertilføjelsen som en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsesprogrammet for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der er under dennes kontrol, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsesprogrammet.

Yderligere oplysninger og den gældende Google-politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Vi bruger “Google Tag Manager” på vores websted, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt “Google”). Google Tag Manager gør det muligt for os marketingfolk at administrere website-tags via en grænseflade. Google Tag Manager-værktøjet, der implementerer tagsene, er et cookie-løst domæne og indsamler ikke selv nogen personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, som på deres side kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver den på plads for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager.

Oplysninger fra den tredjepartsleverandør: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse på følgende Google-websidern:

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Betingelser for brug Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

18. Chat medTawk.to

Vi bruger live chat-systemet fra tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, “tawk.to”) på vores websted. Databehandlingen tjener formålet med kommunikationen mellem dig og os som udbyder. I denne proces behandles anonymiserede data til brug for systemets drift og til webanalyseformål. Ud fra disse data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym, hvorved der kan anvendes cookies. Cookies gør det muligt at genkende internetbrowseren. De indsamlede data vil ikke blive brugt til at identificere den besøgende på dette websted personligt uden den pågældende persons særskilt samtykke. Dine data kan blive overført til USA. Der findes ingen afgørelse om tilstrækkelighed for USA fra EU-Kommissionen. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på vores overordnede legitime interesse i direkte kundekommunikation. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger af grunde, der skyldes din særlige situation. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted.
være i stand til at bruge alle funktioner på dette websted.

19. Google Adwords Conversion Tracking

Dette websted bruger også Google Conversion Tracking. Google Adwords sætter en cookie på din computer, hvis du har besøgt vores websted via en Google-annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på Adwords-kundens websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Adwords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores på tværs af Adwords-kunders websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik for Adwords-kunder, der har valgt konverteringssporing.

Adwords-kunderne får kendskab til det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsproceduren, kan du også nægte at indstille en cookie, der er nødvendig for dette – f.eks. via en browserindstilling, der generelt deaktiverer den automatiske indstilling af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser til at deaktivere cookies fra domænet„www.googleadservices.com“ blokerer blive. Du kan finde Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger om konverteringssporing på http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

20. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Google Maps

Dette websted bruger Google Maps fra Google Inc. Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til, at Google Inc, dets repræsentanter og tredjeparter indsamler, behandler og bruger automatisk indsamlede data.
Vilkårene for brug af Google Maps findes pår “Vilkår for brug af Google Maps”.

21. Fortrolighedspolitik for brug af Facebook-plugins (Like-knappen)

Plugins fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller “Synes godt om”-knappen på vores websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Når du besøger vores sider, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin’et. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i Facebooks databeskyttelseserklæring på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

23. Privatlivspolitik for brug af Twitter

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruger Twitter og funktionen “Re-Tweet”, bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt af andre brugere. I processen overføres data også til Twitter.

Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitter’s brug af dem. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i Twitters politik om beskyttelse af personlige oplysninger på http://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på Twitter i kontoindstillingerne under http://twitter.com/account/settings ændre.

24. Fortrolighedspolitik for brug af Pinterest

Vi bruger tjenesten pinterest.com på vores websted. Pinterest.com er en tjeneste fra Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Gennem den integrerede “Pin it”-knap på vores websted modtager Pinterest oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende side på vores websted. Hvis du er logget ind på Pinterest, kan Pinterest tilknytte dette besøg på vores websted til din Pinterest-konto og dermed sammenkæde dataene. De data, der overføres ved at klikke på knappen “Pin it”, gemmes af Pinterest. Du kan få flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling, behandling og brug af data samt om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv i Pinterest-politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan få adgang til via http://pinterest.com/about/privacy/.

For at forhindre Pinterest i at knytte dit besøg på vores websted til din Pinterest-konto skal du logge ud af din Pinterest-konto, før du besøger vores websted.

25. Fortrolighedspolitik for analysis by wiredminds

Vores websted bruger wiredminds GmbH’s pixeltællingsteknologi (www.wiredminds.de) til at analysere de besøgendes adfærd..

I denne proces kan der indsamles, behandles og lagres data, ud fra hvilke der oprettes brugsprofiler under et pseudonym. Hvor det er muligt og rimeligt, er disse brugsprofiler fuldstændig anonymiserede. Der kan anvendes cookies til dette formål. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i den besøgendes internetbrowser og bruges til at genkende internetbrowseren. De indsamlede data, som også kan omfatte personlige data, overføres til wiredminds eller indsamles direkte af wiredminds. wiredminds kan bruge oplysninger, der efterlades ved besøg på webstederne, til at oprette anonymiserede brugsprofiler. De oplysninger, der indhentes på denne måde, vil ikke blive brugt til at identificere den besøgende på dette websted personligt uden den pågældende persons særskilt samtykke, og de vil ikke blive slået sammen med personoplysninger om indehaveren af pseudonymet. I det omfang IP-adresser indsamles, anonymiseres de straks ved at slette den sidste nummerblok.