Integritetspolicy

Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskyddet har särskilt hög prioritet för ledningen för B-COMMAND GmbH. Användningen av B-COMMAND GmbH:s webbsidor är möjlig utan att några personuppgifter behöver anges. Om en registrerad person vill använda särskilda tjänster från vårt företag via vår webbplats kan det dock bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om det är nödvändigt att behandla personuppgifter och om det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, kommer vi i allmänhet att inhämta den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, ska alltid ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för B-COMMAND GmbH. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsförklaring.

B-COMMAND GmbH har i egenskap av registeransvarig genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock alltid vara utsatta för säkerhetsbrister, vilket innebär att absolut skydd inte kan garanteras. Därför kan varje registrerad person fritt överföra personuppgifter till oss på andra sätt, till exempel per telefon.

Cookie Einstellungen

1. Definitioner

B-COMMAND GmbH:s dataskyddsdeklaration bygger på de villkor som används i EU:s direktiv och förordning vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (DS-GVO). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten samt för våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder bland annat följande termer i denna dataskyddsförklaring:

a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 b) berörd person

Registrerad person: varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

 c) Bearbetning

Behandling är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som vidtas med avseende på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanslagning, begränsning, utplåning eller förstöring.

 d) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa den framtida behandlingen av dem.

e) Profilering

Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, under förutsättning att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige eller den person som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för en sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse denne fastställas i unionsrätten eller i medlemsstaternas lagstiftning.

h) Processor

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i) Mottagare

En mottagare är en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, ett organ eller ett annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

j) Tredje

Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som har befogenhet att behandla personuppgifterna under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar.

k) Samtycke

Med samtycke avses varje fritt given specifik och informerad uppgift om den registrerades önskemål i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling genom vilken den registrerade ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Den ansvariga parten i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

B-COMMAND GmbH

Grützmühlenweg 46

22339 Hamburg

Germany

Tel.: +49-(0)40-538092-50

E-Mail: info@b-command.de

Website: www.b-command.com

3. Cookies

På B-COMMAND GmbH:s webbsidor används cookies. Cookies är textfiler som registreras och lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbsidor och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng som gör att webbsidor och servrar kan kopplas till den webbläsare i vilken cookien har lagrats. Detta gör det möjligt för de besökta webbsidorna och servrarna att skilja den registrerades webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID:t.

Med hjälp av cookies kan B-COMMAND GmbH erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookieinställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina åtkomstuppgifter varje gång han eller hon besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en varukorg i en nätbutik. Nätbutiken kommer ihåg de varor som kunden har lagt i den virtuella varukorgen med hjälp av en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts på vår webbplats genom en lämplig inställning i den webbläsare som används och på så sätt permanent motsätta sig att cookies sätts. Dessutom kan cookies som redan har satts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

B-COMMAND GmbH:s webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter och information varje gång en registrerad person eller ett automatiserat system använder webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverns loggfiler. Följande uppgifter kan samlas in: (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av det åtkomliga systemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomligt system når vår webbplats (så kallad referrer), (4) de underwebbplatser som nås via ett åtkomligt system på vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantör för det system som ger åtkomst och (8) andra liknande uppgifter och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker mot våra informationstekniska system.

När B-COMMAND GmbH använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar B-COMMAND GmbH inga slutsatser om den registrerade. Denna information behövs snarare (1) för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) för att optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för dessa, (3) för att säkerställa att våra informationstekniska system och tekniken på vår webbplats fungerar på lång sikt, och (4) för att ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar B-COMMAND GmbH å ena sidan anonymt insamlad data och information och å andra sidan i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag så att vi i slutändan kan garantera en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från de personuppgifter som lämnas av den registrerade. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

5. Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den registeransvariges webbplats genom att lämna personuppgifter. De personuppgifter som överförs till den registeransvarige i detta sammanhang är resultatet av den inmatningsmask som används för registreringen. De personuppgifter som lämnas in av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för den personuppgiftsansvariges interna användning och för dess egna ändamål. Den personuppgiftsansvarige kan låta uppgifterna överföras till en eller flera registerförare, t.ex. en paketleverantör, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för en intern användning som kan tillskrivas den personuppgiftsansvarige.

När du registrerar dig på den registeransvariges webbplats lagras också den IP-adress som tilldelats av den registrerades internetleverantör (ISP), datumet och tiden för registreringen. Lagringen av dessa uppgifter sker mot bakgrund av att missbruk av våra tjänster endast på detta sätt kan förhindras och att uppgifterna vid behov gör det möjligt att utreda brott som begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda den registeransvarige. Dessa uppgifter lämnas i princip inte vidare till tredje part om det inte finns en rättslig skyldighet att lämna dem vidare eller om det är nödvändigt för att väcka åtal.

Registreringen av den registrerade genom att frivilligt lämna personuppgifter tjänar den registeransvariges syfte att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer har rätt att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att få dem helt raderade från den registeransvariges databas.

Den personuppgiftsansvarige ska när som helst, på begäran, förse varje registrerad person med information om vilka personuppgifter som finns lagrade om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller på indikation av den registrerade, i den mån detta inte strider mot eventuella lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter. Ett dataskyddsombud som nämns i denna dataskyddsförklaring och den personuppgiftsansvariges hela personal står till den registrerades förfogande som kontaktpersoner i detta sammanhang.

6. Mailchimp

Den här webbplatsen använder MailChimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst som bland annat gör det möjligt att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. När du anger uppgifter för att få nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras dessa uppgifter på MailChimp-servrar i USA.

MailChimp har en certifiering enligt “EU-US Privacy Shield”. Privacy Shield är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA som syftar till att säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder följs i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som skickats med MailChimp ansluts en fil i e-postmeddelandet (en så kallad web-beacon) till MailChimp-servrar i USA. Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas mottagaren av nyhetsbrevet. Den används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du inte vill ha någon analys av MailChimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan också avsluta din prenumeration direkt på webbplatsen.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar för att få nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från våra servrar och från MailChimp-servrarna efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta.

Mer information finns i MailChimp:s bestämmelser om dataskydd på följande adress: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Slutande av ett avtal om databehandling

Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med MailChimp, där vi ålägger MailChimp att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part. Avtalet kan läsas på följande länk:

https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Spårning av nyhetsbrev

B-COMMAND GmbH:s nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys. Detta gör det möjligt att statistiskt utvärdera hur framgångsrika eller misslyckade marknadsföringskampanjer på nätet är. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan B-COMMAND GmbH se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av en registrerad person och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade personen har använt.

Sådana personuppgifter som samlas in via den spårningspixel som finns i nyhetsbreven lagras och analyseras av den registeransvarige för att optimera utskick av nyhetsbrev och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. De registrerade har rätt att när som helst återkalla den separata samtyckesförklaring som de har gett i detta avseende genom förfarandet för dubbel opt-in. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den registeransvarige. B-COMMAND GmbH betraktar automatiskt ett återkallande av mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

8. Kontaktmöjligheter via webbplatsen

Webbplatsen för B-COMMAND GmbH innehåller rättsliga krav som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, liksom direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad person kontaktar den registeransvarige via e-post eller ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som den registrerade överfört automatiskt. Sådana personuppgifter som en registrerad person frivilligt överför till den registeransvarige kommer att lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

9. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller när så föreskrivs i EU:s direktiv och förordning eller annan lagstiftare i de lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Om lagringsändamålet upphör att gälla eller om en lagringstid som föreskrivs i EU:s direktiv och förordning Maker eller annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

10. Den registrerades rättigheter

 a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad person har enligt EU-direktivet och förordningen rätt att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om den registrerade vill utöva denna rätt kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 b) Rätt till information

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU:s direktiv och förordning rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagrats om honom eller henne och en kopia av denna information från den registeransvarige. Dessutom har den registrerade enligt EU:s direktiv och förordning fått tillgång till följande information:

  • Ändamålen med behandlingen.
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas.
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
  • Om möjligt, den planerade varaktigheten för hur länge personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet.
  • Förekomsten av en rätt att få rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem eller att få en begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling eller en rätt att invända mot sådan behandling.
  • Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung.
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är involverad samt omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

Dessutom har den registrerade rätt att få information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om den registrerade vill utöva denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 c) Rätt till rättelse

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som ges i EU-direktivet och förordningen att utan dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Den registrerade har dessutom rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, även genom en kompletterande förklaring, med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Om den registrerade vill utöva sin rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt det europeiska direktivet och förordningen, att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter som rör honom eller henne raderade utan dröjsmål, om någon av följande grunder är tillämplig och i den mån behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna samlades in eller behandlades på annat sätt för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen baserades på enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen och det inte finns några mer vägande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i dataskyddsförordningen.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Radering av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionens eller medlemsstatens lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
  • Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i DS-GVO.

Om någon av de ovan nämnda orsakerna gäller och en registrerad person vill att personuppgifter som B-COMMAND GmbH har lagrat ska raderas, kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet på B-COMMAND GmbH eller en annan anställd ska se till att begäran om radering omedelbart uppfylls.

Om personuppgifterna har offentliggjorts av B-COMMAND GmbH och vårt företag i egenskap av ansvarig part är skyldigt att radera personuppgifterna enligt artikel 17.1.1 i den här lagen. 1 DS-GVO ska B-COMMAND GmbH vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att kompensera andra registeransvariga för behandlingen av de offentliggjorda personuppgifterna, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera den registrerade om att han eller hon har begärt att dessa andra registeransvariga ska radera alla länkar till personuppgifterna eller kopior eller repliker av personuppgifterna, såvida inte behandlingen är nödvändig. Dataskyddsombudet hos B-COMMAND GmbH eller en annan anställd kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.

 e) Rätt att begränsa behandlingen

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU-direktivet och förordningen rätt att av den personuppgiftsansvarige få en begränsning av behandlingen om något av följande villkor är uppfyllda:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen och det är ännu inte klart om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllda och en registrerad person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras av B-COMMAND GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet på B-COMMAND GmbH eller en annan anställd kommer att se till att behandlingen begränsas.

 f) Rätt till dataportabilitet

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som den registrerade har lämnat till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade ska också ha rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen och att behandlingen utförs med automatiserade medel, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillkommer den personuppgiftsansvarige.

När den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i dataskyddsförordningen ska han eller hon dessutom ha rätt att få en direkt överföring av personuppgifter från en registeransvarig till en annan registeransvarig om det är tekniskt möjligt och förutsatt att detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter negativt.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta det dataskyddsombud som utsetts av B-COMMAND GmbH eller en annan anställd.

 g) Rätt till invändningar

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som ges i EU:s direktiv och förordning att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter om honom eller henne som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

B-COMMAND GmbH ska inte längre behandla personuppgifterna vid en invändning, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om B-COMMAND GmbH behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring har den registrerade rätt att när som helst motsätta sig behandling av personuppgifter som behandlas för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade motsätter sig att B-COMMAND GmbH behandlar uppgifterna för direktmarknadsföring, kommer B-COMMAND GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne som utförs av B-COMMAND GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen (DS-GVO), såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade direkt kontakta dataskyddsombudet på B-COMMAND GmbH eller en annan anställd. Den registrerade har också rätt att utöva sin rätt att göra invändningar med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG.

h) Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt EU-direktivet och förordningen, att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne på ett betydande sätt, under förutsättning att beslutet 1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller 2) är godkänt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige omfattas av och att sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller 3) fattas med den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, ska B-COMMAND GmbH vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, vilket åtminstone inbegriper rätten att få den registrerades medverkan från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter i fråga om automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller en annan anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

11. Dataskydd i ansökningar och i ansökningsprocessen

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar de sökandes personuppgifter för att hantera ansökningsförfarandet. Behandlingen kan också ske på elektronisk väg. Detta gäller särskilt när en sökande skickar in relevanta ansökningshandlingar till den registeransvarige på elektronisk väg, t.ex. via e-post eller via ett webbformulär som finns på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om den personuppgiftsansvarige inte ingår något anställningsavtal med den sökande raderas ansökningshandlingarna automatiskt två månader efter meddelandet om avslagsbeslutet, förutsatt att inga andra legitima intressen hos den personuppgiftsansvarige står i strid med denna radering. Ett annat legitimt intresse i denna mening är till exempel en skyldighet att tillhandahålla bevis i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).

12. Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6 I lit. a DS-GVO är den rättsliga grunden för vårt företag för behandlingar där vi inhämtar samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket till exempel är fallet med behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, grundar sig behandlingen på artikel 6 I lit b DS-GVO. Detsamma gäller för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse som gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, grundar sig behandlingen på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information därför måste lämnas vidare till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Behandlingen skulle då grundas på artikel 6 I d i DS-GVO. Slutligen kan behandlingen baseras på artikel 6 I f i DS-GVO. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts. Sådana behandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom de uttryckligen nämns av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg kommissionen att ett legitimt intresse kan antas föreligga om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47, andra meningen i dataskyddsförordningen).

13. Legitima intressen i behandlingen som eftersträvas av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f DS-GVO är vårt legitima intresse att utföra vår affärsverksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välbefinnande.

14. Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras.

Kriteriet för varaktigheten av lagringen av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att perioden har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt om de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet.

15. Rättsliga eller avtalsmässiga krav på att tillhandahålla personuppgifterna; nödvändighet för att ingå avtalet; den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla uppgifterna.

Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter ibland krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt för att ingå ett avtal att en registrerad person lämnar personuppgifter till oss som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att lämna personuppgifter till oss om vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte lämnas ut innebär det att avtalet med den registrerade inte kan ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta vårt dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud kommer att informera den registrerade från fall till fall om huruvida tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenserna blir om personuppgifterna inte tillhandahålls.

16. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi oss inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering..

17. Integritetspolicy för användning och tillämpning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den registeransvarige har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och utvärdering av uppgifter om besökarnas beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om den webbplats från vilken en registrerad person har besökt en webbplats (s.k. hänvisare), vilka undersidor på webbplatsen som har besökts eller hur ofta och hur länge en undersida har besökts. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för att analysera kostnaderna och fördelarna med internetreklam.

Driftsbolaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den personuppgiftsansvarige använder tillägget “_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Genom detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google om åtkomsten till våra webbsidor sker från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder de uppgifter och den information som erhålls bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa online-rapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av vår webbplats.

Google Analytics sätter en cookie på den registrerades informationstekniska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in kakan kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den personuppgiftsansvarige anropas och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, kommer webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt att av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google i syfte att göra en online-analys. Som en del av denna tekniska process får Google kännedom om personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas ursprung och klick och därefter för att möjliggöra avräkning av provisioner.

Med hjälp av kakan lagras personlig information, till exempel åtkomsttid, varifrån åtkomsten kommer och hur ofta den registrerade besöker vår webbplats. Varje gång den registrerade besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som den registrerade använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela dessa personuppgifter som samlas in via den tekniska processen med tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts på vår webbplats genom en lämplig inställning av den webbläsare som används, som redan beskrivits ovan, och på så sätt permanent motsätta sig att cookies sätts. En sådan inställning av webbläsaren förhindrar också att Google sätter en cookie i den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som Google Analytics redan har satt upp när som helst raderas via webbläsaren eller andra programvaror.

Den registrerade har dessutom möjlighet att invända mot insamlingen av uppgifter som genereras av Google Analytics och som är relaterade till användningen av denna webbplats samt mot Googles behandling av sådana uppgifter och att förhindra sådan behandling. För detta ändamål måste den registrerade hämta och installera ett tillägg för webbläsaren på länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data och ingen information om besök på webbsidor får överföras till Google Analytics. Google betraktar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den registrerades informationstekniska system raderas, formateras eller installeras på nytt vid ett senare tillfälle måste den registrerade installera webbläsartillägget på nytt för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller en annan person som han eller hon har kontroll över, är det möjligt att installera eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på följande adress https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/de.html kan hämtas. Google Analytics förklaras mer ingående under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Vi använder “Google Tag Manager” på vår webbplats, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nedan kallad “Google”). Google Tag Manager gör det möjligt för oss marknadsförare att hantera webbplatsmarkeringar via ett gränssnitt. Google Tag Manager-verktyget som implementerar taggarna är en cookielös domän och samlar inte in några personuppgifter. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookie-nivå förblir den kvar för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Information från tredjepartsleverantören: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland.

Mer information om dataskydd finns på följande sidor på Google:

Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Vanliga frågor om Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Användarvillkor för Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

18. Chatta med Tawk.to

Vi använder oss av tawk.to inc:s livechatt-system (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, “tawk.to”) på vår webbplats. Databehandlingen tjänar syftet att kommunicera mellan dig och oss som leverantör. I processen behandlas anonymiserade uppgifter för systemets drift och för webbanalys. Utifrån dessa uppgifter kan användarprofiler skapas under en pseudonym, varvid cookies kan användas. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren. De insamlade uppgifterna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan ett separat samtycke från den berörda personen. Dina uppgifter kan överföras till USA. Det finns inget beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO på grund av vårt övervägande legitima intresse av direkt kundkommunikation. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. kunna använda alla funktioner på denna webbplats.

19. Spårning av konvertering i Google Adwords

Den här webbplatsen använder också Google Conversion Tracking. Google Adwords sätter en cookie på din dator om du har besökt vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på Adwords-kundens webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Adwords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras på Adwords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Adwords-kunder som har valt konverteringsspårning.

Adwords-kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningsförfarandet kan du också vägra att ställa in en cookie som krävs för detta – till exempel genom en webbläsarinställning som generellt inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen

www.googleadservices.com“ blockeras. Du hittar Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning på följande adress http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

20. Integritetspolicy Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps från Google Inc. Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google Inc, dess representanter och tredje part samlar in, behandlar och använder automatiskt insamlade uppgifter.
Användningsvillkoren för Google Maps finns på följande adress “Användarvillkor för Google Maps”.

21. Integritetspolicy för användning av Facebook-plugins (gilla-knappen)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller “Gilla”-knappen på vår webbplats. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Facebook får därmed information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook-knappen “Gilla” när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller om Facebooks användning av dem. Du hittar mer information om detta i Facebooks sekretesspolicy på följande adress https://de-de.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto kan du logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

23. Integritetspolicy för användning av Twitter

Funktioner från Twitter-tjänsten är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen “Re-Tweet” kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs också uppgifter till Twitter.

Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Twitter använder dem. Du hittar mer information om detta i Twitters sekretesspolicy på följande adress http://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna under http://twitter.com/account/settings ändra.

24. Integritetspolicy för användning av Pinterest

Vi använder tjänsten pinterest.com på vår webbplats. Pinterest.com är en tjänst av Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Genom den integrerade “Pin it”-knappen på vår webbplats får Pinterest information om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Pinterest kan Pinterest tilldela besöket på vår webbplats till ditt Pinterest-konto och på så sätt koppla samman uppgifterna. De uppgifter som överförs när du klickar på knappen “Pin it” lagras av Pinterest. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen, behandlingen och användningen av data, samt om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, se Pinterests integritetspolicy, som du kan komma åt via Pinterests webbplats. http://pinterest.com/about/privacy/ kan hämta.

För att förhindra att Pinterest associerar ditt besök på vår webbplats med ditt Pinterest-konto måste du logga ut från ditt Pinterest-konto innan du besöker vår webbplats.

25. Integritetspolicy för analysis by wiredminds

Vår webbplats använder wiredminds GmbH:s pixelräkningsteknik. (www.wiredminds.de) för att analysera besökarnas beteende.

Under processen kan uppgifter samlas in, behandlas och lagras, och utifrån dessa uppgifter skapas användningsprofiler under pseudonym. När det är möjligt och rimligt är dessa användningsprofiler helt anonymiserade. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för att känna igen webbläsaren. De insamlade uppgifterna, som även kan innehålla personuppgifter, överförs till wiredminds eller samlas in direkt av wiredminds. wiredminds kan använda information som lämnas efter besök på webbplatserna för att skapa anonymiserade användningsprofiler. De uppgifter som erhålls på detta sätt kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan den berörda personens separat beviljade samtycke, och de kommer inte att sammanföras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. Om IP-adresser samlas in anonymiseras de omedelbart genom att det sista nummerblocket raderas.