Polityka prywatności

Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszą firmą. Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna dla kierownictwa B-COMMAND GmbH. Zasadniczo można korzystać ze stron internetowych B-COMMAND GmbH bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak zainteresowany chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetworzenie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu danej osoby, odbywa się zawsze w zgodzie z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, które dotyczą firmy B-COMMAND GmbH. Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności nasza firma pragnie informować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto, osoby, których dane dotyczą, będą miały przysługujące im prawa, które zostały wyjaśnione w niniejszej Polityce Prywatności.

Firma B-COMMAND GmbH, jako administrator danych, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych za pośrednictwem Internetu może na ogół mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu osoby, których dane dotyczą, mogą przekazywać nam dane osobowe także alternatywnymi drogami, na przykład telefonicznie.

Cookie Preferences

 

1. Definicje terminów

Polityka prywatności B-COMMAND GmbH odnosi się do terminów, które były stosowane przez ustawodawców europejskich przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (PKBR). Nasza polityka prywatności musi być czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić niektóre z użytych terminów.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “podmiotem danych”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez nadanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednej szczególnej cechy, która jest wyrazem jej fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, finansowej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

b) Podmiot danych

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, której dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię procesów realizowanych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania zautomatyzowanych procedur w odniesieniu do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, poprawianie lub modyfikowanie, odczytywanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczenie przechowywanych danych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Tworzenie profili to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu tych danych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników w zakresie zatrudnienia, sytuacji finansowej, zdrowia, preferencji osobistych, interesów, wiarygodności, zachowania, miejsca zamieszkania lub zmiany lokalizacji.

f) Pseudonizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być przypisane do konkretnej osoby fizycznej bez uzyskania dodatkowych informacji, jeżeli te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Kontroler danych lub kontroler

Administrator danych lub administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny ośrodek, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, kryteria takiego wyznaczenia mogą zostać przedstawione administratorowi zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Procesor zamówień

Przetwarzającym zlecenia jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny ośrodek przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, instytucją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy są one stronami trzecimi, czy też nie. Jednakże organy publiczne, które w ramach danego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub ustawodawstwa państw członkowskich, które mogą otrzymywać dane osobowe, nie są uważane za odbiorców.

j) Osoby trzecie

Osoba trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, instytucją lub innym ośrodkiem oprócz podmiotu danych, administratora, podmiotu przetwarzającego i osób upoważnionych, na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego, do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda oznacza każde oświadczenie woli złożone dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, świadomie, w konkretnym przypadku, w formie jasno sformułowanego oświadczenia lub innego działania, w którym osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których to dotyczy.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administrator danych jest administratorem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, innymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innymi przepisami o ochronie danych:

B-COMMAND GmbH

Grützmühlenweg 46

22339 Hamburg

Niemcy

Tel.: +49-(0)40-538092-50

Email: info(at)b-command.com

Strona internetowa: www.b-command.com

3. Cookies

Strony internetowe B-COMMAND GmbH korzystają z plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi zapisywanymi i przechowywanymi w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Identyfikator pliku cookie jest wyraźnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z łańcucha, przez który strony internetowe i serwer mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony i serwery mogą odróżnić daną osobę od innych przeglądarek internetowych, które zawierają pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą wyraźnego identyfikatora cookie.

Za pomocą plików cookie B-COMMAND GmbH może udostępnić użytkownikom niniejszej strony internetowej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkowników. Cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i plików cookie wprowadzonych do systemu komputerowego użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie z koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zauważa przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienie cookies poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienie cookies. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli wyłączysz ustawienia cookies w swojej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

4. Zapisywanie danych i informacji ogólnych

Na stronie internetowej B-COMMAND GmbH zapisywany jest szereg danych i ogólnych informacji o każdym wycofaniu strony internetowej przez zainteresowaną stronę lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logów serwera. Można zapisywać następujące dane (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu dotarł do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są kierowane do naszej strony internetowej przez system dostępu, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy komputerowe.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma B-COMMAND GmbH nie będzie wyciągać żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są natomiast niezbędne w celu (1) prawidłowego udostępnienia treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów komputerowych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do dochodzenia przestępstw w przypadku cyberataku.

Ponadto, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej administratora danych, zostanie zapisany adres IP wydany osobie, której dane dotyczą przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane z uwzględnieniem faktu, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom w korzystaniu z naszych usług i że dane te pozwalają na rozwiązanie wszelkich popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony administratora danych. Dane te zasadniczo nie będą przekazywane osobom trzecim, jeżeli nie ma prawnego obowiązku ich przekazywania lub jeżeli przekazanie ich nie służy celowi dochodzenia karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym ujawnieniem danych osobowych służy administratorowi danych do zaoferowania jej treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili dowolnie modyfikować podane podczas rejestracji dane osobowe lub zlecić ich całkowite usunięcie z bazy danych administratora danych.

Administrator danych udostępnia każdej zainteresowanej stronie, na jej żądanie, informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane. Ponadto administrator danych będzie korygował lub usuwał dane osobowe na żądanie lub informował osobę, której dane dotyczą, o ile żaden prawny obowiązek przechowywania danych nie jest z tym sprzeczny. Inspektor ochrony danych określony w niniejszej polityce prywatności oraz wszyscy pracownicy administratora danych są w tym zakresie dostępni dla osoby, której dane dotyczą.

6. Mailchimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp jest usługą służącą do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z “EU-US-Privacy-Shield”. Privacy-Shield” to umowa między Unią Europejską (UE) a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi normami ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newslettera. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą programu MailChimp, plik zawarty w tej wiadomości (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i na które linki zostały kliknięte. Ponadto zbierane są informacje techniczne (np. czas pobierania danych, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Jest on wykorzystywany wyłącznie do analizy statystycznej kampanii informacyjnych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do interesów odbiorców.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych analiz od MailChimp, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podajemy odpowiedni link w każdej wiadomości biuletynu. Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, wypisując się z subskrypcji newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podasz nam w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z niego i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów MailChimp po anulowaniu newslettera. Dane, które były przechowywane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają nienaruszone.

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Mamy z MailChimpem tzw. “Umowę o przetwarzaniu danych”, w której zobowiązujemy się do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Niniejszą umowę można obejrzeć pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Śledzenie biuletynu informacyjnego

Newsletter B-COMMAND GmbH zawiera tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, która jest wysyłana w formacie HTML w celu umożliwienia zapisu i analizy plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Na podstawie zintegrowanych pikseli śledzących B-COMMAND GmbH jest w stanie rozpoznać, czy i kiedy dana osoba otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w tej wiadomości zostały przez nią pobrane.

Te dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w Newsletterze będą przechowywane i oceniane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłania Newslettera i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych Newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili odwołać wydane w tym zakresie oświadczenie o wyrażeniu zgody w ramach procedury “double opt-in”. Po odwołaniu, administrator danych usunie te dane osobowe. Rezygnacja po otrzymaniu biuletynu oznacza automatycznie odwołanie do B-COMMAND GmbH.

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na wymogi prawne, na stronie internetowej B-COMMAND GmbH znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, które zawierają również ogólny adres tzw. e-mail (adres e-mail). Jeżeli osoba zainteresowana skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Takie dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to przewidziane przez dyrektywę europejską i przepisy ustawodawcy lub innego ustawodawcy w aktach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel zatrzymywania danych wygasa lub jeżeli wygasa okres zatrzymywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są regularnie blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z europejskimi dyrektywami i rozporządzeniami, zwrócić się do administratora danych o potwierdzenie, czy istnieją dotyczące go dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 b) Prawo do informacji

.
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, zgodnie z europejskimi dyrektywami i rozporządzeniami, do otrzymania bezpłatnie od administratorów danych informacji o dotyczących jej danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawcy dyrektyw i rozporządzeń europejskich dają osobom, których dane dotyczą, prawo do otrzymywania następujących informacji:

 •  Cele przetwarzania  Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 •  adresaci lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane lub którym nie zostały jeszcze ujawnione, w szczególności z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 •  Jeśli to możliwe, oczekiwany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustawienia tego okresu
 •  istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub prawa do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora danych lub prawa do wycofania się z tego przetwarzania
 •  istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danyc.
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 PKBR oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat przesłanek, których to dotyczy, oraz pożądanego zakresu i skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana, jeśli dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, osoba, której dane dotyczą, ma w przeciwnym razie prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do uzyskania takich informacji, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

 c) Prawo do korekty

.
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, zgodnie z europejskimi dyrektywami i rozporządzeniami, zażądać natychmiastowego skorygowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, zebrania niekompletnych danych osobowych – w tym w drodze zgłoszenia uzupełniającego.

Jeśli chcą Państwo dochodzić tego prawa do sprostowania, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, zgodnie z europejskimi dyrektywami i rozporządzeniami, zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o natychmiastowe usunięcie danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji i w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest konieczne:

 •  Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne.
 •  Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie danych zgodnie z prawem. 6 (1) do PKBR lub art. 9 (2) do PKBR i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 •  Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR i nie ma obowiązujących podstaw prawnych przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR i nie ma obowiązujących podstaw prawnych przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 PKBR i osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 3 PKBR. 21 (2) PKBR.
 •  Dane osobowe zostały przetworzone nielegalnie.
 •  Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem Unii lub ustawodawstwem państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
 •  Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 PKBR.

Jeśli jeden z podanych powodów jest uzasadniony, a użytkownik chce usunąć zapisane w B-COMMAND GmbH dane osobowe, może w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub innego pracownika administratora danych. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w firmie B-COMMAND GmbH lub inny pracownik zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie zrealizowany.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez B-COMMAND GmbH i jeśli nasze przedsiębiorstwo jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych jako administrator danych zgodnie z artykułem. 17 (1) GDPR, B-COMMAND GmbH podejmie odpowiednie środki, biorąc pod uwagę dostępne koszty technologii i realizacji, w tym koszty techniczne, aby między innymi poinformować administratora danych przetwarzającego opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub duplikatów tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w B-COMMAND GmbH lub inny pracownik zapewni, że w danym przypadku zostaną podjęte niezbędne działania.

 e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

.
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, zgodnie z europejskimi dyrektywami i rozporządzeniami, zażądać ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 •  Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą i jest kwestionowana przez okres, który pozwala administratorowi danych na weryfikację dokładności danych osobowych.
 •  Przetwarzanie jest nielegalne, dana osoba odmawia usunięcia danych osobowych i prosi w zamian o ograniczenie wykorzystania danych osobowych.
 •  administrator danych nie żąda już danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą ma obowiązek dochodzenia, wykonywania lub obrony praw.
 •  Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się ich przetwarzaniu zgodnie z prawem. 21 (1) PKBR i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody podane przez administratora danych są większe niż powody osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z określonych warunków jest spełniony i użytkownik chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w firmie B-COMMAND GmbH, może w każdej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub innego pracownika administratora danych. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w B-COMMAND GmbH lub inny pracownik gwarantuje ograniczenie przetwarzania danych.

 f) Prawo do przenoszenia danych

.
Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, otrzymał od prawodawcy europejskiego prawo do otrzymania odnoszących się do niego danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód przez administratora danych, któremu dane osobowe zostały przekazane, jeżeli przetwarzanie dotyczy zgody, o której mowa w art. 7. 6 (1) do PKBR lub art. 9 ust. 2 PKBR lub umowy zgodnie z art. 9 ust. 3. 6 (1) b GDPR i przetwarzanie jest przeprowadzane przy pomocy zautomatyzowanych procedur, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, które zostało przekazane kontrolerowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do korzystania z praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr …/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 20 (1) PKBR w celu zagwarantowania, że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora danych do drugiego, w zakresie w jakim jest to technicznie wykonalne i nie wpływa na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych wyznaczonego przez B-COMMAND GmbH lub innego pracownika.

 g) Prawo do sprzeciwu

.
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, otrzymała od prawodawcy europejskiego prawo sprzeciwu, na podstawie dyrektyw i rozporządzeń, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, prowadzonego na podstawie art. 7 ustawy, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji. 6 (1) PKBR. Odnosi się to również do każdego profilowania przeprowadzanego na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu firma B-COMMAND GmbH nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że zostanie wykazane, że istnieją nadrzędne powody przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub że przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw.

Jeśli B-COMMAND GmbH przetwarza dane osobowe w celu bezpośredniej reklamy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Odnosi się to również do profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych przez B-COMMAND GmbH w celach reklamowych, firma B-COMMAND GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tym celu.+

 a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “podmiotem danych”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez nadanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednej szczególnej cechy, która jest wyrazem jej fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, finansowej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

 b) Podmiot danych

.
Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, której dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych.

11. Ochrona danych dla aplikacji i procedur aplikacyjnych

.
Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procedury wnioskowania. Przetwarzanie to może odbywać się również za pośrednictwem ścieżek elektronicznych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła dokumenty aplikacyjne do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeśli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu zawarcia stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, jeśli usunięcie nie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Innym uzasadnionym interesem w tym zakresie może być na przykład postępowanie na podstawie niemieckiej ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

12. Podstawa prawna leczenia

.
Art. 6 (I) a GDPR służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do procedur przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w przypadku procedur przetwarzania wymaganych do dostawy towaru lub do świadczenia innej usługi lub usługi zwrotnej, przetwarzanie to odnosi się do art. 6 (I). 6 (I) b PKBR. To samo dotyczy procedur przetwarzania niezbędnych do wykonania środków przedumownych, jak np. w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 (I) c PKBR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony podstawowych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę ulegnie wypadkowi i w związku z tym jej nazwisko, wiek, dane ubezpieczyciela zdrowotnego lub inne istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub osobie trzeciej. W tym przypadku przetwarzanie dotyczyłoby art. 6 (I) d PKBR. Wreszcie, procedury leczenia mogą dotyczyć art. 6 (I) d PKBR. 6 (I) f PKBR. Procedury przetwarzania, które nie wchodzą w zakres żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, jeżeli nie wykraczają one poza interesy, podstawowe prawa i wolności danej osoby. Jesteśmy zatem upoważnieni do przeprowadzania takich procedur przetwarzania, o których wspomina w szczególności prawodawca europejski. Ustawodawcy ci są zdania, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 PKBR).

13. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych przez administratora danych lub osobę trzecią

.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 (I) f PKBR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej w interesie wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

14. Termin, w którym przechowywane są dane osobowe

.
Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest okres ich legalnego przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są regularnie usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia jej realizacji.

15. Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; obowiązek zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe skutki nieprzekazania

.
Musimy wyjaśnić Państwu, że ujawnienie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. komunikacja o partnerze umownym). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Przykładowo, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże swoje dane osobowe, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest to konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje nieudzielenia danych osobowych.

16. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

.
Jako odpowiedzialna firma, rezygnujemy z korzystania z wszelkich zautomatyzowanych procesów decyzyjnych i profilowania.

17. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Google Analytics (z anonimizacją IP)

.
Na tej stronie internetowej, kontroler zintegrował komponent Google Analytics. Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analityka sieciowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Serwis analityki internetowej zbiera m.in. dane na temat strony internetowej, z której pochodzi dana osoba (tzw. referrer), które podstrony zostały odwiedzone lub jak często i jak długo dana podstrona jest wyświetlana. Analiza stron internetowych wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do przeprowadzania analizy kosztów i korzyści reklamy w Internecie.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do sporządzania raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej dla nas.

Google Analytics wstawia plik cookie do systemu komputerowego użytkownika. Definicja pliku cookie została wyjaśniona powyżej. Ustawiając cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i do której został włączony komponent Google Analytics, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje dane do Google za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu reklamy online i uiszczenia opłat. W trakcie tej procedury technicznej Google dowiaduje się o danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które są wykorzystywane przez Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do płacenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego użytkownik się zalogował oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, łącznie z adresem IP dostępu do Internetu używanym przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google przechowuje te dane osobowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może również przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych osobom trzecim.

Jak wspomniano powyżej, mogą Państwo w każdej chwili zablokować ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zrezygnować z ich ustawienia. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie komputerowym danej osoby. Ponadto, cookies używane już przez Google Analytics mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz możliwość rezygnacji z ich wykorzystywania. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za sprzeciw. Jeżeli system komputerowy osoby, której dotyczą dane, zostanie następnie usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, osoba, której dotyczą dane, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą lub przez inną osobę na jej obszarze odpowiedzialności lub został dezaktywowany, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub reaktywowany.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych firmy Google można znaleźć pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ & http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics jest dalej wyjaśnione pod https://www.google.com/analytics/.

Utilizamos en nuestro sitio web “Google Tag Manager”, un servicio proporcionado por Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublín 4, Irlanda (en adelante “Google”). Google Tag Manager nos permite, como vendedores, administrar las etiquetas de los sitios web a través de una interfaz. La herramienta Google Tag Manager que implementa las etiquetas es un dominio sin cookies y no recoge por sí misma ninguna información personal. El Administrador de etiquetas de Google activa otras etiquetas que pueden recoger datos. Google Tag Manager no accede a estos datos. Si se inhabilita a nivel de dominio o de cookie, permanecerá inhabilitada para todas las etiquetas de seguimiento implementadas con Google Tag Manager.

Información de terceros: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda

Puede encontrar más información sobre la protección de datos en los siguientes sitios web de Google:

Política de privacidad: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ Administrador de etiquetas de Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Condiciones de uso de Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

18. chat z Tawk.to

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu czatu na żywo dostarczanego przez tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, “tawk.to”). Przetwarzanie danych służy do komunikacji między Tobą a nami jako dostawcą. W tym procesie przetwarzane są anonimowe dane w celu obsługi systemu, jak również do celów analizy internetowej. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowników pod pseudonimem, co umożliwia stosowanie plików cookie. Cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez odrębnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej. Państwa dane mogą zostać przekazane do USA. Dla USA nie istnieje decyzja Komisji UE o odpowiedniej ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 (1) lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w bezpośredniej komunikacji z klientem. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

19. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i użytkowania Google-AdWords

.
Na tej stronie internetowej, administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords jest internetową usługą reklamową, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwarki Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google jest wyświetlana dopiero później, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki, aby pobrać wynik wyszukiwania odpowiedni dla danego słowa kluczowego. W Google Advertising Network reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Spółką operacyjną Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez umieszczanie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwania Google oraz poprzez umieszczanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli zainteresowana osoba dotrze na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google, to w systemie komputerowym zainteresowanej osoby za pośrednictwem Google zapisywany jest plik cookie konwersji. Definicja pliku cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest używany do identyfikacji danej osoby. Jeżeli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji jest wykorzystywany do sprawdzenia, czy na naszej stronie nie zostały wywołane pewne podstrony, np. koszyk systemu sklepu internetowego. Za pomocą pliku cookie konwersji, zarówno Google jak i administrator mogą zrozumieć, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords na naszej stronie internetowej wygenerowała sprzedaż, tzn. dokonała lub anulowała sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Statystyki odwiedzin są wykorzystywane do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali obsłużeni przez reklamy AdWords, aby ustalić sukces lub porażkę każdej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości.

Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Plik cookie konwersji przechowuje dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu używany przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Google może również przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych osobom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z cookies na naszej stronie internetowej, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, jak opisano powyżej, i tym samym trwale odmówić korzystania z cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie ustawiony przez Google AdWords może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Zainteresowana osoba ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklamy Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego też zainteresowany musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z każdej używanej przeglądarki i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć w sekcji https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

20. Oświadczenie o ochronie danych osobowych do analizy przez telefony komórkowe

.
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię liczenia pikseli dostarczoną przez wiredminds GmbH ( www.wiredminds.de) do analizy zachowań użytkowników. W razie potrzeby gromadzone, przetwarzane i przechowywane są dane, z których tworzone są profile użytkowników pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, te profile użytkowania są całkowicie anonimowe. Do tego celu mogą być używane ciasteczka. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Gromadzone dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do drukarek lub gromadzone bezpośrednio przez drukarek. Drukarnie mogą wykorzystywać informacje, które opuszczają Państwo podczas odwiedzania stron internetowych, do tworzenia anonimowych profili użytkowania. Dane uzyskane bez wyraźnej zgody zainteresowanej osoby nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Za każdym razem, gdy rejestrowane są adresy IP, są one natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku numerów.

21. Borlabs Cookie

Ta strona wykorzystuje ciasteczko Borlabs, które jest technicznie niezbędnym ciasteczkiem (cookie borlabs), które jest używane do przechowywania preferencji ciasteczek.

Borlabs Cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Plik cookie Borlabs przechowuje zgodę wyrażoną przez użytkownika w momencie wejścia na stronę. Jeśli chcesz cofnąć tę zgodę, po prostu usuń plik cookie z przeglądarki. Jeśli ponownie wejdziesz na stronę, zostaniesz ponownie poproszony o zgodę.

22. Zarządzanie ciasteczkami

Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie plików cookie i ich usunięcie. Metody wykonywania tych czynności różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Za pośrednictwem tych linków można jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie:

Chrome Browser: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411

23. Inspektor ochrony danych osobowych

Asc-Dienstleistungs GmbH
Danziger Strasse 21
37083 Getyngia
datenschutz@asc46.de